Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społeczenej w Chorzowie

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społeczenej w Chorzowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisu treści.
 • Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów.
 • Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 • Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.

Wyłączenia

 • Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzone bariery na stronie internetowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jerzy Głogowski.
 • E-mail: ops@opschorzow.pl
 • Telefon: 327716301

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie
 • Adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
  ul. Racławicka 19
  41-506 Chorzów
 • E-mail: ops@opschorzow.pl
 • Telefon: 32 77 16 301

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dojście do Ośrodka jest utwardzone. Do budynku prowadzą z poziomu ulicy dwa wejścia, z których jedno prowadzi bezpośrednio do dwustronnej windy przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, do drugiego wejścia prowadzą schody z barierkami.
 • Budynek składa się z trzech kondygnacji. Winda zatrzymuje się na każdym piętrze, posiada komunikaty głosowe oraz opis przycisków w języku Braille’a. Schody z poręczami, szerokie korytarze, wejścia do pomieszczeń są bez progowe. Na parterze dostępna jest pełnowymiarowa toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Punkt Informacyjny, Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Miejski Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności znajduje się na parterze.
 • W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych w tym pętli indukcyjncyh do obsługi osób słabosłyszących.
 • W obiekcie nie występują oznaczenia w alfabecie Braille’a, ani oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • Przed obiektem znajdują się dwa oznakowane miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia dostęp do usługi umożliwiającymi komunikację z tłumaczem języka migowego.