Program korekcyjny dla sprawców przemocy

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób mających problem ze złością, agresją i stosujących przemoc w rodzinie „TWÓJ WYBÓR”

 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY DLA OSÓB MAJĄCYCH PROBLEM ZE ZŁOŚCIĄ, AGRESJĄ I STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE „TWÓJ WYBÓR”

 

WSTĘP

W życiu człowieka rodzina jest podstawowym jeśli nie najważniejszym środowiskiem, kształtującym jego osobowość, system wartości, poglądy, styl życia. Ważną rolę w prawidłowo funkcjonującej rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy dorosłymi oparte na miłości, szacunku i zrozumieniu. W przypadku dezorganizacji rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań, role wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami moralnymi i prawnymi oraz sprzeczne z oczekiwaniami społecznymi.
Przemoc jest zjawiskiem, które wikła wszystkich jej uczestników, niezależnie od tego czy stosują przemoc, czy jej doznają. Najwięcej szkód ponosi osoba doznająca przemocy ze względu na fakt, że jest słabsza i nie potrafi się obronić. Z czasem jednak i ta silniejsza, sprawująca „władzę”, która krzywdzi innych zaczyna mieć coraz więcej problemów. Przemoc bowiem jest sytuacją społeczną, w której nie ma zwycięzców, a jej uczestnicy ponoszą straty. Osoby stosujące przemoc nie są dumne z tego, że stosują przemoc wobec bliskich i również oczekują pomocy w zmianie ich sytuacji. 

 

CELE PROGRAMU

Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie i ma na celu:

 • zahamowanie i ograniczenie zjawiska przemocy w rodzinie;
 • uzyskanie większej świadomości własnych zachowań;
 • zrozumienia zjawiska przemocy przez jej uczestników;
 • zidentyfikowanie zachowań przemocowych wobec bliskich;
 • rozpoznawanie i kontrolowanie swoich agresywnych zachowań;

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Program kierowany jest do osób, które stosują przemoc domową i nie radzą sobie z kontrolowaniem i panowaniem nad swoimi negatywnymi emocjami.
Program realizowany jest w koncepcji modelu integrującego z naciskiem na podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (TSR).
grupa może liczyć maksymalnie 10 osób;
jednym z warunków uczestnictwa w grupie korekcyjno-edukacyjnej dla Osób Stosujących Przemoc jest:

 • odbycie spotkania indywidualnego kwalifikującego do uczestnictwa w programie
 • akceptacja kontraktu na pracę w grupie w ramach programu
 • spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu w wymiarze 4 godzin dydaktycznych

jeden cykl obejmuje 20 spotkań;
uczestnicy grupy w ramach potrzeb pozostają jednocześnie w regularnym kontakcie indywidualnym.
Nie mogą uczestniczyć w programie:

 • osoby chore psychicznie;
 • osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i leków, które nie przeszły podstawowego programu leczenia uzależnienia i nie utrzymują abstynencji;

ze względu na specyfikę pracy z osobami mającymi trudności ze złością, agresją lub stosowaniem przemocy domowej możliwa jest zmiana formuły pracy z grupowej na indywidualną.
Program adresowany jest do osób dorosłych, zagrożonych stosowaniem przemocy wobec swoich bliskich. Istotą programu jest praca w grupie z wykorzystaniem wzajemnego wsparcia i zasobów uczestników.

 

SPOSOBY NABORU

Rekrutacja uczestników grupy odbywa się we współpracy pracowników socjalnych MOPS, kuratorów sądowych oraz policji.
Kwalifikacja na grupę przeprowadzona jest przez osoby prowadzące program.
Prowadzący zastrzegają sobie możliwość odmówienia uczestnictwa w grupie osobom, u których w trakcie jej trwania obserwuje się zaburzenia psychiczne oraz osobom, które w rażący sposób łamią warunki zawartego indywidualnie kontraktu i zasady pracy stworzone w grupie.

 

METODY PRACY

Powyższe cele będą realizowane następującą metodą:

 • Rozmowa, dyskusja;
 • Edukacja – mini-wykład;
 • Część warsztatowa – praca w podgrupach;
 • Projekcje filmów – praca na przykładach.

 

OSOBY PROWADZĄCE

Grupę prowadzą:

 • Agata Nowakowska
 • Leszek Underowicz