Turnusy Rehabilitacyjne

INFORMACJA DOTYCZĄCA TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH


Uprzejmie informujemy, że środki finansowe przyznane przez PFRON na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów zostały wyczerpane.
Wnioski na 2022 rok będzie można pobierać od 15 grudnia 2021 roku – w punkcie informacyjnym – pokój 112 lub w pokoju 101.
Wnioski o dofinansowanie do turnusów na rok 2022 będą przyjmowane od 03 stycznia 2022 roku w pokoju 101.

 

INFORMUJEMY, ŻE W 2021 ROKU:

 • ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZŁOŻENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYNYM PRZEZ SYSTEM SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl)  ORAZ W SIEDZIBIE TUT. OŚRODKA POKÓJ  101.

 • KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW W ROKU BIEŻACYM NIĘ BEDZIĘ BRANA POD UWAGĘ. WNIOSKI ZOSTANĄ ROZPATRZONE DOPIERO PO UCHWALE RADY MIASTA ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ ŚRODKÓW PFRON NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA.

 • DRUKI WNIOSKÓW  MOŻNA POBRAĆ ZE STRON INTERNETOWYCH – www.ops.bip.chorzow.eu , www.opschorzow.pl lub w pokoju 101.

 

Lista załączników do wniosku – wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

 • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

 • Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej  niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.

 • Zaświadczenie o dochodach netto wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. W przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS – kserokopia ostatniej decyzji, w przypadku pobierania świadczeń z tutejszego Ośrodka – kopia decyzji.   

 • Załącznik do wniosku dot. sytuacji społecznej oraz zakresu dysfunkcji.

 • W przypadku złożenia wniosku przez osobę drugą -  druk upoważnienia  (dotyczy wniosków składanych papierowo w siedzibie Ośrodka).

 • RODO

 

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA DO POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM

ze środków Budżetu Miasta Chorzów w roku 2021

 1. Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie zwany dalej „Ośrodkiem”;
 2. Dofinansowaniem objęte są dzieci niepełnosprawne do lat 16;
 3. Dziecko niepełnosprawne wraz z opiekunem  może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Budżetu Miasta Chorzów do uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;W przypadku przekroczenia kwoty dochodu, kwotę dofinansowania pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony, z wyjątkiem gdy osoba  niepełnosprawna znajduje się w trudnej sytuacji materialnej lub losowej*.
 4. Opiekunem dziecka niepełnosprawnego nie może być:
  • osoba niepełnosprawna, wymagająca opieki,
  • członek kadry na turnusie.
 5. Wysokość dofinansowania:
  • 30%  przeciętnego wynagrodzenia- dla dziecka niepełnosprawnego do lat 16
  • 20%  przeciętnego wynagrodzenia-dla opiekuna
 6. Opiekun dziecka niepełnosprawnego, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed rozpoczęciem turnusu rehabilitacyjnego, przekazuje do Ośrodka informacje o wyborze turnusu, w którym będzie uczestniczyć dziecko niepełnosprawne wraz z opiekunem.
  • Uwaga: Opiekun jest zobowiązany do załatwienia spraw związanych z wyjazdem na turnus w wyznaczonym terminie. W przypadku nie zachowania terminów,  dofinansowanie zostanie anulowane a brakującą kwotę dopłaty osoba niepełnosprawna pokrywa z własnych środków
 7. Turnus rehabilitacyjny odbywa się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę.
 8. Przekazywanie środków finansowych na turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie na podstawie oświadczenia wystawionego przez organizatora.
 9. Rozliczenie  środków finansowych na turnus rehabilitacyjny odbywać się będzie na podstawie faktury wystawionej przez organizatora.

  Faktura powinna być wystawiona na:

  NABYWCA: Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu NIP 627 273 38 08 ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów

  ODBIORCA: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie  ul. Racławicka 19, 41-500Chorzów

  W treści faktury należy umieścić informację kto uczestniczył w turnusie.

 10. O przyznaniu dofinansowania decyduje:
  • fakt nie uczestniczenia w turnusie rehabilitacyjnym w roku poprzednim
  • kolejność składania wniosków
   •  Dofinansowanie jest przyznawane do czasu wyczerpania się środków finansowych ujętych na zadanie w Budżecie Miasta Chorzów.
 11. Załączniki do wniosku:
  • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności,
  • oświadczenie o dochodach (z dokumentami potwierdzającymi ich wysokość, czyli zaświadczenia z zakładu pracy, zaświadczenie z Urzędu Pracy, decyzje ZUS, itp.)
  • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (zawarty we wniosku)
  • RODO
 12. W miejscu pobytu na turnusie należy oddać wypełnioną przez lekarza prowadzącego informację o stanie zdrowia oraz wniosek o skierowanie na turnus rehabilitacyjny.

(druki będzie można odebrać przy odbiorze powiadomienia o przyznaniu dofinansowania)

*w przypadku trudnej sytuacji materialnej lub losowej do wniosku należy dołączyć pisemne oświadczenie/ uzasadnienie

 

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW – od 18 STYCZNIA 2021 ROKU.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA DO POBYTU NA TURNUSIE REHABILITACYJNYM DLA  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PFRON  - W ROKU 2021

Turnusy Rehabilitacyjne

 1. Składanie wniosków
  • Droga internetową - przez system SOW (www.portal-sow.pfron.org.pl– nabór aktywny od 01-01-2021r.)
  • W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19 pokój  101.
  • Wnioski będą przyjmowane  każdego dnia począwszy od miesiąca stycznia 2021 r.
 2. Zasady rozpatrywania wniosków:
  • Przy rozpatrywaniu wniosków nie będzie uwzględniana kolejność składania wniosków
  • Wnioski zostaną rozpatrzone dopiero po podjęciu przez Radę Miasta Uchwały zatwierdzającej podział środków PFRON na poszczególne zadania.
  • Wnioski będzie rozpatrywać komisja powołana zarządzeniem dyrektora OPS
  • Przy rozpatrywaniu wniosków komisja będzie się kierować przepisami określonymi w  rozporządzeniu  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych. A w szczególności zapisy:
   • § 5 ust 11 „ przy rozpatrywaniu wniosku o dofinansowanie bierze się pod uwagę stopień i rodzaj niepełnosprawności wnioskodawcy oraz wpływ niepełnosprawności na możliwość realizacji przez wnioskodawcę kontaktów społecznych w codziennym funkcjonowaniu, a także uwzględnia się na korzyść wnioskodawcy fakt niekorzystania z dofinansowania w roku poprzednim”,
   • § 5 ust 12 pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby  niepełnosprawne,     które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne (…) w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
 3. Druki wniosków  można pobrać ze stron internetowych - www.ops.bip.chorzow.eu  www.opschorzow.pl lub w pokoju 112.

 

Lista załączników do wniosku – wnioski niekompletne nie będą przyjmowane:

 • Kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.
 • Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny sporządzony nie wcześniej  niż na 3 miesiące przed datą złożenia wniosku.
 • Zaświadczenie o dochodach netto wszystkich osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku. W przypadku świadczeń wypłacanych przez ZUS – kserokopia ostatniej decyzji.    
 • Załącznik do wniosku dot. sytuacji społecznej oraz zakresu dysfunkcji.
 • W przypadku złożenia wniosku przez osobę drugą -  druk upoważnienia  (dotyczy wniosków składanych papierowo w siedzibie Ośrodka).

 

Wnioskodawca może uczestniczyć w następujących rodzajach turnusów rehabilitacyjnych:

 1. usprawniająco-rekreacyjny;
 2. rekreacyjno-sportowy i sportowy;
 3. szkoleniowy;
 4. psychoterapeutyczny;
 5. rozwijający zainteresowania i uzdolnienia;
 6. nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością.

Turnus rehabilitacyjny powinien być dostosowany do rodzaju niepełnosprawności. Wyboru turnusu dokonuje wnioskodawca po konsultacji z lekarzem kierującym

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których przeciętny miesięczny dochód,  w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym lub 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,

W przypadku przekroczenia dopuszczalnego dochodu, dofinansowanie zostanie pomniejszone o wysokość kwoty stanowiącą różnicę pomiędzy dochodem określonym w rozporządzeniu a faktycznie osiągniętym dochodem na osobę.

UWAGA:

Osoba składająca wniosek w imieniu osoby drugiej musi posiadać każdorazowo upoważnienie do złożenia wniosku.

Wysokość dofinansowania wynosi:

 1. 30% przeciętnego wynagrodzenia*, - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 2. 27% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 3. 25% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 4. 20% przeciętnego wynagrodzenia* - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
 5. 20% przeciętnego wynagrodzenia* - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

* przeciętnym wynagrodzeniu – oznacza to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

 

UWAGA !

W związku z wejściem w życie przepisów „Polskiego Ładu”, mających wpływ na wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS do wniosków należy obowiązkowo dołączyć zaświadczenie potwierdzające wysokość otrzymywanego świadczenia z ostatnich 3 miesięcy (emerytura lub renta).

Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane.

 

Wzory wniosków:

pobierz plik: [ Wniosek o turnus rehabilitacyjny – do 16 roku życia ]

pobierz plik: [ Wniosek o turnus rehabilitacyjny – powyżej 16 roku życia ]