Likwidacja barier w komunikowaniu się

LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 

 1. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 póz 1190). Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  Maksymalna wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym jest każdorazowo określana w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Miejsce składania wniosku : Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Racławicka 19 41-500 Chorzów –sekcja ds. PFRON pok. Nr 101 tel 032 7716324
  Termin składania wniosków: w każdy czasie
 4. Tryb postępowania:
 1. wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1
 2. 2.oswiadczenie o dochodach – załącznik nr 2
 3. załączniki:
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /grupy inwalidzkiej, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS/ lub niepełnosprawności/ dot. Dzieci do lat 16/
 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności /jeśli nie jest określone w orzeczeniu/
 • wycenę urządzenia / z kosztorysem w przypadku montażu/ potwierdzoną przez dostawcę, sprzedawcę lub wykonawcę usługi

W przypadku zakupu komputera należy dołączyć zaświadczenie od pedagoga szkolnego, terapeuty potwierdzające konieczność komputera w procesie edukacyjno-terapeutycznym
Zaświadczenie zakładu pracy, UP, organizacji na rzecz której wykonuje prace

Po zatwierdzeniu wniosku do realizacji następuje:

 • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • realizacja zadnia
 • rozliczenie zadania


Osoba niepełnosprawna przedkłada:

 1. dowód wpłaty własnego udziału
 2. fakturę wystawioną na wnioskodawcę za zakupiony sprzęt lub urządzenie/w przypadku montażu-fakture za montaż/

UWAGA !

W związku z wejściem w życie przepisów „Polskiego Ładu”, mających wpływ na wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS do wniosków należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia z ostatnich 3 miesięcy (emerytura lub renta).

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

 
 
Załączniki :

pobierz plik: [ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ]

pobierz plik: [ Załączniki do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się: ]

pobierz plik: [ Katalog urządzeń lub sprzętu, który może być dofinansowany ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się ]