pomoc-osobom-niepelnosprawnym

Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie przyznawane osobom niepełnosprawnym na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych /Dz. U.275 poz.2732/

 

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedstawienie:

1. wniosku /załącznik nr 1/

2. fakturę za zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy na której są naniesione następujące informacje

a. limit cenowy NFZ za dany przedmiot ort. lub środek pomocniczy

b. wysokość udziału własnego

c. kwotę opłacona przez NFZ

3. kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności

4. oświadczenie o dochodach

uwaga: o dofinansowanie ze środków Funduszu mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli:

przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

– 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

– 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

( przeciętne wynagrodzenie- oznacza to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa GUS).

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem tel. 032 7716324.

 

Wysokość dofinansowania jest określona każdego roku w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

W szczególnych przypadkach dofinansowanie może być udzielone do kosztów poniesionych w roku poprzednim jeżeli dofinansowanie nie mogło być udzielone w roku poniesienia kosztów z powodu wyczerpania się środków finansowych z PFRON.

 

Termin składania wniosków

  • w każdym czasie
  • miejsce składania wniosku – OPS ul. Kruszcowa 22 pok. 37

 

Wnioski są realizowane do wyczerpania środków finansowych.

 

 

A. Dofinansowanie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

 

1. dofinansowaniu podlegają :

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

 

2. wysokość dofinansowania:

- maksymalna wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym w którym realizowane jest zadanie jest każdorazowo ustalana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

3. wymagania wobec wnioskodawców

- min. 2 lata przed złożeniem wniosku prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją

- związek pomiędzy rodzajem rehabilitacji a rodzajem wnioskowanego

- sprzętu

- dysponowanie odpowiednimi warunkami lokalowymi i rzeczowymi oraz

- kadrą posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami

- ocena przewidywanych efektów realizacji

- posiadanie wymaganych środków własnych na zakup sprzętu

- brak zobowiązań finansowych wobec funduszu

 

4. należy złożyć :

- poprawnie wypisany wniosek

- kserokopie REGON-u, NIP-u

- preliminarz sprzętu / z podziałem na źródła finansowania/

- posiadanie niezbędnych uprawnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami

- potwierdzenie posiadania zasobów kadrowych lub rzeczowych

- dokumenty formalno prawne dotyczące wnioskodawcy-wypis KRS, statut

- udokumentowanie posiadania własnych środków na pokrycie udziału własnego

- oświadczenie czy wnioskodawca jest lub nie jest płatnikiem VAT

- wykaz otrzymanych wcześniej z funduszu środków i stan ich rozliczenia

 

6. termin składania wniosków

- do 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadania

- miejsce składania wniosku – OPS ul. Kruszcowa 22 pok. 37

 

UWAGA!

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy OPS a wnioskodawcą.

 

 

B. Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z Niepełnosprawności

 

1. dofinansowaniu podlegają :

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

 

2. wysokość dofinansowania:

- maksymalna wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym w którym realizowane jest zadanie jest każdorazowo ustalana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

3. należy złożyć :

- poprawnie wypisany wniosek

- oświadczenie o wysokości dochodu

uwaga: o dofinansowanie ze środków Funduszu mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli:

przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym

- 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

( przeciętne wynagrodzenie- oznacza to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa GUS).

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem tel. 032 7716324.

Do wniosku należy dołączyć:

- zaświadczenie lekarza specjalisty – „ze zachodzi konieczność prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych”

- kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/gr. Inwalidzkiej/

 

4. termin składania wniosków

- w każdym czasie

- miejsce składania wniosku – OPS ul. Kruszcowa 22 pok. 37.

 

UWAGA!

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy OPS a wnioskodawcą.

Wnioski są realizowane do wyczerpania środków finansowych.