swiadczenia-rodzinne

Chorzowska karta dużej rodziny

ZAPROSZENIE

ZOSTAŃ PARTNEREM programu Chorzowska Karta Dużej Rodziny”

 

W dniu 24 kwietnia 2014r. Uchwałą Nr XLIV/854/14 Rada Miasta Chorzów wprowadziła lokalny program dla rodzin wielodzietnych „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”, który w dniu 26 czerwca 2014r. został dostosowany do programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”. Posiadacz karty – mieszkaniec Chorzowa, będzie mógł korzystać z dokumentu zarówno w obrębie miasta, jak i całej Polski.

 

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Chorzowa, przy czym przez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  1. szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego
  2. szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,
 3.  bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

BENEFICJENCI

Do korzystania z Programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej wg kryteriów:

 1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki szkolnej.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

KONIECZNE DOKUMENTY

Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i uprawnień jest ogólnopolska „Karta Dużej Rodziny”, wydawana indywidualnie każdej zgłoszonej we wniosku osobie, spełniającej warunki do jej otrzymania. Karta jest wydawana bezpłatnie w miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta. W Chorzowie upoważnienie do realizowania zadania otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski można pobierać i składać w:

 • Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kruszcowej 22 ( pok. Nr 58)

Druki wniosków są dostępne również w wersji elektronicznej na stronach:

 

Wnioski będą przyjmowane przez wyznaczonych do ich weryfikacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku rodzica- kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie co najmniej trojga dzieci w pieczy zastępczej oraz, że ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
 • w przypadku małżonka rodzica –kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kserokopie aktu małżeństwa,
 • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 lat – kserokopie aktualnych aktów urodzenia lub kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 lat - kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18r.ż.-kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności-obowiązkowo osoby orzekane poza Toruniem,
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 • w przypadku osób chcących otrzymać powiadomienie o odbiorze Karty poprzez sms –zgoda na wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny,
 • w przypadku cudzoziemców, mających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Kserokopie dokumentów będą potwierdzane za zgodność z oryginałami, dlatego też należy przedstawić oryginały do wglądu.

 

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6.  osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, na czas kontynuowania nauki szkolnej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
  lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku dzieci, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Rodzice nie tracą uprawnień związanych z posiadaniem karty pomimo usamodzielniania
się kolejnych dzieci i zmiany struktury rodziny. Ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich skutkuje utratą uprawnień.

W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Duplikat karty podlega opłacie

Zmiana danych zawartych w Karcie wymagać będzie wydania nowej Karty.

 

ZASADY KORZYSTANIA

Obowiązujące uprawnienia w ramach programu dla rodzin wielodzietnych "Chorzowska Karta Dużej Rodziny” na lokalne zniżki, ulgi, zwolnienia i preferencje będą honorowane za okazaniem ogólnopolskiej „Kartą Dużej Rodziny” gdzie siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator podziału terytorialnego dla Miasta Chorzów ( 2463011).

Wszystkie miejsca, gdzie realizowana będzie lokalna „ Chorzowska Karta Dużej Rodziny” będą opatrzone znakiem informacyjnym: „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” i podanym numerem identyfikacyjnym Miasta Chorzowa 2463011.

Bezpośrednimi realizatorami programu będą między innymi: jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe, jednostki kultury, edukacji, sportu, rekreacji miasta Chorzów, jak również jednostki niepowiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, w szczególności organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Chorzowa.

Wykaz instytucji i firm oraz zniżek przez nie oferowanych dla rodziny wielodzietnej zamieszkałej w Chorzowie będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Chorzowa.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Strony internetowe poświęcone wspieraniu rodzin:

Program Polityki Rodzinnej Prezydenta

Rządowa strona poświęcona Karcie Dużej Rodziny

Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny

 

Akty prawne:

UCHWAŁA NR XLIV/854/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

UCHWAŁA NR XLVI/914/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.Ust. poz. 1863) (757.2 KB)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (696.5 KB)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania Karty Dużej Rodziny (1.3 MB)