Ochrona danych osobowych RODO

Szanowni Państwo,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie (dalej: OPS).

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Racławickiej 19, 41-500 Chorzów, nr tel.: 32 7716303, adres e-mail: ops@opschorzow.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Paweł Biały oraz Pani Agnieszka Stępień-Banach, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@opschorzow.pl
  3. OPS w przetwarza Pani/Pana dane osobowe wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań OPS a w szczególności w celu ustalania prawa do pomocy/świadczenia, zależnie od zgłoszonych przez Panią/Pana potrzeb.
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym organom państwowym lub samorządowym oraz innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną, informatyczną, lub realizującym inne zadania na zlecenie OPS. Przekazanie danych realizowane będzie wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów powierzenia przetwarzania.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
  6. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz - z zastrzeżeniem przepisów prawa - usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.
  9. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa w zakresie wnioskowanego wsparcia. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia danego wniosku.