Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

 

A.  Dofinansowanie przyznawane osobom niepełnosprawnym na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych (Dz. U.275 poz.2732).

B. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek oraz załączniki:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (określające grupę inwalidzką, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
 • oświadczenie o dochodach*,
 • RODO,
 • kopia zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, (w przypadku faktury pro forma lub oferty cenowej/ kosztorysu bez wypełnionej rubryki „Kwota zapłacona przez ubezpieczonego”),
 • Faktura za zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wystawiona na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, jego rodzica (prawnego opiekuna),wyszczególniająca kwotę opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego wnioskodawcy  lub
 • Faktura pro-forma lub oferta cenowa/ kosztorys wystawiona na osobę niepełnosprawną, dziecko niepełnosprawne, jego rodzica (prawnego opiekuna) wyszczególniająca kwotę opłaconą przez Narodowy Fundusz Zdrowia ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego wnioskodawcy.

*Do dochodu wlicza się m.in.: przychody podlegające opodatkowaniu, dochód z działalności gospodarczej/ rolniczej, renty, emerytury, zasiłki chorobowe, alimenty na rzecz dzieci, stypendia określone w przepisach o systemie oświaty, dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zaliczkę alimentacyjną.

Szczegółowy wykaz zawarty jest w art. 3 pkt. 1 Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 390, 658, 852, 1429).


UWAGA: o dofinansowanie ze środków Funduszu  mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia jest dostępna w Monitorze Polskim, na stronie internetowej GUS lub w Ośrodku Pomocy Społecznej (pok.101 i 112).

 

Druki do pobrania:

 1. Wniosek.
 2. Oświadczenie o dochodach.
 3. RODO.
 4. Lista załączników.
 5. Metryka sprawy.
 6. Upoważnienie do złożenia wniosku (obowiązkowo gdy wniosek składany jest w imieniu osoby drugiej).
 7. RODO - PFRON-SOW