Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze

 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują mieszkańcom Miasta Chorzów, którzy są osobami samotnymi wymagającymi pomocy innych osób lub w przypadku gdy posiadają rodzinę, a rodzina z ważnych powodów, nie może takiej pomocy im zapewnić.
 2. Zakres usług opiekuńczych jest ustalany i przyznawany indywidualnie dla każdej osoby potrzebującej pomocy, w oparciu o dokonaną ocenę jej potrzeb i aktualnej sytuacji życiowej oraz ocenę możliwości zapewnienia jej pomocy i opieki przez rodzinę.
 3. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowany jest do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności osoby potrzebującej pomocy i przyznawany w wymiarze godzinowym.
 4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze organizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie świadczone są nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.
 5. Odpłatność ustala się w zależności od posiadanego przez świadczeniobiorcę dochodu (na  osobę w rodzinie lub osoby samotnie gospodarującej) - obliczonego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pomocy społecznej.
 6. Nieodpłatne usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują świadczeniobiorcom, których dochód, nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.
 7. Szczegółowe zasady odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, określa załącznik do uchwały Rady Miasta Chorzów nr XVIII/342/16 z dnia 3 marca 2016 r.
 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoba ponosząca odpłatność za usługi może zostać na jej wniosek lub wniosek pracownika socjalnego, zwolniona częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat za określony czas korzystania z usług, zwłaszcza ze względu na:
  1. zdarzenie losowe (poniesione straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej, itp.),
  2. udokumentowaną trudną sytuację materialną (spowodowaną m. in. ponoszonymi wysokimi kosztami leczenia, wnoszeniem opłat za pobyt członka rodziny np. w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia, placówce opiekuńczo-wychowawczej, leczniczo-rehabilitacyjnej oraz wychowawczo-resocjalizacyjnej, w przypadku gdy więcej niż jedna osoba w rodzinie wymaga pomocy w formie usług opiekuńczych).
 9. Opłata za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pobierana jest przez opiekunki świadczące usługi i wpłacana w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie lub dokonywana jest przez świadczeniobiorcę na konto lub w kasie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, w terminie do 25-go dnia każdego miesiąca następującego po wykonaniu usługi.

 

ULOTKA INFORMACYJNA