Turnusy Rehabilitacyjne

INFORMACJA DOTYCZĄCA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH W 2022 roku

 • istnieje możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków pfron do uczestnictwa w turnusie rehabilitacynym przez system sow (www.portal-sow.pfron.org.pl)  oraz w siedzibie tut. ośrodka pokój  101.
 • druki wniosków  można pobrać ze stron internetowych – www.ops.bip.chorzow.eu , www.opschorzow.pl lub w pokoju 101.

Lista załączników do wniosku – wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

 • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
 • Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej  niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie o dochodach netto wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. W przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS – kserokopia ostatniej decyzji, w przypadku pobierania świadczeń z tutejszego Ośrodka – kopia decyzji.   
 • Załącznik do wniosku dot. sytuacji społecznej oraz zakresu dysfunkcji.
 • W przypadku złożenia wniosku przez osobę drugą -  druk upoważnienia  (dotyczy wniosków składanych papierowo w siedzibie Ośrodka).
 • RODO

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA DO POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM  ze środków Budżetu Miasta Chorzów w roku 2022

1. Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zwany dalej „Ośrodkiem”

2. Dofinansowaniem objęte są dzieci niepełnosprawne do lat 16

3. Dziecko niepełnosprawne wraz z opiekunem  może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Budżetu Miasta Chorzów do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;

W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony, z wyjątkiem gdy osoba  niepełnosprawna znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej*.

4. Opiekunem dziecka niepełnosprawnego nie może być:

 • osoba niepełnosprawna, wymagająca opieki,
 • członek kadry na turnusie.

5. Wysokość dofinansowania:

 • 30%  przeciętnego wynagrodzenia- dla dziecka niepełnosprawnego do lat 16
 • 20%  przeciętnego wynagrodzenia-dla opiekuna

6. Opiekun dziecka niepełnosprawnego, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do Ośrodka informacje o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyć dziecko niepełnosprawne wraz z opiekunem.

Uwaga: Opiekun jest zobowiązany do załatwienia spraw związanych z wyjazdem na turnus w wyznaczonym terminie. W przypadku nie zachowania terminów,  dofinansowanie zostanie anulowane a brakującą kwotę dopłaty osoba niepełnosprawna pokrywa z własnych środków.

7. Turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę.

8. Przekazywanie środków finansowych na turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wystawionego przez organizatora.

9. Rozliczenie  środków finansowych na turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez organizatora.

Faktura powinna być wystawiona na:

NABYWCA: Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu NIP 627 273 38 08 ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

ODBIORCA: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie  ul. Racławicka 19, 41-500Chorzów

W treści faktury należy umieścić informację kto uczestniczył w turnusie.

10. O przyznaniu dofinansowania decyduje:

 • fakt nie uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym w roku poprzednim
 • kolejność składania wniosków

Dofinansowanie jest przyznawane do czasu wyczerpania się środków finansowych ujętych na zadanie w Budżecie Miasta Chorzów.

11. Załączniki do wniosku:

 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o dochodach (z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość, czyli zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzje ZUS, itp.)
 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (zawarty we wniosku)
 • RODO

12. W miejscu pobytu na turnusie należy oddać wypełnioną przez lekarza prowadzącego informację o stanie zdrowia oraz wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny. (druki będzie można odebrać przy odbiorze powiadomienia o przyznaniu dofinansowania)

*w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub losowej do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie/ uzasadnienie

 

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW – od 17 STYCZNIA 2022 ROKU.


 ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM DLA  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON  - W ROKU 2022

1. TURNUSY REHABILITACYJNE

I. Składanie wniosków

 • Droga internetową - przez system SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl– nabór aktywny od 01-01-2022r.)
 • W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19 pokój  101.
 • Wnioski będą przyjmowane  w dniach od poniedziałku do czwartku - od miesiąca stycznia 2022 r.

2. ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW:

• Wnioski będą rozpatrywane po podjęciu przez Radę Miasta Chorzów Uchwały dotyczącej podziału środków na realizacje zadań określonych w Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926)

• Rozpatrzenie wniosków odbędzie się w oparciu o przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych, a w szczególności zapisy:

- § 5 ust 11 „ przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”,

- § 5 ust 12 „pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności

Wnioski są rozpatrywane według kolejności ich  składania. Dofinansowanie w pierwszej kolejności przysługuje osobom które nie otrzymały dofinansowania w roku poprzednim.

UWAGA: Osoba składająca wniosek w imieniu osoby drugiej musi posiadać każdorazowo upoważnienie do złożenia wniosku.

3.WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA WYNOSI:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia*, - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia* - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

 

*przeciętne wynagrodzenie – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Wzory wniosków:

pobierz plik: [ Wniosek o turnus rehabilitacyjny – powyżej 16 roku życia ]

pobierz plik: [ Wniosek o turnus rehabilitacyjny – do 16 roku życia ]