Informacje o plikach cookie


Klauzula informacyjna dla osób kierujących wnioski o dostęp do informacji publicznej do OPS w Chorzowie

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie - Dyrektor OPS w Chorzowie. Kontakt z Administratorem: telefon – 32 77-16-303. Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@opschorzow.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ POSŁUGUJEMY SIĘ DANYMI?

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • realizacji obowiązków prawnych Administratora związanych z wnioskiem, w szczególności wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wydanych na ich podstawie rozporządzeń (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - „obowiązek prawny”,
 • prowadzenia komunikacji, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z wnioskiem, czy też potrzebą wykazania określonych faktów, mających w tym zakresie istotne znaczenie dla Administratora (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - „prawnie uzasadniony interes”; terminy dochodzenia roszczeń wynikających z obsługi procesu realizowania wniosku określają przepisy prawa administracyjnego a w tym przepisy powołanych powyżej aktów prawnych.

Przekazanie danych jest dobrowolne, ale są niezbędne w celu realizowania wniosku i prowadzenia ewidencji wniosków.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

JAK DŁUGO POSŁUGUJEMY SIĘ DANYMI?

Posługujemy się danymi przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

 • okres przechowywania dokumentów określony przepisami prawa, w tym przepisy dotyczące archiwizowania dokumentów,
 • okres do momentu ewentualnego wniesienia sprzeciwu,
 • okres przedawnienia roszczeń.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o: dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych), sprostowanie danych (gdy są one nieprawidłowe), przeniesienie danych (w przypadkach określonych w RODO), usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane możemy przekazać
- oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je
w naszym imieniu (np. dostawcom i serwisantom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym), a w razie konieczności prawnej – uprawnionym organom państwowym.

DODATKOWA INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE UJAWNIONO W TREŚCI WNIOSKU

Państwa dane zostały pozyskane w związku z otrzymaniem wniosku o dostęp do informacji publicznej. Administrator będzie je przetwarzać w zakresie niezbędnym do realizacji wniosku, na zasadach powyżej wskazanych.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU OPS w Chorzowie

I. WSTĘP

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w szczególności za pośrednictwem strony www.opschorzow.pl (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest  Ośrodek Pomocy Społecznej – Dyrektor OPS w Chorzowie (dalej: Administrator lub OPS). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych na stronie internetowej.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opschorzow.pl
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 4. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części niniejszej „Polityki prywatności”.

II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu korzystających z usług, funkcjonalności i narzędzi Serwisu.
 3. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
 4. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora - innym podmiotom, w tym:

1)      podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa;

2)      podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze;

 1. Administrator nie przekazuje danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG).
 2. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:

1)      dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych);

2)      ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

3)      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora;

4)      wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – na zasadach określonych w RODO.

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 2. Dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od użytkownika Serwisów. Administrator może również przetwarzać:

1)      dane innych osób przekazane przez użytkownika Serwisu, podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej „Polityce prywatności”;

2)      dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy, realizacji projektu, dane osób będących uczestnikami szkoleń, konferencji konkursów i innych wydarzeń organizowanych przez Administratora - w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania danej umowy);

3)      dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z OPS na podstawie zawartych umów, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania danej umowy;

4)      dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. stron internetowych.

III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie numerów telefonów kontaktowych i adresów poczty elektronicznej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - "prawnie uzasadniony interes".
 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub właściwej obsługi zgłoszenia.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

 1. Korzystanie z Serwisu OPS wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin naszego serwisu, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.
 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Serwisu przez użytkowników.
 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu, zapewnienia bezpieczeństwa systemu, ochrony przed spamem, analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. Serwis OPS wykorzystuje do swego działania pliki cookies i podobne technologie. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej w części pn. „Zasady korzystania z plików cookies” .

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza „Polityka prywatności” ma charakter informacyjny.
 2. W Serwisie mogą znajdować się narzędzia i wtyczki podmiotów zewnętrznych (np. Google Maps), usługodawców oraz innych podmiotów współpracujących z Administratorem. Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na inne strony, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej polityce prywatności w szczególności w przypadku:

1)      rozwoju technologii,

2)      zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,

3)      rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.

 1. O stosownych zmianach w treści „Polityki prywatności” Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administrator stosownie do przepisów prawa telekomunikacyjnego, informuje o wykorzystywaniu w Serwisie plików cookies i innych podobnych technologii internetowych.
 2. Za pomocą plików cookies oraz podobnych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
 3. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian w konfiguracji urządzenia, zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
 4. Celem wykorzystywania przez Serwis wskazanych powyżej technologii jest:

1)      optymalizacja korzystania z Serwisu - pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,

2)      utrzymanie sesji;

II. PLIKI COOKIES I PODOBNE TECHNOLOGIE

 1. W czasie korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym użytkownika umieszczane są małe pliki tekstowe. Standardowo w tych plikach znajdują się następujące informacje:

1)      nazwa Serwisu, z którego plik cookie został wysłany,

2)      wygenerowany unikatowy numer,

3)      czas przechowywania pliku.

 1. Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:

1)      Ze względu na źródło pochodzenia:

a)       tzw. first-party cookies - pochodzące z Serwisu, który jest odwiedzany przez użytkownika; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenęAdministratora;

b)      tzw. third-party cookies - wykorzystywane przez podmioty trzecie (np. partnerów Administratora, usługodawców).

2)      Ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:

a)      pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę Serwisuoraz usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki;

b)      pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą Serwis.

 1. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1)      niezbędne pliki cookies – umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony oraz korzystanie z podstawowych funkcji i usług dostępnych w Serwisie. Służą także do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane są np. do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu). Ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies; (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. f RODO - "prawnie uzasadniony interes");

2)      funkcjonalne pliki cookie – umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika i dostosowują stronę do wybranych przez użytkownika ustawień. Ich stosowanie można wyłączyć, ale może to spowodować, że niektóre usługi lub części serwisu internetowego mogą nie działać prawidłowo; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”);

3)      analityczne pliki cookies – wykorzystywane do pomiaru i analizy oglądalności danej strony (pozwalają nam mierzyć np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki tego rodzaju plikom wiemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, które strony są najbardziej popularne i możemy poprawić działanie naszego Serwisu; (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”).

 1. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także umieszczane i wykorzystywane przez podmioty trzecie. Pliki cookies firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:

1)      w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług oraz technologii podmiotów zewnętrznych;

2)      w celu ochrony przed spamem i zapewnienia bezpieczeństwa systemu;

III. PODMIOTY ZEWNĘTRZNE

 1. W Serwisie znajdują się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych Administratora oraz podmiotów trzecich, w tym serwisów społecznościowych i informacyjnych oraz partnerów Administratora. Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie za pomocą plików cookies i podobnych technologii informacji do wskazanych podmiotów zewnętrznych. Administrator zaleca, aby po przejściu na inne strony internetowe, użytkownik zapoznał się z obowiązującymi tam politykami cookies.

IV. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

 1. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
 2. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

1)      Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

2)      Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

3)      Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

4)      Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

5)      Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

6)      Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

 1. Korzystając z funkcji ustawień poszczególnych przeglądarek internetowych użytkownik może zdecydować się na akceptowanie wybranych plików cookies, zablokowanie takich plików, a także usunąć wszystkie pliki cookies ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.
 2. Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie Administratora nie chcą, aby pliki cookies oraz inne technologie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.