KLUB SENIOR+

PLAN UROCZYSTEGO OTWARCIA KLUBU SENIOR+

06 lutego 2020 roku, godz. 12.00

 

 1. Przywitanie zaproszonych gości i seniorów.
 2. Krótka informacja Dyrektora OPS o działaniach nowopowstałego Klubu Senior+.
 3. Krótkie wystąpienie Wojewody lub przedstawiciela ŚUW.
 4. Wystąpienie Pana Prezydenta Miasta Chorzów.
 5. Słowo ks. Proboszcza i poświęcenie nowopowstałego Klubu.
 6. Wystąpienie przedstawiciela seniorów.
 7. Krótki występ (2 utwory) grupy wokalnej Klubu Integracji Społecznej.
 8. Poczęstunek.
 9. Wpis do Księgi Pamiątkowej.
 10. Podziękowanie za przybycie i pożegnanie zaproszonych gości.

 

KLUB SENIOR+

mieści się w pomieszczeniu Centrum Pracy Socjalnej na II piętrze

ul. Kasprowicza 2

41-503 Chorzów

 

Uczestnikami Klubu Senior+ są mieszkańcy Chorzowa będący osobami nieaktywnymi zawodowo w wieku 60+.

Klub Senior+ dysponuje 15 miejscami.

Klub Senior+ działa w wyznaczone trzy dni w tygodniu za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania w innych godzinach lub w dniach wolnych od pracy.

Zajęcia w Klubie organizowanie są w formie:

 1. spotkań ogólnych: prelekcji, wycieczek, wizyt studyjnych, spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych, sportowych itp.,
 2. warsztatów tematycznych.

Cele działalności Klubu Senior+ to:

 • poprawa stanu psychofizycznego uczestników,
 • zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji seniorów,
 • motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego
  i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
 • zapewnienie wsparcia i stworzenie warunków do samopomocy i aktywności seniorów jako liderów społeczności lokalnej,
 • rozwój systemu pomocy środowiskowej dla seniorów,
 • zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – uczestników Klubu Senior+,
 • integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk,
 • współpraca z instytucjami działającymi w regionie, np. Policją, Strażą Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biblioteką Miejską, poradniami zdrowia, szkołami, przedszkolami, Kościołem katolicki i in. związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami czy fundacji itp.,
 • wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
 • propagowanie kultury i sztuki,
 • upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia,
 • propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów,
 • promocja Miasta Chorzów.

Klub Senior+ realizuje zadania w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników Klubu.