Program opieki dla dzieci

PROGRAM OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZY DLA DZIECI Z RODZIN ZMARGINALIZOWANYCH DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ

Wychowawcy również realizują program opiekuńczo wychowawczy dla dzieci z rodzin zmarginalizowanych dotkniętych problemem uzależnień, który prowadzony jest w formie zajęć świetlicowych w lokalu przy ul. Kalidego 23/1 w Chorzowie. Wychowawcy realizują program profilaktyczny „Przeciwdziałanie czynnikom mającym wpływ na destrukcyjne zachowania wśród dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem uzależnień”, w którym uczestniczą dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat. Program profilaktyczny realizowany jest przy podziale na bloki tematyczne w każdym dniu.
Dzieci i młodzież, które biorą udział w programie profilaktycznym zapoznają się z wiedzą na temat złego wpływu zażywania alkoholu, nikotyny, środków odurzających w tym dopalaczy oraz ich destrukcyjnego wpływu na życie. Wychowankowie uczą się radzić w sytuacjach, gdzie mogą stać się ofiarami agresji lub przemocy. Zapoznają się z wiedzą dotyczącą stresu oraz fobii szkolnej. Uczą się również tolerancji oraz szacunku wobec własnej rodziny. Celem programu profilaktycznego jest zapoznanie dzieci i młodzieży z jak największą ilością tematów dotyczących wiedzy na temat radzenia sobie w życiu będąc jednostką społeczną.
W ramach programu opiekuńczo – wychowawczego dla dzieci z rodzin zmarginalizowanych dotkniętych problemem uzależnień wsparcie i pomoc psychologa realizowane jest w placówce głównie poprzez indywidualne sesje psychologa z dziećmi, pogadanki i rozmowy związane z bieżąco pojawiającymi się problemami dzieci. Większość dzieci uczęszczających do placówki wywodzi się z dysfunkcjonalnych środowisk rodzinnych, w których podstawowym problemem jest uzależnienie od alkoholu jednego lub obojga rodziców. Praca psychologa z dziećmi nakierowana jest na łagodzenie skutków i deficytów związanych z wychowywaniem się w zakłóconym środowisku.

 

Punkt opieki nad dzieckiem Ośrodka Pomocy Społecznej
przy ul. Kalidego 23/1 w Chorzowie

czynny w roku szkolnym od godz. 12.00 do godz. 18.00
w okresie ferii oraz wakacji od godz. 9.00 do godz. 15.00

 

Punkt opieki nad dzieckiem w głównej mierze spełnia rolę opiekuńczo – wychowawczą. Placówka przeznaczona jest szczególnie dla uczniów z dysfunkcjonalnego środowiska rodzinnego, znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej. Placówka w godzinach wolnych od zajęć szkolnych zapewnia dzieciom i młodzieży w wieku 6-15 lat pomoc w odrabianiu zdań oraz pomoc przy przygotowywaniu i nadrabianiu zaległości. Miejsce to wspomaga rozwój dzieci i młodzieży i otacza ich opieką wychowawczą tworząc warunki do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień wyrównując braki wychowawcze rodziny i eliminując zaburzenia zachowania.

Punkt opieki nad dzieckiem w ramach realizacji podstawowych zadań współpracuje z rodzicami lub opiekunami dzieci, psychologiem, pracownikami socjalnymi, kuratorami sądowymi oraz asystentami rodziny. Prowadzone konsultacje mają pomóc wspólnie wypracować metody i formy pracy z dziećmi. Każde zaobserwowane niepokojące sygnały są zgłaszane odpowiednim instytucjom.

Wychowankowie uczęszczający do placówki uczestniczą w zajęciach artystycznych, grach i zabawach ruchowych, zajęciach dydaktycznych i zajęciach plastycznych. Dzieci i młodzież mają możliwość korzystania z odpowiedniej literatury w tym lektury szkolne, encyklopedie, słowniki, a także pomoce naukowe oraz gry planszowe i dydaktyczne. Wychowankowie mają do dyspozycji salę wyposażoną w komputery z dostępem do internetu, gdzie mogą korzystać z programów edukacyjnych pomocnych przy odrabianiu prac domowych i realizacji programu. Dzieci również chętnie oglądają filmy animowane na telewizorze oraz korzystają z konsoli do gier play station.

W trakcie ferii oraz wakacji placówka organizuje dzieciom rozmaite atrakcje w tym zajęcia sportowe, kulturalne, taneczne i turystyczno – rekreacyjne.

Udział w zajęciach jest bezpłatny. W roku szkolnym dzieciom zapewnione jest wyżywienie a w okresie ferii oraz wakacji również obiady.