ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA DO POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM: 

Ze środków Budżetu Miasta Chorzów– DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ DO 16 ROKU ŻYCIA

 

A. Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zwany dalej „Ośrodkiem”.  Dofinansowaniem objęte są dzieci i młodzież do 16 roku życia, zaliczona jako osoby niepełnosprawne.

B. Dziecko niepełnosprawne wraz z opiekunem może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Budżetu Miasta Chorzów do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony,

C. Opiekunem dziecka niepełnosprawnego nie może być:

 • osoba niepełnosprawna w stopniu znacznym lub umiarkowanym,
 • członek kadry na turnusie.

Dofinansowanie do pobytu opiekuna jest możliwe tylko wówczas, gdy w zaświadczeniu lekarskim jest informacja potwierdzająca taką konieczność.

D. Wysokość dofinansowania:

 • 30%  przeciętnego wynagrodzenia- dla dziecka niepełnosprawnego do lat 16
 • 20%  przeciętnego wynagrodzenia-dla opiekuna

E. Opiekun prawny dziecka niepełnosprawnego, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do Ośrodka informacje o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyć dziecko niepełnosprawne wraz z opiekunem.

Uwaga: Opiekun prawny jest zobowiązany do załatwienia spraw związanych z wyjazdem na turnus w wyznaczonym terminie. W przypadku nie zachowania terminów,  dofinansowanie zostanie anulowane, a brakującą kwotę dopłaty osoba niepełnosprawna pokrywa z własnych środków.

F. Turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę (ewidencja ośrodków i organizatorów dostępna na stronie https://empatia.mpips.gov.pl ; dokonując wyboru ośrodka należy zwrócić uwagę na datę ważności uprawnień.

G. Przekazywanie środków finansowych na turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wystawionego przez Organizatora. Rozliczenie  środków finansowych na turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez organizatora.

Faktura powinna być wystawiona na:

NABYWCA: Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu NIP 627 273 38 08 ul. Rynek 1, 41-506 Chorzów

ODBIORCA: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie  ul. Racławicka 19, 41-506 Chorzów

W treści faktury należy umieścić informację kto uczestniczył w turnusie.

Dofinansowanie jest przyznawane do czasu wyczerpania się środków finansowych przewidzianych na realizację tego zadania w Budżecie Miasta Chorzów.

H. Aby ubiegać się o dofinansowanie należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek oraz załączniki:

 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • zaświadczenie o wysokości dochodów* wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe (netto za 3 miesiące poprzedzające złożenie wniosku)
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (zawarty we wniosku)
 • RODO
 • zaświadczenie ze szkoły, potwierdzające realizowanie obowiązku szkolnego.

Wnioski dotyczące dofinansowania ze środków Urzędu Miasta nie mogą być składane za pośrednictwem SOW.

 

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW – od 22 STYCZNIA 2024 ROKU –

pokój 101.

Druki do pobrania:

 1. Wniosek do 16 roku życia.
 2. Oświadczenie o dochodach.
 3. Skierowanie lekarza.
 4. RODO.
 5. Metryka sprawy.
 6. Lista załączników.
 7. Upoważnienie do złożenia wniosku (obowiązkowo gdy wniosek składany jest w imieniu osoby drugiej).