Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

 
A.

O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeśli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lub budynku mieszkaniowego, w którym stale zamieszkują.

B.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 póz 1190). Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
Maksymalna wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym jest każdorazowo określana w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

C.

Miejsce składania wniosku : Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Racławicka 19 41-500 Chorzów – sekcja ds. PFRON pok. Nr 101 Tel. 032 7716324
Termin składania wniosków: w każdy czasie

D.

Tryb postępowania:

Pierwszy etap.

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa:

 1. wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1
 2. oświadczenie o dochodach – załącznik nr 2
 3. załączniki:
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /grupy inwalidzkiej,
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS/ lub niepełnosprawności/ dot. Dzieci do lat 16
 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma  nastąpić likwidacja barier /własność, umowa najmu/


Drugi etap.

Po zakwalifikowaniu wniosku dot. dofinansowania osoba niepełnosprawna dostarcza następujące dokumenty:

 1. projekt - (rysunek techniczny)
 2. kosztorys
 3. zezwolenie budowlane / w koniecznych przypadkach/ zgoda właściciela budynku
 4. inne zezwolenia i dokumenty wymagane do realizacji zadania


Po zweryfikowaniu przedłożonego zakresu prac w miejscu likwidacji barier przez przedstawiciela OPS  i po sprawdzeniu kosztorysu przez inspektora następuje ostateczne zatwierdzenie zakresu robót związanych z likwidacja barier architektonicznych oraz ich koszt.

Trzeci etap.

 • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • realizacja zadnia 


Czwarty etap  - rozliczenie zadania

Osoba niepełnosprawna przedkłada:

 1. kosztorys powykonawczy lub rozliczenie końcowe /który musi zostać sprawdzony przez i zatwierdzony przez inspektora nadzoru OPS/
 2. dowód wpłaty własnego udziału
 3. fakturę wystawiona na wnioskodawcę
 4. faktury zakupu materiałów - (do wglądu)

 
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ZASADY ROZPTRYWANIA WNIOSKÓW

 1. Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania  do czasu wyczerpania się środków finansowych na ich realizacje
 2. Wnioski nie zrealizowane w roku w który zostały złożone przechodzą  do realizacji w roku następnym ( dotyczy to również wniosków złożonych w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych)
 3. Środki przeznaczone na realizacje wniosków wydawane są na bieżąco
 4. Każdy złożony wniosek podlega weryfikacji formalnej
 5. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące:
  - budowy podjazdów, wind, podnośników na wózki inwalidzkie
  - zakupu urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych (schodołazy, podnośniki transportowe, itp.)
  - osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszające się nie wózkach inwalidzkich lub obłożnie chore, wymagające  całodobowej opieki drugiej osoby oraz dzieci niepełnosprawnych
 6. Prace związane dostosowaniem wyposażenia mieszkań będą realizowane jedynie w przypadku zrealizowania wniosków  mających na celu likwidacje barier uniemożliwiających osobie niepełnosprawnej poruszania się w lokalu mieszkalnym
 7. Nie są objęte dofinansowaniem prace remontowe jak np. montaż sufitów, wymiana instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, płytki powyżej powierzchni styczności z wodą.

 

UWAGA !

W związku z wejściem w życie przepisów „Polskiego Ładu”, mających wpływ na wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS do wniosków należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia z ostatnich 3 miesięcy (emerytura lub renta).

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

 

Załączniki do pobrania:

pobierz plik: [ WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ]

pobierz plik: [ Załączniki do wniosku o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych ]

pobierz plik: [ Katalog prac związanych z likwidacją barier architektonicznych ]