PROJEKT RAMIĘ W RAMIĘ

 

OD 1 WRZEŚNIA 2020R. RUSZA NOWY NABÓR DO PROJEKTU „RAMIĘ W RAMIĘ”

W związku z wydłużeniem realizacji projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” do dnia 30 czerwca 2021 r., które ma na celu m.in. przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii COVID-19,

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE ZAPRASZA

do udziału w projekcie mieszkańców miasta Chorzów, którzy w wyniku COVID-19 stracili zatrudnienie lub zagrożeni są utratą zatrudnienia lub doświadczają uczucia niepokoju, ograniczenia spowodowanego izolacją społeczną, utratą więzi społecznych, obawą przed chorobą, pojawieniem się lub nawarstwieniem trudności opiekuńczo-wychowawczych, kryzysu w rodzinie związanego z przebywaniem w izolacji.

Dodatkowa rekrutacja kierowana jest do ok. 30 osób, u których bezpośrednio pogorszyła się sytuacja materialno-bytowa związana z negatywnymi skutkami koronawirusa (COVID-19).

W RAMACH PROJEKTU OFEROWANE SĄ M.IN. TAKIE FORMY WSPARCIA, JAK:

-         warsztaty/szkolenia/treningi o charakterze społeczno-edukacyjnym, w tym warsztaty dotyczące profilaktyki zdrowia w czasie epidemii oraz edukacyjne warsztaty związane z obsługą komputera zwłaszcza w zakresie obsługi Internetu i programów e-learning’owych,

-         kursy zawodowe, certyfikowane, w tym dostosowane do indywidualnych potrzeb i preferencji uczestników,

-         specjalistyczne zajęcia terapeutyczno- relaksacyjne (np. muzykoterapia, joga itp), dla osób, które w wyniku COVID-19 żyją w ciągłym napięciu, stresie, odczuwają izolację, samotność,

-         vouchery na usługi rehabilitacyjne dla osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnością, które na skutek epidemii były zmuszone przerwać swoją dotychczasową terapię lub nie mogą korzystać z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej (wizyty domowe),

-         indywidualne porady prawne, psychologiczne i PFRON,

-         wsparcie asystenta rodziny i pracownika socjalnego.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Biura projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”, które mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19, pok. nr 325 i 327
lub telefonicznie pod numerem 32 771 63 86 – w godzinach pracy Ośrodka.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o uzupełnienie, podpisanie i złożenie załączonych dokumentów rekrutacyjnych w:

  • siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Biuro Projektu „Ramię w ramię” – Rekrutacja
  • za pośrednictwem poczty/kuriera w zamkniętej kopercie skierowanej na adres: Ośrodek     Pomocy Społecznej w Chorzowie, ul. Racławicka 19 z dopiskiem: Biuro Projektu „Ramię w ramię” – Rekrutacja
  • w okresie trwania obostrzeń związanych z pandemią Covid-19 możliwe jest również złożenie dokumentów rekrutacyjnych w formie elektronicznej (pliki word, pdf, jpg). Dokumenty te powinny zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: projekt@opschorzow.pl. W tym przypadku nie jest wymagany odręczny podpis Kandydata/tki na formularzach, w miejscu przeznaczonym na podpis, wymagane jest wpisanie w formie elektronicznej imienia i nazwiska Kandydata/taki. Dokumenty zgłoszeniowe powinny zostać uzupełnione w formie wydruku podpisanego odręcznie i dostarczone na spotkanie indywidualne z Komisją Rekrutacyjną.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA NA STRONIE OŚRODKA W ZAKLADCE „PROJEKTY”

LICZBA MIEJSC W PROJEKCIE JEST OGRANICZONA !!!

W SYTUACJI PRZEKROCZENIA ZAŁOŻONEJ LICZBY UCZESTNIKÓW PROJEKTU KANDYDACI MOGĄ ZOSTAĆ WPISANI NA LISTĘ REZERWOWĄ.

POBIERZ DOKUMENT DO REKRUTACJI

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

PROJEKT RAMIĘ W RAMIĘ

 

Projekt Ramię w ramię jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne

Działanie 9.1. Aktywna integracja

Aktywna integracja Podziałanie 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Dofinansowanie projektu: 2 667 283,05 zł

Całkowita wartość Projektu wynosi 3 137 980,06 zł

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie od 2009 roku realizuje projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

1 maja 2018 roku rozpoczął realizację nowego projektu pod nazwą: „RAMIĘ W RAMIĘ”.
Realizacja projektu planowana jest na 24 miesiące – do 30 kwietnia 2020 roku.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji społecznych uczestników oraz zdobycie przez nich nowych kwalifikacji zawodowych, pozwalających na znalezienie zatrudnienia na rynku pracy po zakończeniu udziału w Projekcie. Wszystkie zaplanowane działania uwzględniają równouprawnienie kobiet i i mężczyzn oraz rozwiązania przeciwdziałające dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, status społeczny, pochodzenie etniczne, wyznanie czy niepełnosprawność.  

Nabór uczestników do Projektu ma charakter otwarty. Prowadzony jest przez 5 pracowników socjalnych Działu Wsparcia i Realizacji Projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19.

 

Kto może zostać uczestnikiem projektu?

Projekt adresowany jest do 160 osób z terenu Chorzowa w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem, doświadczających wykluczenia społecznego oraz członków ich rodzin, przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, a także rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym.

 

W projekcie przewidziano realizację działań w zakresie szeroko pojętej aktywizacji w obszarze edukacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej.

Działania o charakterze motywacyjno – integracyjnym to wyjazdy integracyjne dla uczestników oraz pikniki, w których mogą wziąć udział również członkowie ich rodzin.

Działania społeczno - edukacyjne będą realizowane poprzez szkolenia/warsztaty w oparciu o zidentyfikowane wcześniej indywidualne potrzeby i predyspozycje społeczno - zawodowe uczestników Projektu i ich rodzin. W Projekcie zaplanowano m.in.: trening kompetencji i umiejętności, społecznych, trening kompetencji rodzicielskich, warsztaty związane z autoprezentacją i kreowaniem wizerunku. Zaplanowano również certyfikowane szkolenia i kursy: kurs remontowo - budowlany, asystent/opiekun osoby niepełnosprawnej , opiekun środowiskowy. Ponadto uczestnicy będą mogli przejść kurs prawa jazdy kat. B , oraz inne kursy i szkolenia zidentyfikowane w trakcie indywidualnych spotkań z pracownikami projektu. 

Uczestnikom priorytetowych kursów/szkoleń certyfikowanych w trakcie ich trwania zostaną wypłacone stypendia.

Działania o charakterze zawodowym - po ukończeniu kursów certyfikowanych uczestnicy będą mieli możliwość podjęcia płatnych staży zawodowych trwających od 3 do 6 miesięcy a następnie podjęcia zatrudnienia w charakterze opiekuna osoby niepełnosprawnej lub opiekuna środowiskowego.

Działania o charakterze zdrowotnym – to m.in. warsztaty dotyczące higieny i profilaktyki zdrowotnej dziecka i warsztaty dotyczące profilaktyki uzależnień. Dla niepełnosprawnych dzieci uczestników Projektu wymagających specjalistycznego wsparcia, zorganizowana zostanie dogoterapia lub hipoterapia. Dodatkowo w celu wyrównanie deficytów zdrowotnych uczestników a także promowania zdrowego stylu życia przewidziano vouchery w postaci wizyty u stomatologa, wyjść na basen lub siłownię, a dla dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością – vouchery rehabilitacyjne

Działania o charakterze wspierającym –   będą realizowane przez cały okres realizacji Projektu. Uczestnicy otrzymają poczęstunek w trakcie zajęć. W 2019 r. w zaplanowano zatrudnienie asystentów osób niepełnosprawnych i opiekunów środowiskowych w celu wsparcia i zapewnienia „opieki wytchnieniowej” uczestnikom Projektu, wychowującym dziecko z niepełnosprawnością aby umożliwić im pełną aktywizację społeczno -zawodową . Przewidziano również porady prawnika , psychologa a także porady specjalisty z zakresu PFRON.

Dobór proponowanych, w ramach projektu RAMIĘ W RAMIĘ, instrumentów nie jest przypadkowy, został poprzedzony szczegółową diagnozą i uwzględnia dotychczasowe doświadczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowych informacji dotyczących Projektu RAMIĘ W RAMIĘ udzielą pracownicy socjalni

działu Wsparcia i Realizacji Projektów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie, pok. 114

w godzinach pracy Ośrodka.