Program przeciwdziałania uzależnieniom

SPECJALISTYCZNY PUNKT TERAPEUTYCZNO-DORADCZY DLA OSÓB UZALEŻNINYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN.

 

Nikt nie sięga po alkohol po to, aby mieć problemy. Przeciwnie każdy, kto spożywa alkohol oczekuje korzyści – chce poprawić sobie nastrój, ubarwić szarą codzienność, ułatwić kontakty towarzyskie, zrelaksować się. Niektórzy nawet wierzą, że alkohol może mieć korzystne działanie zdrowotne.

Alkohol jest trucizną i z punktu widzenia toksykologii każda ilość wypitego alkoholu jest ryzykowna.

 

Nie powinni wcale pić alkoholu:

 • młodzi ludzie (ze względu na ryzyko poważnych zaburzeń rozwojowych),
 • kobiety w ciąży i matki karmiące (z powodu ryzyka uszkodzenia płodu i negatywnego wpływu na zdrowie dziecka),
  osoby chore, przyjmujące leki wchodzące w reakcje z alkoholem, 
 • wszyscy, którzy znajdują się w okolicznościach wykluczających picie (kierując pojazdami, przebywając w pracy, w szkole, itp.),
 • osoby, którym szkodzi każda, nawet najmniejsza, ilość alkoholu.

 

Picie alkoholu staje się problemem gdy zwiększa się ilość i częstotliwość spożywania alkoholu,· zmienia się funkcja picia i rola alkoholu w życiu (picie nie jest już tylko elementem wzorca kulturowego, ale staje się lekarstwem na stres, smutek, samotność, lęk) postępuje przywiązanie do sytuacji picia (narasta koncentracja na sytuacjach związanych z piciem, oczekiwanie na moment picia, celebrowanie picia, niepokój w sytuacji niemożności napicia się),· alkohol spożywany jest w nieodpowiednich sytuacjach jak: okres ciąży i karmienia piersią, prowadzenie pojazdów, przy spożywaniu leków wchodzących w reakcje z alkoholem, pomimo chorób wykluczających spożywanie alkoholu itp.· nasilają się incydenty upojenia,· pojawia się zaniepokojenie piciem i uwagi krytyczne wyrażane przez osoby bliskie oraz sygnały sugerujące ograniczenie ilości lub powstrzymanie się od picia,· używanie alkoholu staje się sposobem usuwania przykrych skutków poprzedniego picia (klinowanie),· pojawiają się trudności w przypominaniu sobie co się działo poprzedniego dnia w sytuacjach związanych z piciem,· rosną negatywne konsekwencje nadużywania alkoholu, a mimo to picie jest nadal kontynuowane.

Kiedy spożywanie alkoholu powoduje szkody zdrowotne, fizyczne oraz psychiczne i społeczne, następnie jest ustalona diagnoza uzależnienia osoby kierowane są do SPECJALISTYCZNEGO PUNKTU TERAPEUTYCZNO-DORADCZEGO DLA OSÓB UZALEŻNINYCH OD ALKOHOLU I ICH RODZIN.

Specjalistyczny punkt terapeutyczno-doradczy działa na terenie OPS Chorzów od 22.09.2008r. Motto naszego działania to: ,,Dokonanie zmian w odczuwaniu, myśleniu i zachowaniu celem utrzymania trzeźwego stylu życia”.

 

Osoby objęte pomocą terapeutyczną rekrutowane są z osób wskazanych przez Pracowników Socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie lub same zgłaszają się nie korzystając z innych form pomocy finansowej OPS.

Zadaniem programu jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, wspóluzależnionych i ich rodzin, prowadzenie profilaktyki indywidualnej oraz grupowej dla uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin. Rozszerzono w roku 2016 działania Punktu Terapeutyczno-Doradczego o poradnictwo dla grupy osób uzależnionych od narkotyków, leków oraz czynności takich jak hazard, komputer, Internet, pornografia. Osoby w podwójnej diagnozie (zaburzone psychicznie i uzależnione) były kierowane do Ośrodków Specjalistycznych po uzyskaniu wsparcia. Ponadto w roku 2016 w ostatni czwartek miesiąca Specjalista Terapii Uzależnień prowadzi konsultacje indywidualne oraz spotkania grupowe profilaktyczno-motywacyjne w Noclegowni przy ul. Katowickiej 190.

Specjalista Psychoterapii Uzależnień Pan Dariusz Zieliński prowadzi terapię uzależnień w formie indywidualnej oraz w formie grupowej. Prowadzone są grupy motywacyjne dla osób uzależnianych oraz grupy dla osób których picie (czy używanie szkodliwe substancji psychoaktywnych) może sugerować uzależnienie. Grupy motywacyjne dla osób uzależnionych lub szkodliwie nadużywających alkoholu prowadzone były w celu wzmocnienia motywacji do utrzymywania trzeźwego stylu życia. W grupach uczestniczą osoby, które przerwały terapię lub nigdy wcześniej nie uczestniczyły w terapii.

Wiedzę uczestników wzbogaca się o informacje na temat uzależnienia od alkoholu:

 1. Podstawowe dane o wpływie alkoholu na organizm człowieka.
 2. Głód alkoholowy.
 3. Fazy uzależnienia część I
 4. Fazy uzależnienia część II

Odbywa się trening asertywnych zachowań abstynenckich w ramach którego omawia się symptomy i sposób zachowania osoby w nawrocie choroby alkoholowej. Z każdą osobą korzystającą z pomocy terapeutycznej indywidualnej czy grupowej podpisywany był kontrakt terapeutyczny.

Kontrakt terapeutyczny obejmował maksymalnie 3 spotkania diagnostyczne-indywidualne, podczas których specjalista potwierdzał lub wykluczał uzależnienie .
W ramach kontraktu osoba uzależniona zobowiązywała się do bezwzględnego zachowania abstynencji od alkoholu i innych substancji zmieniających nastrój tj:
narkotyki, leki zażywane bez konsultacji z lekarzem.

Rzetelnego i terminowego wypełniania zadań na grupie terapeutycznej oraz systematycznego uczestnictwa w grupie.
Pracownicy Socjalni są również proszeni o kierowanie na jednorazowe spotkanie z terapeutą wszystkich kobiet ciężarnych celem przeciwdziałania FAS. Celem zajęć profilaktyczno-edukacyjnych jest dostarczenie informacji o zjawisku Fetal Alkohol Syndrome (FAS).

W ramach pracy Specjalistycznego Punktu Terapeutyczno - Doradczego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i ich Rodzin ustala się również leczenie w systemie stacjonarnym zgodnie ze wskazaniami terapeuty w następujących miejscowościach(Szpitale psychiatryczne z oddziałami terapii uzależnień)

 • Gorzyce,
 • Parzymiechy,
 • Rybnik,
 • Katowice- Szopienice,
 • Łękinia,
 • Skoczów.

 

Klienci są również kierowani do leczenia ambulatoryjnego w Ośrodkach Terapii Uzależnień w Bytomiu, Katowicach, w Siemianowicach Śl oraz w Chorzowie (,,ANIMA”, Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i ich Rodzinom ) Pracownicy występują również z wnioskiem o orzeczenie leczenia odwykowego do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie.

Formy leczenia uzgadnia się z certyfikowanym psychoterapeutą(PARPA 1225) panem Dariuszem Zielińskim.