Nabór do mieszkania chronionego charakterze treningowym

NABÓR DO MIESZKANIA CHRONIONEGO O CHARAKTERZE TRENINGOWYM
W CHORZOWIE PRZY UL. WOLNOŚCI 70/4

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym dla osób pełnoletnich, niepełnosprawnych intelektualnie spełniających poniższe warunki:
  • są mieszkańcami Chorzowa,
  • posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub posiadają aktualne orzeczenie o kształceniu specjalnym,
  • są zdolne do samoobsługi w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego.

Celem funkcjonowania mieszkania chronionego o charakterze treningowym jest przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia. Mieszkańcy pod opieką opiekuna uczą się prowadzenia domu, gospodarowania finansami, dbania o zdrowie, załatwiania spraw w urzędach, dokonywania zakupów, gospodarowania czasem wolnym oraz innych czynności związanych z funkcjonowaniem w życiu codziennym.

Mieszkanie w szczególności zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie gospodarstwa domowego:

  • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne,
  • umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi,
  • stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,
  • rozwija umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego,
  • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,
  • uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań.

Decyzja kierująca do Mieszkania, określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w Mieszkaniu.

Pisemne wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym, przy ul. Wolności 70/4 w Chorzowie, można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie
przy ul. Racławicka 19 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:00 w piątek od godziny 7:30 - 14:00   w pok. Nr 112.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 77 16 370 lub 32 77 16 319.