Likwidacja barier technicznych

LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

Bariery techniczne są to przeszkody wynikające z braku zastosowania określonych przedmiotów i urządzeń czy rozwiązań technicznych, utrudniających lub uniemożliwiających osobie niepełnosprawnej pokonywanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

A.

O dofinansowanie likwidacji barier technicznych się mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi  z wyżej przedstawionej definicji.

B.

Maksymalną wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym każdorazowo określa zarządzenie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społeczne.

C.

Sposób złożenia wniosku:

  • poprzez platformę SOW  adres strony: www.sow.pfron.org.pl  (zalecany)
  • w siedzibie Ośrodka (ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów) pok. 101

D.

   Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek oraz załączniki:

  • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (określające grupę inwalidzką, niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji), w przypadku dzieci do lat 16 – orzeczenie o zaliczeniu dziecka do osób niepełnosprawnych,
  • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
  • aktualne zaświadczenie lekarskie (załącznik do wniosku),
  • wycena urządzenia, wraz  z kosztorysem w przypadku montażu (oferta cenowa, faktura proforma, kosztorys),

Po zatwierdzeniu wniosku następuje:

  • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej
  • realizacja zadnia
  • rozliczenie zadania

Wnioski są realizowane do wyczerpania środków finansowych.

Załączniki do pobrania:

pobierz plik: [ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ]

pobierz plik: [ Zaświadczenie ]

pobierz plik: [ UZASADNIENIE WNIOSKU ]

pobierz plik: [ Klauzula RODO ]

pobierz plik: [ Załączniki do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier technicznych: ]

pobierz plik: [ Katalog urządzeń lub sprzętu, który może być dofinansowany ze środków PFRON w ramach likwidacji barier technicznych ]