Budownictwo socjalne

Zasady dotyczące realizowanego programu BUDOWNICTWO SOCJALNE w Chorzowie

1. Program Budownictwo Socjalne stanowi kontynuację realizowanego Projektu konkursowego pt. „Gminne Programy Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Na Rzecz Budownictwa Socjalnego„ realizowanego w ramach Programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu” w latach 2010-2013 ówcześnie współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2. Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, a jego koordynacją zajmuje się Centrum Pracy Socjalnej przy Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kasprowicza 2.

3. Celem Programu jest wykonywanie drobnych prac remontowych w mieszkaniach socjalnych klientów OPS, będących w zasobach gminy Chorzów przez stworzoną do tego celu ekipę remontowo - budowlaną. Ekipę remontowo - budowlaną stanowią osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, bezrobotne, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej realizujące Program Prac Społecznie Użytecznych w Centrum Pracy Socjalnej.

4. Beneficjentami Programu mogą być m.in.:

  • osoby niezaradne życiowo,
  • osoby samotne,
  • osoby niepełnosprawne,
  • matki samotnie wychowujące dzieci

których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

5. Procedura przyznania pomocy w ramach Programu:

a. osoba zainteresowana uzyskaniem pomocy składa wniosek/pismo do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, z opisem sytuacji życiowej i prośbą o przyznanie pomocy. Do wniosku musi zostać dołączona umowa najmu lokalu, w którym ma być wykonany remont;

b. pracownik socjalny opiniuje wniosek, stwierdzając zasadność wykonania prac remontowych i określając ich zakres;

c. zgromadzona dokumentacja przekazywana jest do Centrum Pracy Socjalnej, które realizuje wnioski w zależności od kolejności ich wpływu oraz dostępnych środków finansowych;

d. ostateczną decyzję w sprawie realizowanego remontu podejmuje kierownik Centrum Pracy Socjalnej w porozumieniu z pracownikiem socjalnym OPS.

6. Z pomocy w ramach Programu może także skorzystać instytucja użyteczności publicznej. Procedura przyznania pomocy w tym przypadku odbywa się na podstawie:

a. pisemnego wniosku skierowanego do Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie;

b. następnie pismo przekazywane jest do Centrum Pracy Socjalnej, które realizuje wnioski w zależności od kolejności ich wpływu oraz dostępnych środków finansowych;

c. ostateczną decyzję w sprawie zakresu udzielenia pomocy podejmuje kierownik Centrum Pracy Socjalnej w porozumieniu z przedstawicielem instytucji wnioskującej.

7. Środki finansowe na prowadzenie Programu pochodzą z budżetu Miasta Chorzów i pozwalają na zakup podstawowych materiałów remontowo - budowlanych, drobnych narzędzi i sprzętu technicznego itp.

8. Zamierzone efekty realizowanego Programu Budownictwo Socjalne w roku kalendarzowym:

a. przeprowadzenie prac remontowych w 8 lokalach mieszkalnych pozostających w zasobach Gminy Chorzów;

b. przeprowadzenie prac remontowych w 2 chorzowskich lokalach użyteczności publicznej;

c. aktywizacja społeczna i zawodowa osób z ekipy remontowo – budowlanej, która odbywa się poprzez udział tych osób w organizowanych zajęciach w ramach Klubu Integracji Społecznej przy CPS w Chorzowie.