Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

1. dofinansowaniu podlegają:

 • imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, organizowane wyłącznie na terenie naszego kraju

2. wysokość dofinansowania:

 •  maksymalna wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym w którym realizowane jest zadanie  jest każdorazowo ustalana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

3. o dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

4. wymagania wobec wnioskodawców

 • min. 2 lata przed złożeniem wniosku prowadzenie działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych
 • udokumentowane zapewnienie odpowiednich dla potrzeb osób niepełnosprawnych warunków lokalowych i technicznych
 • udokumentowane posiadanie wymaganych środków własnych  lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
 •  brak zobowiązań finansowych wobec funduszu

5. należy złożyć:

 • poprawnie wypisany wniosek oświadczenie o wysokości dochodu
 • kosztorys zadania z podziałem na kwotę wnioskowaną z funduszu i środki własne
 • opis rzeczowy zadania
 • charakterystyka prowadzonej przez wnioskodawcę działalności
 • dokumenty formalno prawne dotyczące wnioskodawcy-statut, KRS
 • udokumentowanie posiadania własnych środków na pokrycie udziału własnego
 • oświadczenie czy wnioskodawca jest lub nie jest płatnikiem VAT
 • wykaz otrzymanych wcześniej z funduszu środków i stan ich rozliczenia
 • Kosztorys
 • plan imprezy
  /przy każdym wniosku/

6. termin składania wniosków

 • do 30 listopada roku poprzedzającego zadania
 •  miejsce składania wniosku –OPS ul. Racławicka 19 pok.101

 

UWAGA!
Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy OPS a wnioskodawcą

 

Załączniki:

pobierz plik: Wniosek RS SKRT