LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

A. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności         oraz zostało poparte opinią lekarza. Bariery w komunikowaniu się to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

B. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypisany wniosek oraz załączniki:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (określające grupę inwalidzką, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
 • aktualne zaświadczenie lekarskie,
 • wycenę urządzenia (oferta cenowa, faktura proforma, kosztorys),
 • w przypadku zakupu komputera należy dołączyć zaświadczenie od pedagoga szkolnego, terapeuty potwierdzające konieczność komputera w procesie edukacyjno-terapeutycznym oraz zaświadczenie ze szkoły potwierdzające realizację obowiązku szkolnego.
 • RODO,
 • uzasadnienie wniosku.

Po zatwierdzeniu wniosku następuje:

 • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 • realizacja zadnia,
 • rozliczenie zadania.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków.

 

Druki do pobrania:

 1. Wniosek.
 2. Rodo.
 3. Zaświadczenie lekarza.
 4. Uzasadnienie.
 5. Lista załączników i katalog.
 6. Metryka sprawy.
 7. Upoważnienie do złożenia wniosku (obowiązkowo gdy wniosek składany jest w imieniu osoby drugiej).
 8. RODO - PFRON-SOW