pomoc-osobom-niepelnosprawnym

Turnusy Rehabilitacyjne

PROCEDURA

rozpatrywania wniosków o dofinansowanie

do turnusów rehabilitacyjnych

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. – w sprawie turnusów rehabilitacyjnych /Dz.U. nr 230 poz. 1694.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie

 1. osoba niepełnosprawna posiadająca ważne orzeczenie o niepełnosprawności
 2. została skierowana na turnus na wniosek lekarza
 3. jeżeli  organizator oraz ośrodek, w których będzie odbywał się turnus posiadają wpisy do rejestru organizatorów i ośrodków.
 4. nie będzie pełnić funkcji członka kadry ani nie będzie opiekunem innego uczestnika
 5. złoży oświadczenie o dochodach

Opiekun na turnusie

Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osobie w wieku do 16 lat może przysługiwać opiekun pod warunkiem:

Że wniosek lekarza kierujący na turnus zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna

Opiekun:

- nie może pełnić funkcji kadry

- nie jest osoba niepełnosprawną wymagającą opieki

- ukończyła 18 lat

- ukończyła lat 16 – tylko w przypadku, kiedy jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej i wspólnie z nią zamieszkuje.

 

Kryteria przyznawania dofinansowania są określone każdego roku w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

 Wysokość dofinansowania:

-  30% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby ze znacznym st. Niepełnosprawności, osoby powyżej 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się, bez względu na stopień niepełnosprawności.

-  27% przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby z umiarkowanym st. Niepełnosprawności

-  25% przeciętnego wynagrodzenia-dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności

-  20%przecietnego wynagrodzenia-dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

-  20% przeciętnego wynagrodzenia- dla osoby zatrudnionej w ZPCH, niezależnie od posiadanego stopnia

 

Kryterium dochodowe

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

1)   50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

2)   65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

 

w przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony.

 

Przekazanie środków finansowych na pobyt na turnusie rehabilitacyjnym:

Oby środki finansowe mogły być przekazane organizatorowi :

 1. osoba niepełnosprawna powinna w terminie 30 dni od otrzymani dofinansowania nie później niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu przekazać Ośrodkowi informacje o wyborze turnusu
 2. organizator jak i ośrodek w którym odbędzie się turnus powinny posiadać aktualne wpisy do rejestru wojewody w terminie, kiedy będzie się odbywał turnus
 3. Ośrodek, do którego wyjeżdża osoba niepełnosprawna powinien być wyspecjalizowany w rehabilitacji wszystkich schorzeń, jakie zaznaczył lekarz we wniosku kierującym na turnus
 4. organizator najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem turnusu przekazuje OPS oświadczenie organizatora
 5. OPS nie później niż na 7 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu przekazuje środki.

Jeżeli którykolwiek termin wymieniony w pkt 4 i 5 nie zostanie dotrzymany środki finansowe przyznane osobie niepełnosprawnej w ramach dofinansowania nie zostaną przesłane a pobyt na turnusie osoba niepełnosprawna będzie musiała pokryć ze środków własnych.

 

Uwaga:

 1. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszt pobytu na turnusie
 2. w przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszt pobytu na tym turnusie

Termin składania wniosku:

-        określa co roku zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Miejsce składania wniosku

Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kruszcowa 22 41-500 Chorzów pok. 37 od pn.-pt. w godz. od 8.00 do 14.00

Telefon. 032 7716324 

 

Podstawa prawna :

-  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm

-  rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2002 w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu które mogą być finansowane ze środków PFRON //Dz.U.96 poz. 861/

-  rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. – w sprawie turnusów rehabilitacyjnych /Dz. U. Nr 100 poz. 926/

Wzory wniosków:
pobierz plik: wniosek_o_dofinansowanie_do_turnusu_rehabilitacyjnego_2017.doc