Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

Dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przyznawane osobom niepełnosprawnym.

INFORMUJEMY, ŻE W 2020 ROKU:

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE  ZE ŚRODKÓW PFRON ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE PRZEZ SYSTEM SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl– nabór już aktywny)
ORAZ  W SIEDZIEBIE TUT. OŚRODKA POKÓJ  101.

DRUKI NOWYCH WNIOSKÓW  MOŻNA POBRAĆ ZE STRON INTERNETOWYCH - www.ops.bip.chorzow.eu , www.opschorzow.pl lub w pokoju 101.

 

Dofinansowanie przyznawane osobom niepełnosprawnym na zakup przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2004r. w sprawie limitu cen dla wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi i środków pomocniczych, o takim samym zastosowaniu, ale różnych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych /Dz. U.275 poz.2732/

Warunkiem uzyskania dofinansowania jest przedstawienie :

 1. wniosku /załącznik nr 1/
 2. fakturę za zakupiony przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy na której są naniesione następujące informacje
 3. limit cenowy NFZ za dany przedmiot ort. lub  środek pomocniczy
 4. wysokość udziału własnego
 5. kwotę opłacona przez NFZ
 6. kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności
 7. oświadczenie o dochodach

uwaga: o dofinansowanie ze środków Funduszu  mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli:

 przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia  na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym
 •  65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

 ( przeciętne wynagrodzenie- oznacza to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez prezesa GUS).

Informacje szczegółowe można uzyskać pod numerem tel. 032 7716324.

Wysokość dofinansowania jest określonakażdego roku w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

 Termin składania wniosków

 • w każdym czasie
 • miejsce składania wniosku – OPS ul. Racławicka 19 pok. 101.

Wnioski są realizowane do wyczerpania środków finansowych.

 

UWAGA !

W związku z wejściem w życie przepisów „Polskiego Ładu”, mających wpływ na wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS do wniosków należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia z ostatnich 3 miesięcy (emerytura lub renta).

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

 

Załączniki :

pobierz plik: [ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ]

pobierz plik: [ Załączniki niezbędne do złożenia wniosku ]