Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki

Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

1. Dofinansowaniu podlegają:

 • imprezy o charakterze kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym i turystycznym, organizowane wyłącznie na terenie naszego kraju

2. Wysokość dofinansowania:

 • maksymalna wysokość dofinansowania w roku kalendarzowym w którym realizowane jest zadanie  jest każdorazowo ustalana zarządzeniem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

3. O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej

4. Wymagania wobec wnioskodawców:

 • min. 2 lata przed złożeniem wniosku prowadzenie działalności  na rzecz osób niepełnosprawnych
 • udokumentowane zapewnienie odpowiednich dla potrzeb osób niepełnosprawnych warunków lokalowych i technicznych
 • udokumentowane posiadanie wymaganych środków własnych  lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON
 • brak zobowiązań finansowych wobec funduszu

5. Należy złożyć:

 • poprawnie wypisany wniosek wraz z załącznikami (oświadczenie (1), oświadczenie (2), RODO)
 • dokumenty formalno - prawne dotyczące wnioskodawcy: statut, KRS

6. Termin składania wniosków:

 • do 30 listopada roku poprzedzającego zadania

7. Sposób złożenia wniosku:

 • w siedzibie Ośrodka (ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów),
 • (zalecany) poprzez platformę SOW  adres strony: www.sow.pfron.org.pl

UWAGA!

Podstawę dofinansowania stanowi umowa zawarta pomiędzy OPS a wnioskodawcą.

Załączniki:

pobierz plik: [ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki ]

pobierz plik: [ OŚWIADCZENIE ]

pobierz plik: [ OŚWIADCZENIE(2) ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 1 do Części B wniosku ]

pobierz plik: [ Załącznik nr 2 do Części B wniosku ]

pobierz plik: [ Klauzula RODO ]