Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 – edycja 2022

Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
-
Edycja 2022

 

 

Flaga Rzeczypospolitej Polskiej oraz Godło Polski

 

Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  i wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. Poz.1007).

Celem Programu (modułu 1 i 2) jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin (dotacja celowa z budżetu państwa) w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom jej potrzebującym.

W roku 2022 pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 przyznawana była osobom samotnym i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe wynoszące 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, (tj. 1164,00 zł dla osoby samotnej i 900,00 zł na osobę w rodzinie).

Środki finansowe, wysokość dofinansowania:

Całkowita wartość dotacji zgodnie z  zawartą umową wynosiła  830 582,00 zł

Realizacja Programu wg faktycznego wykonania:

  • dotacja celowa z budżetu państwa: 747 860,00 zł
  • środki gminy: 498 577,11 zł