Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

A. Dofinansowanie dla osób fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i  jednostek  organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

 1. Dofinansowaniu podlegają:
 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny
 1. wysokość dofinansowania:
  • Maksymalna wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym w którym realizowane jest zadanie  jest każdorazowo ustalana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. wymagania wobec wnioskodawców
 • min. 2 lata przed złożeniem wniosku prowadzenie działalności związanej   z rehabilitacją
 • związek pomiędzy rodzajem rehabilitacji a rodzajem wnioskowanego sprzętu
 • dysponowanie odpowiednimi warunkami lokalowymi i rzeczowymi oraz kadrą  posiadającą kwalifikacje wymagane przepisami
 • ocena przewidywanych efektów realizacji
 • posiadanie wymaganych środków własnych na zakup sprzętu
 • brak zobowiązań finansowych wobec funduszu


4. należy złożyć :

 1. poprawnie wypisany wniosek
 2. kserokopie REGON-u, NIP-u
 3. preliminarz sprzętu / z podziałem na źródła finansowania/
 4. posiadanie niezbędnych uprawnień i pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami
 5. potwierdzenie posiadania zasobów kadrowych lub rzeczowych
 6. dokumenty formalno prawne dotyczące wnioskodawcy-wypis KRS, statut
 7. udokumentowanie posiadania własnych środków na pokrycie udziału własnego
 8. oświadczenie czy wnioskodawca jest lub nie jest płatnikiem VAT
 9. wykaz otrzymanych wcześniej z funduszu środków i stan ich rozliczenia

5. termin składania wniosków

do 30 listopada roku poprzedzającego realizacje zadania miejsce składania wniosku – OPS ul. Racławicka 19 pok. 101


UWAGA!
Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy OPS a wnioskodawcą.

 

 

UWAGA !

W związku z wejściem w życie przepisów „Polskiego Ładu”, mających wpływ na wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS do wniosków należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia z ostatnich 3 miesięcy (emerytura lub renta).

 

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

 

PLIKI DO POBRANIA

pobierz plik: [ WNIOSEK ]

pobierz plik: [ ZAŁĄCZNIKI ]

pobierz plik: [ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE ]

pobierz plik: [ KATALOG SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO ]


B. Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z Niepełnosprawności


1. dofinansowaniu podlegają :

 • zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny

2. wysokość dofinansowania:

Maksymalna wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym w którym realizowane jest zadanie  jest każdorazowo ustalana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

3. należy złożyć:

 • poprawnie wypisany wniosek
 • oświadczenie o wysokości dochodu


UWAGA: o dofinansowanie ze środków Funduszu  mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli:

przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

(przeciętne wynagrodzenie- oznacza to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa GUS).

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem tel. 032 7716324.

Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarza specjalisty – „ze zachodzi konieczność prowadzenie rehabilitacji w warunkach domowych”
 • kserokopie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/gr. Inwalidzkiej/


4. termin składania wniosków

- w każdym czasie

- miejsce składania wniosku – OPS ul. Racławicka 19 pok. 101


UWAGA

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy OPS a wnioskodawcą.
Wnioski są realizowane do wyczerpania środków finansowych.