Ważne informacje

W związku z aktualną sytuacją pandemiczną w kraju oraz wprowadzonymi ograniczeniami od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania zmieniają się zasady obsługi interesantów w Dziale Świadczeń dla Rodzin.

Obsługa interesantów odbywa się w pok. 229:

 • poniedziałek w godzinach 7:30 – 15:45 
 • wtorek, środa, czwartek w godzinach 7:30 – 14:45
 • piątek w godzinach 7:30 – 13:45

 

Ważne (przerwa techniczna w godzinach urzędowania)

W godzinach 11:30 – 12:00 pok. 229 będzie niedostępny dla interesantów, a w tym czasie odbywać się będzie wietrzenie i dezynfekcja pomieszczeń.

Dodatkowo do odwołania wprowadzony zostaje system numerkowy. W chwili obecnej nie ma konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. Osoby bez numerka wydanego w danym dniu na portierni oraz osoby niezachowujące zasad bezpieczeństwa związanych z reżimem sanitarnym nie będą obsługiwane.

 

Szanowni Państwo!

Od dnia 8 czerwca 2020r. istnieje możliwość bezpośredniej obsługi interesantów przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

 1. Zabrania się wstępu do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej i jednostek organizacyjnych:
  1. osobom, których temperatura ciała mierzona przy wejściu do budynku przekracza 37,5 st. C;
  2. osobom z ewidentnymi objawami chorobowymi;
  3. osobom objętym kwarantanną.
 2. Po wejściu do budynków Ośrodka Pomocy Społecznej lub jednostek organizacyjnych, do obowiązków interesantów należy:
  1. zdezynfekowanie rąk środkami do dezynfekcji, a w przypadku przeciwwskazań zdrowotnych do dezynfekcji dłoni za pomocą płynu – założenie jednorazowych rękawiczek;
  2. zakrywanie na terenie budynków Ośrodka Pomocy Społecznej ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy;
  3. odkrywanie ust i nosa w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby lub w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;
  4. poddanie się pomiarowi temperatury przy wejściu do budynku;
  5. zachowywanie na korytarzach, klatkach schodowych, innych pomieszczeniach odpowiednich odległości od innej osoby zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także w sposób umożliwiający swobodne przejście innym osobom;
  6. posługiwanie się własnym długopisem/piórem;
  7. stosowanie się do poleceń i wskazówek pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej;
  8. opuszczenia budynku niezwłocznie po zakończeniu czynności.

Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa nie będą obsługiwane przez pracowników Ośrodka.

 

Pomoc Społeczna

W związku z aktualnym stanem epidemii w celu złożenia wniosku o pomoc w myśl ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. prosimy o kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:00 celem złożenia wniosku i ustalenia dalszego postępowania w załatwieniu sprawy.

 

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerami:

Pracownicy socjalni Sekcja środowiskowa I                           

32 77 16 327, 32 77 16 338, 32 77 16 377, 32 77 16 331

Pracownicy socjalni Sekcja środowiskowa II                        

32 77 16 375, 32 77 16 376, 32 77 16 316, 32 77 16 329, 32 77 16 373, 32 77 16 372

Pracownicy socjalni Sekcja specjalistyczna                           

32 77 16370, 32 77 16 371

Pomoc osobom bezdomnym                                                      

32 77 16 330, 32 77 16 319

Pracownicy socjalni Sekcja pomocy instytucjonalnej i usług opiekuńczych                                                                       

32 77 16 306, 32 77 16 350, 32 77 16 374, 32 77 16 321, 32 77 16 395

 

Wniosek o pomoc można również złożyć drogą elektroniczną na adres: ops@opschorzow.pl wg załączonego wzoru wniosku o pomoc (link). Wniosek można również pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie i wypełniony zostawić do skrzynki wrzutowej.

Odbiór decyzji administracyjnych, bonów żywnościowych oraz bonów do baru „Przystanek” odbywa się w pokoju 109 bez zmian. 

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie

1. Wnioski o wydanie  legitymacji osoby niepełnosprawnej można składać:

 • osobiście (po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem zespołu)
 • przesłać pocztą
 • włożyć do kontenera przy wejściu do OPS (w opisanej kopercie)

2. Wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o niepełnosprawności – wraz z zaświadczeniem lekarskim oraz kserokopią dokumentacji medycznej można:

 • przesłać pocztą
 • złożyć do kontenera przy wejściu do OPS – (dokumenty wkładamy do koperty, którą należy opisać – imię i nazwisko, nr telefonu i adresat - Miejski Zespół ds.…)

3.Wnioski o wydanie kart parkingowych należy złożyć osobiście po wcześniejszym umówieniu wizyty z pracownikiem zespołu

Telefony kontaktowe:
Przewodniczący zespołu – 32 77 16 354
Pracownicy administracji zespołu – 32 77 16 332
W sprawie złożenia wniosku o wydanie karty parkingowej lub legitymacji - 32 77 16 334

Uwaga:
Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i orzeczenia o niepełnosprawności nadal są wydawane w trybie zaocznym ( baz udziału wnioskodawcy- dlatego niezmiernie ważną sprawą jest dostarczenie kompletnej dokumentacji medycznej

Karty Parkingowe które utraciły lub utracą ważność w okresie obowiązywania ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw - zachowują ważność do 60  dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności.

 

Informacja dla osób, wobec których zarządzono kwarantannę.

Informujemy, że osoby poddane 14-dniowej kwarantannie, w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia, mogą zgłosić taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pod numerem telefonu:

 • poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00 do 19.00 numer telefonu: 884898309
 • dni wolne numer telefonu: 884898756

W sytuacji, kiedy osoba bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, bądź leków, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tj. zakupiona przez OPS i dostarczona przez odpowiednie służby pod wskazany adres najpóźniej w następnym dniu po złożeniu zapotrzebowania).

Ponadto każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka. Wówczas pracownik socjalny, w miarę możliwości skontaktuje się z taką osobą telefonicznie.

 

Kasa

W związku z ograniczeniem pracy KASY prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

 • za usługi opiekuńcze,
 • za karty parkingowe
 • odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta OPS Chorzów 24 1050 1243 1000 0010 0009 1643

Wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp

na numer konta OPS Chorzów  11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnym


Czytaj pełną treść informacji

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chorzowie.

ul. Racławicka 19
41-500 Chorzów

32 771 63 01 (sekretariat)

32 77 16 303 (punkt informacyjny)

ops@opschorzow.pl

Szybki kontakt