Nabór do mieszkania chronionego charakterze treningowym

Nabór do Mieszkań chronionych o charakterze treningowym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, że istnieje możliwość uzyskania wsparcia w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym dla osób pełnoletnich.

Mieszkanie nr 1 w Chorzowie ul. Wolności 70/U4

Mieszkanie nr 2 w Chorzowie ul. Kalidego 23/U1

Na bieżąco prowadzony jest nabór do  mieszkań chronionych o charakterze treningowym, które przeznaczone są dla pełnoletnich osób z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym lub umiarkowanym. Orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwojowe, epilepsja, osoby niewidzące, zdolne do samoobsługi w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego, które nie wymagają całodobowej opieki osób trzecich, zamieszkałych na terenie miasta Chorzów. Celem funkcjonowania mieszkań chronionych o charakterze treningowym jest przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia.

Mieszkanie w szczególności zapewnia odpowiednie warunki bytowe umożliwiające prowadzenie gospodarstwa domowego:

  • pomaga w integracji ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje i role społeczne,
  • umożliwia przygotowanie do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnie gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami codziennego życia, zarządzania posiadanymi środkami finansowymi,
  • stwarza możliwości samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych,
  • rozwija umiejętności planowania i wykorzystania czasu wolnego,
  • umożliwia rozwijanie i utrwalanie poczucia odpowiedzialności za własne życie i prawidłowe pełnienie ról społecznych,
  • uczy ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań.

Decyzja kierująca do Mieszkania, określa czas pobytu w mieszkaniu oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osobę, której przyznano pobyt w Mieszkaniu.

Pisemne wnioski o przyznanie pobytu w mieszkaniu chronionym o charakterze treningowym przy ul. Teodora Kalidego 23/1U w Chorzowie można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławicka 19 od poniedziałku do czwartku w godzinach 7:30 - 15:00 w piątek od godziny 7:30 - 14:00 w pok. Nr 112.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 32 77 16 319.