Likwidacja barier technicznych

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

 

Bariery techniczne są to przeszkody wynikające z braku zastosowania określonych przedmiotów i urządzeń czy rozwiązań technicznych, utrudniających lub uniemożliwiających osobie niepełnosprawnej pokonywanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

 1. O dofinansowanie likwidacji barier technicznych się mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  z wyżej przedstawionej definicji
 2. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 póz 1190). Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.  Maksymalna wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym jest każdorazowo określana w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Miejsce składania wniosku : Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Racławicka 19 41-500 Chorzów –sekcja ds. PFRON pok. Nr 101 tel 0327716324
 4. Termin składania wniosków: w każdy czasie

Tryb postępowania ;

 1. wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1
 2. oswiadczenie o dochodach – załącznik nr 2
 3. załączniki:
  1. kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /grupy inwalidzkiej, orzeczenia lekarza, orzecznika ZUS/ lub niepełnosprawności/ dot. Dzieci do lat 16/
  2. kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
  3. aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności /jeśli nie jest określone w orzeczeniu/
  4. wycenę urządzenia / z kosztorysem w przypadku montażu/ potwierdzoną przez dostawcę, sprzedawcę lub wykonawcę usługi
  5. ekspertyzę zużycia lub zniszczenia dotychczas użytkowanego sprzętu lub urządzenia /jeżeli jest to uzasadnione

 

Po zatwierdzeniu wniosku do realizacji następuje:

 • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • realizacja zadnia
 • rozliczenie zadania

Osoba niepełnosprawna przedkłada:

 1.  dowód wpłaty własnego udziału
 2.  fakturę wystawioną na wnioskodawcę za usługę lub zakup

 

UWAGA !

W związku z wejściem w życie przepisów „Polskiego Ładu”, mających wpływ na wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS do wniosków należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia z ostatnich 3 miesięcy (emerytura lub renta).

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

 

Załączniki:

pobierz plik: [ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ]

pobierz plik: [ Katalog urządzeń lub sprzętu, który może być dofinansowany ze środków PFRON w ramach likwidacji barier technicznych ]

pobierz plik: [ Załączniki do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych ]