O ośrodku

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie utworzony został z dniem 1 lipca 1990 r. mocą Uchwały nr XI/46/90 Miejskiej Rady Narodowej w Chorzowie z dnia 28 lutego 1990 r.

Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzów funkcjonującą w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XXII/433/2004 Rady Miejskiej w Chorzowie z dnia 1 lipca 2004 r.

 

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
 2. Świadczenie pracy socjalnej na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
  1. Z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej.
  2. Ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności
 3. Prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej.
 4. Realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych.
 5. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Ośrodek wykonuje dodatkowo zadania z zakresu

 1. Świadczeń rodzinnych
 2. Świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
 3. Zasiłków i stypendiów szkolnych
 4. Dodatków mieszkaniowych
 5. Dodatków energetycznych
 6. Pomocy osobom niepełnosprawnym
 7. Wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej

Szczegółową organizację Ośrodka, zakres obowiązków i uprawnienia pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach, określa „Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie” dostępny na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie.