Program przeciwdziałania przemocy domowej

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego została Bożena Cierpioł (Dyrektor Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie) a Zastępcą Przewodniczącej Teresa Gabor (Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie).

Celem Zespołu jest budowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Chorzowie poprzez integrowanie i koordynowanie działania służb, instytucji, organizacji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego określa ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu należy przede wszystkim :

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny opracował Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020, co umożliwiło pozyskiwanie środków na realizację dodatkowych zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Zespół Interdyscyplinarny pozyskał środki na następujące projekty:

 

Rok 2013 - Razem Przeciw Przemocy.

 • Celem głównym projektu: Razem Przeciw Przemocy było podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Informacje do lokalnego społeczeństwa, wstępne przeszkolenie służb, przeprowadzenie kampanii lokalnej i uwrażliwienie na zjawisko przemocy w rodzinie dzieci i młodzieży. Zrealizowano następujące działania:
 • Konferencję dla przedstawicieli instytucji miejskich współpracujących w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wzięło w niej udział około 100 osób,
 • Przegląd Małych Form Teatralnych – w którym uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczestnicy świetlic środowiskowych i warsztatów terapii zajęciowej, nauczyciele, opiekunowie i terapeuci. W przeglądzie udział wzięło 7 grup teatralnych,
 • Opracowanie i wydanie plakatów i informatorów dla mieszkańców miasta – odbiorcami byli zarówno mieszkańcy miasta Chorzowa jak i mieszkańcy okolicznych miast dla których dostępne są niektóre z proponowanych form wsparcia. Wydano także informator dla chorzowskich instytucji,
 • Pozyskanie wolontariuszy dla działań kampanii informacyjnej,
 • Szkolenia z elementami superwizji dla przedstawicieli instytucji zaangażowanych w rozwiązywanie problemów rodziny dotkniętej przemocą. Odbyło się 5 edycji 24 godzinnych szkoleń. Razem ukończyło je 100 osób,
 • Przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej z jej finałem w Chorzowskim Domu Kultury. Konferencja podsumowująca, na której wręczono nagrody dla wyróżniających się przedstawicieli różnych instytucji będących członkami grup roboczych.

 

Rok 2014 - Akademia Dobrego Rodzicielstwa- Nie Dla Przemocy

Głównym celem projektu było podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. W tym projekcie koncentrowano się na pomocy rodzinom na różnych etapach ich rozwoju.

 • Zwiększono dostępność do specjalistycznego poradnictwa dla osób i rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą. W ramach programu dodatkowi specjaliści realizowali usługi m.in. w instytucjach, w których takiej pomocy nie świadczono np.: w Centrum Inicjatyw Społecznych, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, siedzibie asystentów rodzinnych. Dzięki temu znacznie rozszerzono mapę punktów pomocy dla osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy w rodzinie w naszym mieście. Dzięki temu programowi, w każdym tygodniu ilość czasu dyżurów specjalistów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie została zwiększona
  o 14 godzin w tygodniu.
  Innym rodzajem specjalistycznego poradnictwa były zrealizowane konsultacje prawne. W każdym tygodniu w 2 instytucjach - Ośrodku Wsparcia Rodziny i Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowano po minimum 2 godziny tygodniowo usług w zakresie konsultacji prawnych. Skorzystało z nich około 100 osób.
  Został zatrudniony psychiatra ze specjalnością psychiatra dzieci i młodzieży. Jego czas świadczonych usług wyczerpał potrzeby jakie były zgłoszone w okresie trwania programu.
 • Programy kierowane do dzieci i młodzieży – program socjoterapeutyczny „Bez Tajemnic” i dla młodzieży placówki opiekuńczo-wychowawczej : „Małe Dziecko – Bezpieczny Start”. 18 dzieci i młodzieży wzięła udział w programie socjoterapeutycznym: „Bez Tajemnic”, 12 wychowanków domu dziecka wzięło udział w programie: „Małe Dziecko – Bezpieczny Start” a 27 chłopców i dziewcząt wzięło udział w Programie Wzmacniania Rodziny. Razem 57 chłopców i dziewcząt z rodzin z problemem przemocy w rodzinie brało udział w programach, których celem była edukacja, profilaktyka i podnoszenie świadomości w przeciwdziałaniu problemom przemocy w rodzinie.
 • Programy dla całych rodzin. Program Wzmacniania Rodziny dla rodziców i dzieci w wieku 10-14 lat oraz program: „Małe Dziecko – Bezpieczny Start” dla rodziców z dziećmi 0-3 lata. Programy we wszystkich częściach składowych promowały wychowanie bez przemocy, wskazywały przykładowe metody wychowania bez przemocy. Dwie edycje Programu Wzmacniania Rodziny ukończyło 49 osób, 24 osoby ukończyły program: „Małe Dziecko – Bezpieczny Start”. Razem 73 osoby brały udział w zajęciach. Wypracowano i upowszechniono skuteczne programy pomagające rodzinom zagrożonym problemem przemocy. We wszystkich programach wzięło udział: 119 osób.
 • Prowadzony przez Klub Matki program: Praktyczny Trening Umiejętności Prowadzenia Gospodarstwa Domowego zakończony wspólną rodzinną wycieczką do Wieliczki, z którego skorzystało 28 osób. Program był przede wszystkim nastawiony na promocję wartości rodzinnych.
 • Działania na rzecz podniesienia kompetencji służb. Zorganizowano specjalistyczne konsultacje prawne dla przedstawicieli wszystkich instytucji, które biorą udział
  w pracach grup roboczych. Pewną tradycją staje się nagradzanie najbardziej zaangażowanych członków grup roboczych. Właśnie na grudniowej konferencji Zastępca Prezydenta Miasta nagrodził wybrane osoby. Konferencja miała także wymiar merytoryczny . Wykłady wysokiej klasy specjalistów i możliwość rozmów
  w coraz lepiej zintegrowanym chorzowskim środowisku przyczyniają się
  do podniesienia kompetencji lokalnych służb.

 

Rok 2015 - WIEM WIĘCEJ – POMAGAM EFEKTYWNIEJ

Celem projektu było zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Działaniami ukierunkowane były na rzecz osób starszych i niepełnoprawnych oraz dzieci i młodzieży poprzez szkolenie kadry zajmującej się tymi grupami społecznymi, zgodnie z kompetencjami zawodowymi.

Przeprowadzono następujące szkolenia warsztatowe:

 • Procedura „ Niebieska Karta” w oświacie; kierowane do dyrektorów przedszkoli i szkół oraz pedagogów na różnych poziomach edukacji. Zrealizowano 3 edycje szkoleń – jedna dla dyrektorów szkół, druga dla dyrektorów przedszkoli zaś trzecia dla pedagogów. Naszym celem było wzmocnienie kompetencji zawodowych w zakresie realizacji procedury „Niebieska Karta”, przedstawienie dobrych praktyk w tym zakresie oraz rozwój oddziaływań terapeutycznych w instytucjach oświatowych. W szkoleniach wzięło udział 30 osób.
 • Procedura „Niebieska Karta” w ochronie osób starszych i niepełnosprawnych.

Pomoc kierowana do osób starszych i niepełnosprawnych musi mieć na celu przede wszystkim ochronę przed doświadczaniem przemocy oraz wsparcie szczególnie od pracowników bezpośrednio podejmujących pieczę nad tymi osobami. Innym wymiarem jest konieczność przeszkolenia kadry tak, by jej działania nie stały się przyczyną wtórnej wiktymizacji dla podopiecznych. Takie treści jak: czym jest starość i niepełnosprawność; wykluczenie społeczne osób starszych i niepełnosprawnych; zjawisko przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych – przyczyny, determinanty, czynniki ryzyka; portret osoby doznającej przemocy i sprawcy przemocy, ale i równie ważne: charakterystyka opiekuna, rola przedstawicieli służb oraz aktywizacja i edukacja osób starszych i niepełnosprawnych były omawiane na warsztatach organizowanych dla osób realizujących usługi opiekuńcze . Przeprowadzono 2 edycje szkoleń dla opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych, w których wzięło udział ponad 40 osób.

Uczestnicy każdego z wyżej zaplanowanych szkoleń poza materiałami otrzymali fachową literaturę odnoszącą się do tego obszaru działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które reprezentuje.

 • Na bieżąco realizowane były warsztaty połączone z superwizją dla koordynatorów grup roboczych. Zajęcia odbywały się systematycznie 1 x w miesiącu.
  Planowane działania ukierunkowane były przede wszystkim na instytucje realizujące procedurę „Niebieskie Karty”. Wydaje się, że wzrost kompetencji osób zaangażowanych w pomoc osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie wpłynie na zwiększenie profesjonalizmu oraz efektywności podejmowanych działań.
 • Inne działania mające na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zagrożeń płynących z przemocy poprzez poszerzenie wiedzy na temat skutków przemocy w rodzinie to: organizacja lokalnej konferencji podsumowującej projekt pod hasłem: „WIEM WIĘCEJ – PRACUJĘ EFEKTYWNIEJ”. Temat konferencji to : „Jesień życia bez przemocy” a na konferencji, zgodnie z wprowadzoną tradycją, zostały wręczone nagrody dla wyróżniających się członków grup roboczych.
 • Zorganizowano spotkanie z Zastępcą Dyrektora OPS i kierownikami sekcji środowiskowych. Omówiono na tym spotkaniu rolę pracownika socjalnego w procedurze „ Niebieska Karta”.
 • Przewodnicząca Zespołu zaproszona została na spotkanie Komisji Zdrowia działającej przy Urzędzie Miasta Chorzów. Przedstawiono na niej wszystkie aspekty realizacji procedury NK przez pracowników ochrony zdrowia.
 • Opracowano i wydano ulotki z uaktualnionymi danymi teleadresowymi chorzowskich placówek.

 

W roku 2015 całość zadań realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie sfinansowano ze środków gminy.

 

W roku 2016 Zespół wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie kolejnego projektu w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i otrzymał środki na dostosowane istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Zespół Interdyscyplinarny ma swoją siedzibę w Chorzowie przy ul. 3 Maja 4/1

tel./fax 32/ 345 28 10

adres e-mail: interdyscyplinarny@opschorzow.pl