Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

A. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeśli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają

zgodę właściciela lub budynku mieszkaniowego, w którym stale zamieszkują.

B. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 póz 1190). Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.  Maksymalna wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym jest każdorazowo określana w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

C. Miejsce składania wniosku : Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Racławicka 19 41-500 Chorzów – sekcja ds. PFRON pok. Nr 101 Tel. 032 7716324

Termin składania wniosków: w każdy czasie

D. Tryb postępowania ;

Pierwszy etap

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa:

  1. wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1
  2. oświadczenie o dochodach – załącznik nr 2
  3. załączniki:

-        kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /grupy inwalidzkiej,

-        orzeczenia lekarza orzecznika ZUS/ lub niepełnosprawności/ dot. Dzieci do  

-        lat 16/

-        kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących

-        aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju

-        niepełnosprawności

-        udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma  nastąpić likwidacja barier /własność, umowa najmu/

 

Drugi etap

Po zakwalifikowaniu wniosku dot. dofinansowania osoba niepełnosprawna dostarcza następujące dokumenty:

-     projekt - (rysunek techniczny)

-     kosztorys 

-     zezwolenie budowlane / w koniecznych przypadkach/

-     zgoda właściciela budynku

-     inne zezwolenia i dokumenty wymagane do realizacji zadania

 

Po zweryfikowaniu przedłożonego zakresu prac w miejscu likwidacji barier przez przedstawiciela OPS i po sprawdzeniu kosztorysu przez inspektora następuje ostateczne zatwierdzenie zakresu robót związanych z likwidacja barier architektonicznych oraz ich koszt.

 

Trzeci Etap

-        podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej

-        realizacja zadnia

 

Czwarty Etap - rozliczenie zadania

Osoba niepełnosprawna przedkłada:

-        kosztorys powykonawczy lub rozliczenie końcowe /który musi zostać sprawdzony przez i zatwierdzony przez inspektora nadzoru OPS/

-        dowód wpłaty własnego udziału

-        fakturę wystawiona na wnioskodawcę

-        faktury zakupu materiałów - (do wglądu)

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ZASADY ROZPTRYWANIA WNIOSKÓW

 

1.Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania do czasu wyczerpania się środków finansowych na ich realizacje

2. Wnioski nie zrealizowane w roku w który zostały złożone przechodzą do realizacji w roku następnym ( dotyczy to również wniosków złożonych w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych)

3. Środki przeznaczone na realizacje wniosków wydawane są na bieżąco

4. Każdy złożony wniosek podlega weryfikacji formalnej

5. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące:

a/ budowy podjazdów, wind, podnośników na wózki inwalidzkie

b/ zakupu urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych (schodołazy, podnośniki transportowe, itp.)

c/ osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszające się nie wózkach inwalidzkich lub obłożnie chore, wymagające całodobowej opieki drugiej osoby oraz dzieci niepełnosprawnych

6. Prace związane dostosowaniem wyposażenia mieszkań będą realizowane jedynie w przypadku zrealizowania wniosków mających na celu likwidacje barier uniemożliwiających osobie niepełnosprawnej poruszania się w lokalu mieszkalnym

7. Nie są objęte dofinansowaniem prace remontowe jak np. montaż sufitów, wymiana instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, płytki powyżej powierzchni styczności z wodą.

 

 

DO POBRANIA ZAŁĄCZNIKI

pobierz plik: [ KATALOG URZĄDZEŃ ]

pobierz plik: [ LISTA PODSTAWOWYCH PRAC ]

pobierz plik: [ LISTA ZAŁĄCZNIKÓW ]

pobierz plik: [ WNIOSEK ]

pobierz plik: [ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ]

pobierz plik: [ KLAUZULA RODO ]