Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

B. Osoby niepełnosprawne - stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności


1. Przedmiot dofinansowania:

Celem dofinansowania jest pomoc finansowa przy zakupie sprzętów, przyrządów i urządzeń wspierających funkcjonowanie i rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia i sprzęty niezbędne do rehabilitacji, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

2. Wysokość dofinansowania:

Maksymalną wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym, w którym realizowane jest zadanie, każdorazowo określa zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. Należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek oraz załączniki:

 • Oświadczenie o dochodach,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (określające grupę inwalidzką, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie,
 • wycenę urządzenia, wraz  z kosztorysem w przypadku montażu (oferta cenowa, faktura proforma, kosztorys),
 • uzasadnienie,
 • RODO.

UWAGA! o dofinansowanie ze środków Funduszu  mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 •     50 % przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 •     65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia jest dostępna w Monitorze Polskim, na stronie internetowej GUS lub w Ośrodku Pomocy Społecznej (pok.101 i 112).

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Druki do pobrania:

 1. Wniosek.
 2. Zaświadczenie lekarskie.
 3. Oświadczenie o dochodach.

 4. RODO.
 5. Uzasadnienie.
 6. Metryka.
 7. Lista załączników i katalog sprzętu.
 8. Upoważnienie do złożenia wniosku (obowiązkowo gdy wniosek składany jest w imieniu osoby drugiej).