ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA DO POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM: 

  INFORMACJA DOTYCZĄCA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON– OSOBY POWYŻEJ 16 ROKU ŻYCIA

 

A. Dofinansowaniem objęte są osoby powyżej 16 roku życia, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne (o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalenie grupy inwalidzkiej)

 1. Osoby niepełnosprawne wraz z mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony,

 1. Opiekunem osoby niepełnosprawnej nie może być:
 • osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • członek kadry na turnusie.

Dofinansowanie do pobytu opiekuna jest możliwe tylko wówczas, gdy w zaświadczeniu lekarskim jest informacja potwierdzająca taką konieczność.

 1. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności i wynosi:
 • 30%  przeciętnego wynagrodzenia* - stopień znaczny,
 • 27%  przeciętnego wynagrodzenia* - stopień umiarkowany,
 • 25%  przeciętnego wynagrodzenia* - stopień lekki,
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia*- dla osób zatrudnionych w Zakładzie Pracy Chronionej bez względu na stopień niepełnosprawności, dla opiekuna osoby niepełnosprawnej.

Wysokość dofinansowania ustalana jest na podstawie przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w momencie rozpatrywania wniosku.

*przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Dofinansowanie jest przyznawane do czasu wyczerpania się środków finansowych przewidzianych na realizację tego zadania.

 1. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek oraz załączniki:
 2. Sposób złożenia wniosków
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (lub równoważne),
 • oświadczenie o dochodach,
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • RODO,
 • Ankietę dotyczącą sytuacji społecznej wnioskodawcy (załącznik do wniosku).
 • (zalecany) poprzez platformę SOW  adres strony: www.sow.pfron.org.pl
 • w siedzibie Ośrodka (ul. Racławicka 19, 41-506 Chorzów) pok. 101

Wnioski można składać:

 • elektronicznie (przez SOW) - od 01.01.2024 r.,
 • w siedzibie Ośrodka – pok.101 i 112 - od 02.01.2024 r.
 1. ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW:

• Wnioski będą rozpatrywane po podjęciu przez Radę Miasta Chorzów Uchwały dotyczącej podziału środków na realizacje zadań określonych w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926)

• Rozpatrzenie wniosków odbędzie się w oparciu o przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, a w szczególności zapisy:

§ 5 ust 11 „ przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”,

§ 5 ust 12 „pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności

W pierwszej kolejności dofinansowanie przysługuje osobom, które nie otrzymały dofinansowania w roku poprzednim.

UWAGA: Osoba składająca wniosek w imieniu osoby drugiej musi posiadać każdorazowo upoważnienie do złożenia wniosku.

Druki do pobrania:

 1. Wniosek osoba powyżej 16 roku życia.
 2. Oświadczenie o dochodach.
 3. RODO.
 4. Lista załączników.
 5. Metryka sprawy.
 6. Skierowanie lekarza.
 7. Ankieta.
 8. Upoważnienie do złożenia wniosku (obowiązkowo gdy wniosek składany jest w imieniu osoby drugiej).
 9. RODO - PFRON-SOW