pomoc-osobom-niepelnosprawnym

Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki

1. dofinansowaniu podlegają:

- imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, organizowane wyłącznie na terenie naszego kraju

 

2. wysokość dofinansowania:

- maksymalna wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym w którym realizowane jest zadanie jest każdorazowo ustalana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

 

3. o dofinansowanie ubiegać się mogą :

- osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

 

4. wymagania wobec wnioskodawców

- min. 2 lata przed złożeniem wniosku prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

- udokumentowane zapewnienie odpowiednich dla potrzeb osób niepełnosprawnych warunków lokalowych i technicznych

- udokumentowane posiadanie wymaganych środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON

- brak zobowiązań finansowych wobec funduszu

 

5. należy złożyć :

- poprawnie wypisany wniosek oświadczenie o wysokości dochodu

- kosztorys zadania z podziałem na kwotę wnioskowaną z funduszu i środki własne

- opis rzeczowy zadania

- charakterystyka prowadzonej przez wnioskodawcę działalności

- dokumenty formalno prawne dotyczące wnioskodawcy-statut, KRS

- udokumentowanie posiadania własnych środków na pokrycie udziału własnego

- oświadczenie czy wnioskodawca jest lub nie jest płatnikiem VAT

- wykaz otrzymanych wcześniej z funduszu środków i stan ich rozliczenia

- Kosztorys

- plan imprezy przy każdym wniosku!

 

6. termin składania wniosków

- do 30 listopada roku poprzedzającego zadania

- miejsce składania wniosku –OPS ul. Kruszcowa 22 pok.37


UWAGA!

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy OPS a wnioskodawcą.