Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Do zadań Działu należą w szczególności:

 1. zapewnienie dzieciom opieki całodobowej w pieczy zastępczej,
 2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługującym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka
 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługującym usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej oraz placówek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych
 4. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji
  oraz pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domu
  dziecka;
 5. przygotowywanie dokumentacji związanej z wytaczaniem powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych,
 6. realizacja zadań w zakresie usamodzielnień wychowanków,
 7. przygotowywanie umów na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej,
 8. przygotowywanie umów z osobami zatrudnianymi w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
 9. sporządzanie porozumień dotyczących pokrywania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,
 10. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 11. prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień sądu o umieszczeniu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,
 12. sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

W ramach Działu zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej realizuje Zespół do spraw rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Godziny dyżury psychologa w OPS:

Justyna Gołkowska
Poniedziałek: 10:00 - 12:00
Wtorek 12:00 - 14.30
Środa 7.30 - 11:00
Piątek 10:00 - 12:00