Nieodpłatna pomoc prawna

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ oraz PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO:

 

W roku 2021 nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące między innymi nieodpłatną mediację, udzielane są zgodnie z Zarządzeniem Nr OR.213.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 7 października 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu planowanych dyżurów na terenie Miasta Chorzów w 2021r. w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, zgodnie z poniższym wykazem:

pobierz plik: [ WYKAZ PLANOWANYCH DYŻURÓW ]

 
UWAGA!

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o terminie ponownego przywrócenia obsługi bezpośredniej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie Miasta Chorzów

na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

 

Ogłaszam, iż z dniem 5 lipca 2021r. przywrócona zostaje, z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarno-epidemicznych, bezpośrednia obsługa osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego funkcjonujących na terenie Chorzowa, tj.:

-  w punkcie zlokalizowanym w Centrum Pracy Socjalnej przy ul. Kasprowicza 2 oraz Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Racławickiej 19;

-  w punkcie zlokalizowanym z Miejskim Domu Kultury BATORY przy ul. St. Batorego 6;

-  w punkcie zlokalizowanym w Centrum Inicjatyw Społecznych przy ul. 3 Maja 18;

-  w punkcie zlokalizowanym w Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3.

  

Równocześnie przypominam, iż w celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, ustala termin wizyty w rejestracji pod numerem telefonu tel.: 32 307 53 29, lub przesyłając zgłoszenie na następujący adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl .

pobierz plik: [ Ogłoszenie Prezydenta Miasta Chorzów o terminie ponownego przywrócenia obsługi bezpośredniej w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (...) ]

 

 Wykaz osób, którym przysługuje bezpłatna pomoc prawna:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, tj: osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku (w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą).
 2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa osobie udzielającej porady, pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej oraz jeśli jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą - oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku (jeśli porada dotyczyć będzie spraw związanych z działalnością gospodarczą).
 3. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 dostępny jest w punkcie porad.
 4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest Prezydent Miasta Chorzów.

 Przed umówieniem/zapisaniem się na wizytę należy zapoznać się z klauzulą RODO dotyczącą ochrony danych osobowych, dostępną poniżej:

pobierz plik: [ KLAUZULA RODO ]

Celem uzyskania porady w jednym z punktów nieodpłatnych porad prawnych lub w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, należy zgłosić się:

 1. Pod numer 32 307 53 29 (Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie) od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w piątek od 7:00 do 13:00, lub
 2. przesłać zgłoszenie na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl lub on-line klikając w link:  https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/m.%20Chorz%C3%B3w

 

Sposób załatwienia sprawy przez osoby niepełnosprawne ruchowo lub doświadczające trudności w komunikowaniu się:

 1.   Osoba uprawniona:
            1)  niepełnosprawna ruchowo, która ze względu na niepełnosprawność ruchową nie jest w stanie przybyć do punktu osobiście (np.: osoba leżąca) – lub
            2)  doświadczająca trudności w komunikowaniu się (w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się)
            może otrzymać poradę przez telefon, przez Internet lub poza punktem.
       2.  Aby osoba uprawniona niepełnosprawna ruchowo lub doświadczająca trudności w komunikowaniu się mogła skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, powinna:
         -  złożyć oświadczenie (do pobrania poniżej) wraz z pisemnym uzasadnieniem okoliczności oraz wskazaniem formy udzielania pomocy prawnej:
                 a)  w formie papierowej (bezpośrednio lub listownie) w sekretariacie Centrum Aktywizacji Społecznej przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie, lub
                 b)  elektronicznie na adres poczty elektronicznej pomocprawna@opschorzow.pl
  uwaga: należy pamiętać o podaniu kontaktowego numeru telefonu lub adresu e-mail

Osoba uprawniona, niepełnosprawna ruchowo lub doświadczająca trudności w komunikowaniu może wyrazić swoją opinię na temat udzielonej porady:
               a)  pod numerem telefonu 32 307 53 29,
               b)  adresem poczty mailowej pomocprawna@opschorzow.pl lub
               c)  listownie na adres Centrum Aktywizacji Społecznej, ul. Powstańców 70/3, 41-500 Chorzów.

Do pobrania:
Oświadczenie o którym mowa w art.4 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

pobierz plik: [ OŚWIADCZENIE Z KLAUZULĄ ]

 

Sposób załatwienia sprawy przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku:

 1. Osoba uprawniona, której nie stać na odpłatną pomoc prawną będąca osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku może otrzymać poradę w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą.
 2. Aby osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą mogła skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, przed udzieleniem porady powinna przedstawić:
  1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych; albo
  2. oświadczenie o wielkości tej pomocy otrzymanej w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, a w przypadku jej braku oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
  3. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc inna niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis, pobierz plik: [ FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS ]

Powyższe dokumenty należy przedstawić/złożyć:

 • bezpośrednio w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów pok.225, ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów lub
 • elektronicznie poprzez platformę e-puap z dopiskiem „nieodpłatna pomoc prawna”

uwaga: należy pamiętać o podaniu kontaktowego numeru telefonu lub adresu e-mail, w celu ustalenia terminu porady

 

UWAGA:

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobie fizycznej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku) jest pomocą de minimis.
Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Podstawa prawna

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa