MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM

 

 

                                                             „Podstawową siłą pedagogiczną jest dom rodzinny”

                                                                                                                            Fiodor Dostojewski

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE

OD 1 MARCA 2019r. DO 29 LUTEGO 2020r.

ROZPOCZYNA REALIZACJĘ PROJEKTU

„MOJE NOWE ŻYCIE, MÓJ NOWY DOM”

współfinansowanego przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne

Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Podziałanie 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT

 

Odbiorcami programu są rodziny zamieszkałe na terenie miasta Chorzowa wobec których jak zakłada cel główny projektu istnieje konieczność zastosowania wsparcia w postaci usług społecznych, przejawiające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożone umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej oraz takie, które chcą współpracować na rzecz odzyskania opieki nad dziećmi

Zakładane efekty i główne korzyści z uczestnictwa w projekcie:

 • poprawa funkcjonowania rodziny przez rozwijanie kompetencji i umiejętności opiekuńczo-wychowawczych
 • zwiększenie poziomu motywacji do podejmowania działań przeciwdziałających zjawisku wykluczenia społecznego
 • podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny
 • zwiększenie potencjału społecznego i pomocy w dążeniu do reintegracji rodziny i stworzenia stabilnego środowiska wychowawczego
 • zwiększenie aktywności w społeczności lokalnej osób/rodzin wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez działania integracyjne

W ramach projektu rodziny zostaną objęte wsparciem zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w tym w szczególności:

 • Wsparciem Asystenta rodziny
 • Konsultacjami i poradnictwem specjalistycznym
 • Terapią i mediacją
 • Pomocą prawną szczególnie w zakresie prawa rodzinnego
 • Specjalistycznymi usługami dla dzieci
 • Warsztatami rozwijającymi kompetencje społeczne zwłaszcza kompetencje rodzicielskie
 • Spotkaniami w postaci „Grupy wsparcia” mającymi na celu wymianę doświadczeń oraz zapobieganie izolacji
 • Działaniami integracyjnymi

Projekt co do zasady zakłada wypracowanie i promocję wzorców zachowań zgodnych z zasadą zrównoważonego rozwoju

Projekt zapewnia równy dostęp wszystkich osób do objęcia wsparciem bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, światopogląd, religię, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną

Dofinansowanie projektu z UE: 653 797,64 PLN

 

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIECEJ I SKORZYSTAĆ Z NASZEJ BEZPŁATNEJ OFERTY ?

PRZYJDŹ !

BIURO PROJEKTU OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE

UL. RACŁAWICKA 19, POKÓJ NR 325

projekt2@opschorzow.pl

ZADZWOŃ !

TEL. 32 771-63-86

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie RODO

 

Trwałość usług asystenckich - „Moje nowe życie, mój nowy dom”

W związku z zakończeniem projektu unijnego pn. „Moje nowe życie, mój nowy dom”, który realizowany był przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie w okresie od 01.03.2019 – 29.02.2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, Działanie 9.2 – Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT, OPS w Chorzowie informuje, iż zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu po zakończeniu realizacji projektu co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu (12 miesięcy).

 

Trwałość jest rozumiana jako świadczenie usług asystenckich – kontynuacja zatrudnienia asystenta rodziny (1 miejsce) oraz instytucjonalna gotowość podmiotu do świadczenia usług asystenckich (2 miejsca).

 

Informacje w przedmiotowej kwestii można uzyskać od poniedziałku do piątku, telefonicznie 32 771 63 03 lub osobiście w OPS Chorzów, ul. Racławicka 19, 41-500 Chorzów