Ważne informacje

UWAGA!

Z przykrością informujemy, że Centrum Aktywizacji Społecznej w Chorzowie przy ul. Powstańców 70/3 jest nieczynne do odwołania.
Za utrudnienia przepraszamy.
Zapisy na porady prawne i obywatelskie odbywają się bez zmian - telefonicznie: 323075329.

 

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzonymi  ograniczeniami od dnia 4 listopada 2020 r.
do odwołania zmieniają się zasady obsługi interesantów w Dziale Świadczeń dla Rodzin.

Obsługa interesantów odbywa się w pok. 229:
poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:45 
wtorek, środa, czwartek w godzinach 7:30 – 14:45
piątek w godzinach 7:30 – 13:45.

 

WAŻNE (przerwa techniczna w godzinach urzędowania)
W godzinach 11:30 – 12:00 pok. 229 będzie niedostępny dla interesantów, a w tym czasie odbywać się będzie wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń.

Dodatkowo do odwołania wprowadzony zostaje system numerkowy. W chwili obecnej nie ma konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. Osoby bez numerka wydanego w danym dniu na portierni oraz osoby niezachowujące zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem sanitarnym nie będą obsługiwane.

 

Szanowni Państwo!
Od dnia 8 czerwca 2020r. istnieje możliwość bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

W trosce o bezpieczeństwo interesantów, jak i pracowników prosimy o przestrzeganie następujących zaleceń:

 

1. Zabrania się wstępu do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych:

a) osobom, których temperatura ciała mierzona przy wejściu do budynku przekracza 37,5 st. C;

b) osobom z ewidentnymi objawami chorobowymi;

c) osobom objętym kwarantanną.

2. Po wejściu do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej lub jednostek organizacyjnych, do obowiązków interesantów należy:

a) zdezynfekowanie rąk środkami do dezynfekcji, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do dezynfekcji dłoni za pomocą płynu – założenie jednorazowych rękawiczek;

b) zakrywanie na terenie budynków Ośrodka Pomocy Społecznej ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy;

c) odkrywanie ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby lub w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;

d) poddanie się pomiarowi temperatury przy wejściu do budynku;

e) zachowywanie na korytarzach, klatkach schodowych, innych pomieszczeniach odpowiednich odległości od innej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w sposób umożliwiający swobodne przejście innym osobom;

f) posługiwanie się własnym długopisem/piórem;

g) stosowanie się do poleceń i wskazówek pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;

h) opuszczenia budynku niezwłocznie po zakończeniu czynności.

 

Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa nie będą obsługiwane przez pracowników Ośrodka.


Pomoc Społeczna

W związku z aktualnym stanem epidemii w celu złożenia wniosku o pomoc w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 celem złożenia wniosku i ustalenia dalszego postępowania w załatwieniu sprawy.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:

Pracownicy socjalni sekcja I         32 77 16 327

Pracownicy socjalni Sekcja II       32 77 16 375

Pracownicy socjalni Sekcja III      32 77 16 373

Pracownicy socjalni Działu Wsparcia i Realizacji Projektów      32 77 16 370

Usługi opiekuńcze       32 77 16 306, 32 77 16 321

Osoby bezdomne        32 77 16 395

 

Wniosek o pomoc można również złożyć drogą elektroniczną na adres: ops@opschorzow.pl wg załączonego wzoru wniosku o pomoc (link). Wniosek można również pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie i wypełniony zostawić do skrzynki wrzutowej.

Odbiór decyzji administracyjnych, bonów żywnościowych oraz bonów do baru „Przystanek” odbywa się w pokoju 109 bez zmian.


MIEJSKI ZESPÓŁ DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOSCI W CHORZOWIE
Informuje: 

  • Od dnia 27 kwietnia 2020 zostaną wydawane legitymacje osoby niepełnosprawnej po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem zespołu daty i godziny odbioru.

Wnioski można nadal składać za pośrednictwem poczty lub wrzucić do kontenera przy wejściu do OPS

  • Od dnia 27 kwietnia 2020 r. będzie możliwość składania wniosków o wydanie karty parkingowej jak i też ich odbiór po wcześniejszym uzgodnieniu daty i terminu złożenia wniosku czy odbioru karty z pracownikiem zespołu.

Uwaga: w pierwszej kolejność będą przyjmowane wnioski o wydanie  karty parkingowej od osób który nabyły do niej prawo na podstawie wydanego orzeczenia - po raz pierwszy.

Karty Parkingowe które utraciły lub utracą ważność w okresie obowiązywania ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw -  zachowują ważność do 60  dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Wnioski o wydawanie orzeczeń, legitymacji osoby niepełnosprawnej i kart parkingowych są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka w zakładce procedury i karty informacyjne > miejski zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

 

UWAGA

Z UWAGI NA REALNE ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE POSIEDZENIA SKŁADÓW ORZEKAJACY ZOSTAŁY WSTRZYMANE DO ODWOŁANIA.

WNIOSKI O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI ZALECAMY PRZESYŁAĆ POCZTĄ.


NUMERY TELEFONÓW, POD KTÓRYMI MOŻNA ZGŁASZAĆ POTRZEBĘ WSPARCIA DLA OSÓB SAMOTNYCH, NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OBJĘTYCH KWARANTANNĄ (DO ODWOŁANIA):
32 7716311; 32 7716331; 32 7716336; 32 7716323; 32 7716319;

TELEFON INTERWENCYJNY:
884 898 309

 

Informacja dla osób, wobec których zarządzono kwarantannę.

Informujemy, że osoby poddane 14-dniowej kwarantannie, w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia, mogą zgłosić taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pod numerem telefonu:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godzinach od 7 do 19 numer telefonu: 884 898 309
DNI WOLNE numer telefonu: 884 898 756

W sytuacji, kiedy osoba bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, bądź leków, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tj. zakupiona przez OPS i dostarczona przez odpowiednie służby pod wskazany adres najpóźniej w następnym dniu po złożeniu zapotrzebowania).

Ponadto każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka. Wówczas pracownik socjalny, w miarę możliwości skontaktuje się z taką osobą telefonicznie.


KASA

W związku z ograniczeniem pracy KASY prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

- za usługi opiekuńcze,
- za karty parkingowe
- odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta OPS Chorzów       24 1050 1243 1000 0010 0009 1643

- wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp

na numer konta OPS Chorzów        11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnym

 

INFORMACJA

Ośrodek Pomocy Społecznej Informuje, iż w związku z panującą pandemią zawiesza termin realizacji programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2019 – 2020 w Chorzowie do odwołania.


Czytaj pełną treść informacji

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chorzowie.

ul. Racławicka 19
41-500 Chorzów

32 771 63 01 (sekretariat)

32 77 16 303 (punkt informacyjny)

ops@opschorzow.pl

Szybki kontakt