Ważne informacje

Szanowni Państwo!

Po wejściu do Ośrodka interesanci zobowiązani są do zdezynfekowania rąk, dokonania pomiaru temperatury ciała oraz zasłaniania nosa i ust w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeństwa nie będą obsługiwane przez pracowników Ośrodka.


Informacja dotycząca wypłaty świadczeń przez Ośrodek Pomocy Społecznej

Podstawową formą realizacji świadczeń jest przelew na rachunek bankowy lub kartę przedpłaconą (wydawaną bezpłatnie w Ośrodku Pomocy Społecznej).
Karta przedpłacona umożliwia wypłatę gotówki w bankomatach i dokonywanie płatności w sklepach.
W uzasadnionych przypadkach wypłata może nastąpić w formie gotówkowej.
Informujemy, że świadczenia wypłacane przez Ośrodek Pomocy Społecznej są wyłączone spod egzekucji komorniczej.


Dział Świadczeń dla Rodzin

- świadczenia rodzinne

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego,

- świadczenia wychowawcze (500+) (za wyjątkiem wydawania i przyjmowania wniosków o świadczenie wychowawcze na okres 2021/2022 w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r.),

- jednorazowe świadczenie przyznawane na podstawie art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” tj. z dnia 15 lipca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).

Obsługa interesantów odbywa się w pok. 229.

Poniedziałek 7:30 - 15:45
Wtorek - Czwartek: 7:30 - 14:45
Piątek: 7:30 - 13:45

Przerwa techniczna na dezynfekcję oraz wietrzenie pomieszczenia w godzinach 11:30 - 12:00

 

- telefon kontaktowy w sprawach dotyczących powyższych świadczeń kontakt pod numerem telefonu 32 77 16 364

- telefon kontaktowy w sprawach nienależnie pobranych świadczeń 32 77 16 392

- telefon kontaktowy w sprawach świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna 32 77 16 393

– telefon kontaktowy dla dłużników alimentacyjnych 32 77 16 335

Obsługa dłużników alimentacyjnych pok. 228.

Mając na uwadze sytuację w kraju prosimy o podawanie z minimum tygodniowym wyprzedzeniem przed terminem wypłaty wszelkich zmian mających wpływ na uprawnienia oraz na sposób otrzymywania świadczeń, a w szczególności: zmiany numerów rachunków bankowych, zmiany formy płatności, zmiana miejsca pobytu na pobyt poza gminą Chorzów itp. Nie ma możliwości zmiany numeru rachunku bankowego na podstawie informacji telefonicznej lub wysłanej pocztą elektroniczną email.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Emp@tia, który zawiera wszelkie możliwe, aktualne formularze.

Link do portalu Emp@tia

Wypełnione wnioski, pisma, prośby i dokumenty nadal można również przesyłać Pocztą Polską na adres Ośrodka (w przypadku przesłanego wniosku decyduje data wpływu do organu).

Dla osób, które wybiorą tradycyjną formę złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 został uruchomiony punkt wydawania i przyjmowania wniosków w:

Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie
Chorzów, ul. 3-go Maja 18

(budynek za probostwem Parafii Św. Barbary wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej)

Punkt będzie czynny:
w okresie od 1 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r.

poniedziałek – środa od godz. 715 do godz. 1445
czwartek - od godz. 815 do godz. 1645
piątek - od godz. 715 do godz. 1345

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022, złożone drogą tradycyjną od
1 kwietnia 2021r. do 31 maja 2021r., będą wydawane i przyjmowane wyłącznie we wskazanym punkcie.

Od 01-06-2021 wszystkie wnioski dotyczące powyższych świadczeń będą przyjmowane wyłącznie w pok. 229 mieszczącym się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.


Pomoc Społeczna

W poniedziałki pracownicy socjalni nie przyjmują stron.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia wizyty z pracownikiem socjalnym, dzwoniąc pod numery:

Pracownicy socjalni Sekcja środowiskowa I

 

32 77 16 327
32 77 16 338
32 77 16 377
32 77 16 331

Pracownicy socjalni Sekcja środowiskowa II

 

32 77 16 375
32 77 16 376
32 77 16 316
32 77 16 329
32 77 16 373
32 77 16 372

Pracownicy socjalni Sekcja specjalistyczna

 

32 77 16 370
32 77 16 371

Pomoc osobom bezdomnym

 

32 77 16 330
32 77 16 319

Pracownicy socjalni Sekcja pomocy instytucjonalnej
i usług opiekuńczych

 

32 77 16 306
32 77 16 350
32 77 16 374
32 77 16 321
32 77 16 395

Wniosek o pomoc można również złożyć drogą elektroniczną na adres: ops@opschorzow.pl wg załączonego wzoru wniosku o pomoc (link).

Odbiór decyzji administracyjnych, bonów żywnościowych oraz bonów do baru „Przystanek” odbywa się w pokoju 109 w godzinach od 8.00 do 12.00.


Dział Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej

Klienci przyjmowani są po uprzednio uzgodnionym telefonicznie terminie wizyty.

Wszelkie informacje można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

Zespół ds. pieczy zastępczej (specjaliści pracy socjalnej i koordynatorzy pieczy zastępczej) (32) 7716337, (32)7716382.

Wszelkie pozostałe sprawy (32) 7716314, (32) 7716379.


Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie informuje:

Od dnia 09.06.2021 roku wnioski o wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia są przyjmowane bezpośrednio w siedzibie zespołu pok.103 w dniach i godzinach:

wtorki – godz.8.00-14.00

czwartki – godz.8.00-14.00

Natomiast:

w poniedziałki i środy w godz. 8.00 do 14.00 – przyjmowane są wnioski o wydanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej

W PIĄTEKI STRON NIE PRZYJMUJEMY

 

Nadal zachowany zostaje tryb orzekania przez skład orzekający – zaoczny (bez udziału wnioskodawcy)

Nadal zachowują ważność przepisy wynikające  z  ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

 

Więcej informacji w zakładce Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Chorzowie.


Informacja dla osób, wobec których zarządzono kwarantannę.

Informujemy, że osoby poddane 14-dniowej kwarantannie, w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia, mogą zgłosić taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pod numerem telefonu:

  • poniedziałek - piątek w godzinach od 7.00 do 19.00 numer telefonu: 884898309
  • dni wolne numer telefonu: 884898756

W sytuacji, kiedy osoba bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, bądź leków, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym (tj. zakupiona przez OPS i dostarczona przez odpowiednie służby pod wskazany adres najpóźniej w następnym dniu po złożeniu zapotrzebowania).

Ponadto każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka. Wówczas pracownik socjalny, w miarę możliwości skontaktuje się z taką osobą telefonicznie.


Kasa

W związku z ograniczeniem pracy KASY prosimy o dokonywanie wpłat bezpośrednio na konto bankowe, lub przekazem na konto bankowe Ośrodka

  • za usługi opiekuńcze,
  • za karty parkingowe
  • odpłatność za rodziny zastępcze

na numer konta OPS Chorzów24 1050 1243 1000 0010 0009 1643

Wszelkie odpłatności za świadczenia rodzinne, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych itp

na numer konta OPS Chorzów 11 1050 1214 1000 0023 4768 7903

Informacja z nr konta do pobrania na stoliku informacyjnymCzytaj pełną treść informacji

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chorzowie.

ul. Racławicka 19
41-500 Chorzów

32 771 63 01 (sekretariat)

32 77 16 303 (punkt informacyjny)

ops@opschorzow.pl

Szybki kontakt