MŁODY RODZIC W DOBRYCH RĘKACH

Logo zawiera symbole oraz flagi: Fundusze Europejskiej – Program Regionalny Flaga Rzeczypospolitej Polskiej Logo Województwa Śląskiego Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

 

MŁODY RODZIC W DOBRYCH RĘKACH

Rodzi­na jest w życiu opar­ciem, czymś co chro­ni, co da­je siłę. – Sophia Loren

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie od 1 października 2021r. rozpoczyna realizację projektu „MŁODY RODZIC W DOBRYCH RĘKACH”, który adresowany jest do rodzin zamieszkujących dzielnice Centrum i Chorzów II.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne,

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne,
Podziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

Projekt „Młody rodzic w dobrych rękach” skierowany jest do 64 osób:
młodych rodziców do 35 roku życia - matek i ojców (28 rodzin),
16 kobiet w ciąży lub samotnie wychowujących dzieci
oraz min. 20 osób przynależących do rodziny
w tym z pokolenia dziadków.

Celem projektu jest kompleksowe wsparcie rodzin i rodziców z obszarów rewitalizowanych dzielnic Centrum Chorzowa i Chorzowa II.

W ramach projektu oferowane są m.in. takie formy wsparcia, jak:

  • Integrujące – warsztaty kreatywności, trening integracyjny, wyjścia i wycieczki, międzypokoleniowy kurs IT;
  • Wspierające – wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, logopedyczne, wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego, coaching rodzinny;
  • Zwiększające kompetencje rodziców – warsztaty i treningi, spotkania edukacyjne, grupa wsparcia;
  • Wspierające dzieci w rodzinie – streetworking, korepetycje, język angielski, trening pamięci;

Zakładane efekty i główne korzyści z uczestnictwa w projekcie:

  • poprawa funkcjonowania rodziny przez rozwijanie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych;
  • zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań przeciwdziałających zjawisku wykluczenia społecznego;
  • podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny;
  • zwiększenie potencjału społecznego i pomocy w dążeniu do reintegracji rodziny i stworzenia stabilnego środowiska wychowawczego;
  • zwiększenie aktywności w społeczności lokalnej osób/rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania integracyjne.

Projekt zakłada wypracowanie i promocję wzorców zachowań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Projekt zapewnia równy dostęp wszystkich osób do objęcia wsparciem bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, światopogląd, religię, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną.

Dofinansowanie projektu: 749 438,59 PLN

Okres realizacji projektu: od 1 października 2021r. do 30 czerwca 2023r.

 

Chcesz dowiedzieć się wiecej i skorzystać z naszej oferty?

Przyjdź do biura projektu ośrodka pomocy społecznej w chorzowie

ul. Racławicka 19, pok. 330 LUB ZADZWOŃ: TEL. 32 771-63-86

Dokumenty do pobrania:

pobierz plik: [ Formularz zgłoszenia udziału w projekcie ]

pobierz plik: [ Oświadczenie RODO ]

Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia udziału w projekcie wraz z oświadczeniem RODO można złożyć w biurze podawczym OPS, biurze projektu (pok. 330) lub przesłać e-mailem (skan) na adres projekt@opschorzow.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji dotyczących projektu można uzyskać od poniedziałku do piątku, telefonicznie pod numerem: 32 771 63 86 lub osobiście w OPS Chorzów, ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów, Biuro projektu pok. 330. Zapraszamy.