Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Einclusion

Beneficjent: Miasto Chorzów
Realizator Projektu: Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013
8 Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.
Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Czas realizacji projektu: do końca I kwartału 2015r.

 

OPIS PROJEKTU:

 

Celem projektu jest:

  • ułatwienie dostępu do Internetu członkom rodzin zastępczych i rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci zamieszkałym w Chorzowie i znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej,
  • zwiększenie udziału osób o trudnej sytuacji materialnej w wykorzystywaniu technologii informacyjnych,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu członków rodzin w tym dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.

 

Realizacja w/w celów możliwa będzie dzięki:

  • zainstalowaniu w 150 gospodarstwach domowych łącza internetowego
  • pokryciu 150 gospodarstwom domowym kosztów dostępu do Internetu,
  • wyposażenie 150 gospodarstw domowych w sprzęt komputerowy,
  • przeszkolenie 150 osób rodziców w zakresie obsługi oraz wykorzystania komputera i Internetu do załatwiania codziennych spraw oraz przydatności technologii informatycznych w rozwoju wychowywanych dzieci i młodzieży,
  • organizację zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla dzieci i młodzieży z najuboższych rodzin,
  • zapewnienie wsparcia technicznego oraz doradztwa w zakresie użytkowania sprzętu komputerowego i wykorzystywania Internetu.

 

Projekt przeznaczony jest dla 150 gospodarstw domowych, w tym dla 45 rodzin zastępczych i 105 rodzin wychowujących niepełnosprawne lub przewlekle chore dzieci.