swiadczenia-rodzinne

Chorzowska karta dużej rodziny

ZAPROSZENIE

ZOSTAŃ PARTNEREM programu Chorzowska Karta Dużej Rodziny”

 

W dniu 24 kwietnia 2014r. Uchwałą Nr XLIV/854/14 Rada Miasta Chorzów wprowadziła lokalny program dla rodzin wielodzietnych „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”, który w dniu 26 czerwca 2014r. został dostosowany do programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”. Posiadacz karty – mieszkaniec Chorzowa, będzie mógł korzystać z dokumentu zarówno w obrębie miasta, jak i całej Polski.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Chorzowa, przy czym przez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

1) w wieku do ukończenia 18. roku życia;

2) w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a) szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki,

3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

BENEFICJENCI

Do korzystania z Programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej wg kryteriów:

1) rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;

2) małżonek rodzica;

3) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka na czas kontynuowania nauki szkolnej.

Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

 

KONIECZNE DOKUMENTY

Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i uprawnień jest ogólnopolska „Karta Dużej Rodziny”, wydawana indywidualnie każdej zgłoszonej we wniosku osobie, spełniającej warunki
do jej otrzymania. Karta jest wydawana bezpłatnie w miejscu wskazanym przez Prezydenta Miasta.
W Chorzowie upoważnienie do realizowania zadania otrzymał Ośrodek Pomocy Społecznej. Wnioski można pobierać i składać w :

  • Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Kruszcowej 22 ( pok. Nr 58)

Druki wniosków są dostępne również w wersji elektronicznej na stronach:

· Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.rodzina.gov.pl

· BIP Ośrodka Pomocy Społecznej – www.bip.chorzow.eu

 

Wnioski będą przyjmowane przez wyznaczonych do ich weryfikacji pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.

Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów.

Do wniosku należy dołączyć:

  • w przypadku rodzica- kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie co najmniej trojga dzieci w pieczy zastępczej oraz, że ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.
  • w przypadku małżonka rodzica –kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz kserokopie aktu małżeństwa,
  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 lat – kserokopie aktualnych aktów urodzenia   lub kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 lat - kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce ,
  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18r.ż.-kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności-obowiązkowo osoby orzekane poza Toruniem,
  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
  • w przypadku osób chcących otrzymać powiadomienie o odbiorze Karty poprzez sms –zgodana wykorzystanie numeru telefonu komórkowego w komunikacji dotyczącej Karty Dużej Rodziny.

W przypadku cudzoziemców, mających zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kserokopie dokumentów będą potwierdzane za zgodność z oryginałami, dlatego też należy przedstawić oryginały do wglądu.

 

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, na czas kontynuowania nauki szkolnej – odpowiednio do dnia 30 września następującego  po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce,
lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku dzieci, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

Rodzice nie tracą uprawnień związanych z posiadaniem karty pomimo usamodzielniania
się kolejnych dzieci i zmiany struktury rodziny. Ograniczenie lub odebranie praw rodzicielskich skutkuje utratą uprawnień.

W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży Karty, należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu. Duplikat karty podlega opłacie

Zmiana danych zawartych w Karcie wymagać będzie wydania nowej Karty.

 

Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,40 zł płatne w kasie OPS Chorzów .

Opłata za domówienie karty elektronicznej wynosi 9,21 zł płatne w kasie OPS Chorzów.

Od 1 stycznia 2018 roku można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Na podany numer telefonu w załączniku do wniosku zostanie wysłana wiadomość SMS z jednorazowym hasłem do aplikacji mKDR, umożliwiającej korzystanie
z Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej a na adres e-mail – numer Karty Dużej Rodziny oraz link do sklepu, z którego będzie można pobrać aplikację Google Play dla telefonów działających w systemie Android lub App Store dla telefonów działających w systemie IOS.

Członkowie rodzin wielodzietnych, którzy Kartę Dużej Rodziny otrzymali do 31.12.2017 r. w formie tradycyjnej, mogą BEZPŁATNIE złożyć wniosek o dodatkową formę Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej do 31.12.2019 r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 roku członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21 zł.

 

ZASADY KORZYSTANIA

Obowiązujące uprawnienia w ramach programu dla rodzin wielodzietnych

"Chorzowska Karta Dużej Rodziny” na lokalne zniżki, ulgi, zwolnienia i preferencje będą

honorowane za okazaniem  ogólnopolskiej „Kartą Dużej Rodziny” gdzie siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator podziału terytorialnego dla Miasta Chorzów (2463011)

Wszystkie miejsca, gdzie realizowana będzie lokalna „Chorzowska Karta Dużej Rodziny” będą opatrzone znakiem informacyjnym: „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” i podanym numerem identyfikacyjnym  Miasta Chorzowa 2463011.

Bezpośrednimi realizatorami programu będą między innymi: jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe, jednostki kultury, edukacji, sportu, rekreacji miasta Chorzów, jak również  jednostki niepowiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, w szczególności organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Chorzowa.

Wykaz instytucji i firm oraz zniżek przez nie oferowanych dla rodziny wielodzietnej zamieszkałej w Chorzowie będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Chorzowa.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Strony internetowe poświęcone wspieraniu rodzin:

Program Polityki Rodzinnej Prezydenta http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/program-polityki-rodzinnej-prezydent...

Rządowa strona poświęcona Karcie Dużej Rodziny https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny http://www.slaskiedlarodziny.pl

 

Akty prawne:

UCHWAŁA NR XLIV/854/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”   uchwala_854.pdf

UCHWAŁA NR XLVI/914/14 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/854/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia programu dla rodzin wielodzietnych „CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY”  uchwała_914.pdf

Ustawa z dn. 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny

Rozporządzenie MRPiPS z dnia 27 lipca 2017

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku