Likwidacja barier w komunikowaniu się

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

A. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

B. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 póz 1190). Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.  Maksymalna wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym jest każdorazowo określana w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

C. Miejsce składania wniosku : Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Racławicka 19 41-500 Chorzów –sekcja ds. PFRON pok. Nr 101 tel 032 7716324

D. Termin składania wniosków: w każdy czasie

Tryb postępowania ;

1.wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1

2.oswiadczenie o dochodach – załącznik nr 2

3.załączniki:

a.   kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /grupy inwalidzkiej, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS/ lub niepełnosprawności/ dot. Dzieci do lat 16/

b    kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących

  1. aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności /jeśli nie jest określone w orzeczeniu/
  2. wycenę urządzenia / z kosztorysem w przypadku montażu/ potwierdzoną przez dostawcę, sprzedawcę lub wykonawcę usługi

W przypadku zakupu komputera należy dołączyć zaświadczenie od pedagoga szkolnego, terapeuty potwierdzające konieczność komputera w procesie edukacyjno-terapeutycznym

Zaświadczenie zakładu pracy, UP, organizacji na rzecz której wykonuje prace

 

Po zatwierdzeniu wniosku do realizacji następuje:

-     podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej

-    realizacja zadnia

-   rozliczenie zadania

Osoba niepełnosprawna przedkłada:

  1.  dowód wpłaty własnego udziału
  2.  fakturę wystawioną na wnioskodawcę za zakupiony sprzęt lub urządzenie

/ w przypadku montażu-fakture za montaż/

 

DO POBRANIA

 

Załączniki :

pobierz plik: [ KATALOG URZĄDZEŃ ]

pobierz plik: [ LISTA ZAŁĄCZNIKÓW ]

pobierz plik: [ WNIOSEK ]

pobierz plik: [ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ]

pobierz plik: [ KLAUZULA RODO ]