Dział ds. Osób Niepełnosprawnych

DZIAŁ DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

Uwaga!

Dział ds. Osób niepełnosprawnych (p.101) Przyjmuje interesantów od poniedziałku do Czwartku w godzinach urzędowania Ośrodka.

W piątki interesanci nie będą odsługiwani.

 

UWAGA – Rusza kolejna edycja akcji informacyjnej

„Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym”

Do 28 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

Eksperci będą dyżurować pod telefonem komórkowym 513 152 218, pod którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać informacje o przysługujących im ulgach i uprawnieniach podatkowych. Na życzenie osoby niepełnosprawnej doradca będzie oddzwaniał na własny koszt.

Więcej informacji: https://niepelnosprawni.slaskie.pl/content/doradcy-podatkowi-niepelnosprawnym_2020

Siedziba OPS  ul. Racławicka 19,  41-500 Chorzów
Telefon 32 7716324, 32 7716354
Fax 32 7716356
Przyjmowanie stron:

 • poniedziałek 8.00-15.00
 • wtorek - czwartek 8.00-14.00
 • piątek NIECZYNNE

Podstawa prawna działalności:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - Dz. U. z 2011 Nr 127 poz.721.
 • Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2002 r. Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  /Dz.U. z 2015 poz 926 z późn. zm./
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych /Dz.U. 230 poz 1694/
 • Rozporządzenie  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowych – Dz. U. nr 29 poz.172     

 Sekcja realizuje następujące zadania:

 • - dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji  i turystyki osób niepełnosprawnych
 • - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się
 • - dofinansowanie do pobytu osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym
 • - dofinansowanie działalności Warsztatów terapii zajęciowej
 • - nadzór i kontrola Warsztatów Terapii  Zajęciowej
 • - zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym
 • - realizacja programu „Aktywny Samorząd”
 • - dofinansowanie usług tłumacza migowego

 nr 1 do zarządzenia 8/2020

Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON - W ROKU 2020

 

I. Składanie wniosków

 • Droga internetową - przez system SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl– nabór już aktywny)
 • W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19 pokój 101.
 • Wnioski będą przyjmowane każdego dnia począwszy od miesiąca stycznia 2020 r.

 

II. Zasady rozpatrywania wniosków:

 • Przy rozpatrywaniu wniosków nie będzie brana pod uwagę kolejność składania wniosków
 • Wnioski zostaną rozpatrzone dopiero po podjęciu przez Radę Miasta Uchwały zatwierdzającej podział środków PFRON na poszczególne zadania.
 • Wnioski będzie rozpatrywać komisja powołana zarządzeniem dyrektora OPS
 • Przy rozpatrywaniu wniosków komisja będzie się kierować przepisami określonymi w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. A w szczególności zapisy:
  • § 5 ust 11 „ przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”,      
  • § 5 ust 12 pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.

III. Druki wniosków można pobrać ze stron internetowych - www.ops.bip.chorzow.eu www.opschorzow.pl lub w pokoju 101.

Lista załączników do wniosku – wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

 • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
 • Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie o dochodach netto wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. W przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS – kserokopia ostatniej decyzji.
 • Załącznik do wniosku dot. sytuacji społecznej oraz zakresu dysfunkcji.
 • W przypadku złożenia wniosku przez osobę drugą - druk upoważnienia (dotyczy wniosków składanych papierowo w siedzibie Ośrodka).

 

Wnioskodawca może uczestniczyć w następujących rodzajach turnusów rehabilitacyjnych:

 1. usprawniająco-rekreacyjny;
 2. rekreacyjno-sportowy i sportowy;
 3. szkoleniowy;
 4. psychoterapeutyczny;
 5. rozwijający zainteresowania i uzdolnienia;
 6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnus rehabilitacyjny powinien być dostosowany do rodzaju niepełnosprawności. Wyboru turnusu dokonuje wnioskodawca po konsultacji z lekarzem kierującym

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego dochodu, dofinansowanie zostanie pomniejszone o wysokość kwoty stanowiącą różnicę pomiędzy dochodem określonym w rozporządzeniu a faktycznie osiągniętym dochodem na osobę.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia*, - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia* - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

* przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

2. ZAKUP PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZYCH

Składanie wniosków:

 • Droga internetową - przez system SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl– nabór już aktywny),
 • W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19 pokój 101,
 • Wnioski będą przyjmowane każdego dnia począwszy od miesiąca stycznia 2020 r.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2015 r. poz.926 z późn.zm.).

Dofinansowanie może wynosić:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów,
 • do 150% sumy kwoty limitu, o której mowa w pkt. 1 wyznaczonego przez Ministra Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa od limitu.

W roku 2020 dofinansowanie będzie przyznawane w wysokości:

do 100% kwoty limitu, określonego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1061 z późn.zm.).

O dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów     o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty;

 • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym ,
 • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Uwaga:

W przypadku obniżenia wysokości dofinansowania do wysokości 100% limitu, w indywidualnych przypadkach będzie możliwość podwyższenia dofinansowania do wysokości - sumy limitu i wkładu własnego. Taką możliwość będą miały osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 60% najniższego wynagrodzenia a w przypadku osób samotnych – 70% najniższego wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • faktura określająca kwotę opłacona z ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotę udziału własnego,
 • kopia zrealizowanego zlecenia za zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzona za zgodność z oryginałem
 • oświadczenie o dochodach wraz z zaświadczeniami (zakładu pracy, ZUS itp.) potwierdzających wysokość dochodów netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające składanie wniosku,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności.

 

3.LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH.

1) Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 80% rzeczywistych kosztów usług lub sprzętów, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

W indywidualnych przypadkach będzie możliwość podwyższenia dofinansowania do wysokości - do 90 % kosztów usług. Taka możliwość będą miały osoby, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 60% najniższego wynagrodzenia a w przypadku osób samotnych – 70% najniższego wynagrodzenia oraz gdy w mieszkaniu przebywa więcej osób niepełnosprawnych (co najmniej dwie).

2) W roku 2020 o dofinansowanie do zakupu sprzętu komputerowego można ubiegać się w ramach realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach w tym również gdy zostaną zawieszone dofinansowania do zakupu sprzętu elektronicznego w ramach programu „Aktywny Samorząd” wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego składane na rzecz dzieci oraz młodzieży uczącej się do 24 roku życia, rozpatrywane będą na zasadach określonych przepisami rozporządzenia Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U.2013 poz.1190 z póź. zm.), a w szczególności osoby:

a) z porażeniem górnych części ciała - należy przez to rozumieć stan potwierdzony zaświadczeniem lekarskim, m.in.: wrodzony brak lub amputację obu kończyn górnych – co najmniej w obrębie przedramienia a także dysfunkcję charakteryzującą się znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych, wynikająca ze schorzeń o różnej etiologii (m.in. porażenia mózgowe, choroby neuromięśniowe);

b niewidome lub niedowidzące - należy przez to rozumieć dysfunkcję wzroku stanowiącą powód wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także w przypadku gdy dysfunkcja narządu wzroku nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, ale wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma znaczne uszkodzenie narządu wzroku;

c) osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia, gdy wnioskodawca przedłoży zaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza okulistę potwierdzające, że osoba niepełnosprawna, której dotyczy wniosek, ma znaczne uszkodzenie narządu wzroku.

d) dzieci i młodzież z znacznym ubytkiem słuchu– na poziomie 70 – 90 dB- Niedosłuch musi zostać potwierdzony zaświadczeniem wystawionym przez lekarza specjalistę - laryngologa

3) O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych będą mogły się ubiegać osoby niepełnosprawne tylko ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Uwaga: Zespół oceniający i kwalifikujący wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON zadań dot. likwidacji barier może ustalić maksymalną wysokość dofinansowania poszczególnych robót lub urządzeń.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzający faktyczny stan zdrowia oraz konieczność likwidacji barier,
 • kserokopia dowodu osobistego.

Dofinansowane są prace oraz urządzenia wymienione w katalogu dostępnym na stronie: www.ops.bip.chorzow.eu

 

4.SPRZĘT REHABILITACYJNY.

Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie do 50 % kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby indywidualne i organizacje pozarządowe prowadzące działalność związaną z rehabilitacją na rzecz osób niepełnosprawnych

Wymagane dokumenty:

A. Osoby indywidualne

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o dochodach,
 • zaświadczenie lekarza specjalisty wskazujące rodzaj sprzętu i konieczność jego stosowania,
 • kosztorys lub faktura pro forma potwierdzająca faktyczny koszt sprzętu.

B. Organizacje pozarządowe

 • wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalność związaną z rehabilitacja osób niepełnosprawnych – przez okres, co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych,
 • wycenę sprzętu rehabilitacyjnego.

- W przypadku gdy podmiot, jest:

1) podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.) - do wniosku dołącza się:

a) zaświadczenia o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,

b) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;

2) pracodawcą prowadzącym zakład pracy chronionej - do wniosku dołącza się:

a) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,

b) informację o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

c) informację, o której mowa w pkt 1.

Uwaga: W przypadku indywidualnych wnioskodawców o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

 

5. SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH.

Wartość dofinansowania może wynosić maksymalnie 50% kosztów przedsięwzięcia.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie dofinansowania,
 • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych– przez okres, co najmniej dwóch lat przed złożeniem wniosku,
 • kosztorys przedsięwzięcia,
 • harmonogram przedsięwzięcia,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA JEST UZALEŻNIONA OD WYSOKOŚCI ŚRODKÓW UZYSKANYCH Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U 2015 poz.926z późn. zmianami ) ,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 roku, w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz.U. nr 230 poz. 1694).