Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
-
Edycja 2023

 

 

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło Polski

 

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. Poz.1007) oraz uchwałą Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Celem Programu (modułu 1 i 2) jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin (dotacja celowa z budżetu państwa) w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom jej potrzebującym.

W roku 2023 pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 przyznawana była osobom samotnym i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe wynoszące 200 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1 552,00 zł dla osoby samotnej i 1 200,00 zł na osobę w rodzinie).

 

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość dotacji zgodnie z  zawartą umową wynosiła  1 020 000,00 zł

Realizacja Programu wg faktycznego wykonania:

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 1004 695,99 zł
  • środki gminy: 669 798,00 zł