Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w ramach Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 Podprogram 2023. Program polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 265% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy (tj. dla osoby samotnie gospodarującej 2056,40 zł, dla osoby w rodzinie 1 590,00 zł)

Kwalifikowanie odbiorców do udziału w Programie odbywa się poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym. Aby uzyskać takie skierowanie należy zgłosić się do pracownika socjalnego, właściwego wg miejsca zamieszkania.

Pomoc żywnościowa ramach Podprogramu 2023 będzie udzielana odbiorcom w planowanym okresie : kwiecień 2024 – listopad 2024.

Bezpośredni link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https://www.fepz.gov.pl