Usługi tłumaczenia języka migowego lub tłumacza - przewodnika

USŁUGI TŁUMACZ JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZ PRZEWODNIKA

 Wnioskodawcami mogą być osoby niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

I. Jak ubiegać się o świadczenie?

  1. Złożyć Wniosek o dofinansowanie.
  2. Dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności.
  3. Dołączyć oświadczenie o dochodach

Każdy wniosek jest rozpatrywany w sposób indywidualny. Dofinansowanie osoba niepełnosprawna może otrzymać, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

Na podstawie pozytywnie rozpatrzonego wniosku zawiera się umowę określającą kwotę dofinansowania (ilość godzin), termin i miejsca realizacji usługi.

II. Wysokość dofinansowania

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

Wypłata dofinansowania następuje na podstawie oryginału faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego, zgodnie z zawartą wcześniej umową.

III. Tłumacza wskazuje osoba niepełnosprawna.

  1. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dofinansowane ze środków PFRON może wykonywać osoba, która jest tłumaczem wpisanym w rejestrze Wojewody. Wykaz dostępny na stronie Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
  2. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej ( przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego).

ZAŁĄCZNIKI :