Likwidacja barier w komunikowaniu się

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

A.

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

B.

Maksymalną wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym oraz adresatów zadania każdorazowo określa zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

C.

Sposób złożenia wniosku:

  • poprzez platformę SOW  adres strony: www.sow.pfron.org.pl (zalecany)
  • w siedzibie Ośrodka (ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów) pok. 101,

D.

   Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypisany wniosek oraz załączniki:

  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (określające grupę inwalidzką, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
  • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (załącznik do wniosku),
  • wycenę urządzenia, wraz  z kosztorysem w przypadku montażu (oferta cenowa, faktura proforma, kosztorys),
  • w przypadku zakupu komputera należy dołączyć zaświadczenie od pedagoga szkolnego, terapeuty potwierdzające konieczność komputera w procesie edukacyjno-terapeutycznym oraz zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego.

Po zatwierdzeniu wniosku następuje:

  • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  • realizacja zadnia
  • rozliczenie zadania

Wnioski są realizowane do wyczerpania środków finansowych.

Załączniki do pobrania:

pobierz plik: [ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie ]

pobierz plik: [ UZASADNIENIE WNIOSKU ]

pobierz plik: [ Klauzula RODO ]

pobierz plik: [ Załączniki do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się: ]

pobierz plik: [ Katalog urządzeń lub sprzętu, który może być dofinansowany ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się ]