Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE

realizuje projekt pn.

„Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020, w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Realizacja celu nastąpi poprzez wzmocnienie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, w zakresie bezpiecznej realizacji zadań tych podmiotów w okresie epidemii Covid-19. W ramach pomocy w organizacji zdalnego nauczania wsparcie otrzymają dzieci umieszczone w pieczy zastępczej poprzez zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego.

Celem szczegółowym Projektu jest zatem wsparcie dzieci, rodziców zastępczych i pracowników rodzinnych oraz instytucjonalnych podmiotów pieczy zastępczej
w sytuacji zagrożenia epidemią choroby COVID 19 poprzez:

a) zakup wyposażenia na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania
(w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania oraz sprzętu audiowizualnego oraz oprogramowania dla dzieci z niepełnosprawnością);
b) zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki
z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekcyjnych);
c) zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Projekt jest zgodny z ideą deinstytucjonalizacji, tj. procesem przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie lokalnych społeczności.

Działania realizowane w Projekcie uwzględniają zasadę równości kobiet i mężczyzn.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą wychowankowie umieszczeni w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej, w tym osoby uczące się, które pozostały w pieczy zastępczej do 25 roku życia na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ich opiekunowie.

Łączna wartość projektu: 811 220,00 zł

Dofinansowanie z UE: 683 696,22 zł (tj. 84,28% dofinansowania)

Środki krajowe: 127 523,78 zł (tj. 15,72% dofinansowania)

Beneficjent projektu: Chorzów - Miasto na prawach powiatu

Realizator projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie