swiadczenia-rodzinne

Chorzowska karta dużej rodziny

CHORZOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY


Rodziny wielodzietne, zamieszkałe na terenie Miasta Chorzów, których członkowie posiadają Kartę Dużej Rodziny,  mogą również korzystać z uprawnień wprowadzonych przez samorządowy program Chorzowska Karta Dużej Rodziny. W dniu 24 kwietnia 2014 r. Uchwałą Nr XLIV/854/14 Rada Miasta Chorzów wprowadziła lokalny program dla rodzin wielodzietnych „Chorzowska Karta Dużej Rodziny”, który w dniu 26 czerwca 2014r. został dostosowany do programu rządowego „Karta Dużej Rodziny”. Posiadacz karty – mieszkaniec Chorzowa, będzie mógł korzystać z dokumentu zarówno w obrębie miasta, jak i całej Polski.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Chorzowa, przy czym przez „rodzinę wielodzietną” rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają  lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Procedura przyznawania chorzowskiej Karty Dużej Rodziny jest taka sama, jak przy przy przyznawaniu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

Zasady korzystania

Obowiązujące uprawnienia w ramach programu dla rodzin wielodzietnych
"Chorzowska Karta Dużej Rodziny” na lokalne zniżki, ulgi, zwolnienia i preferencje będą honorowane za okazaniem  ogólnopolskiej „Kartą Dużej Rodziny” gdzie siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator podziału terytorialnego dla Miasta Chorzów (2463011)

Wszystkie miejsca, gdzie realizowana będzie lokalna „ Chorzowska Karta Dużej Rodziny” będą opatrzone znakiem informacyjnym: „ Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” i podanym numerem identyfikacyjnym  Miasta Chorzowa 2463011.

Bezpośrednimi realizatorami programu będą między innymi: jednostki i zakłady budżetowe oraz samorządowe, jednostki kultury, edukacji, sportu, rekreacji miasta Chorzów, jak również  jednostki niepowiązane na podstawie osobnych umów i porozumień, w szczególności organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Chorzowa.

Wykaz instytucji i firm oraz zniżek przez nie oferowanych dla rodziny wielodzietnej zamieszkałej w Chorzowie będzie dostępny na stronie internetowej Miasta Chorzowa.

Załączniki:

pobierz plik: [ Znak Karty Dużej Rodziny ]

pobierz plik: [ Partnerzy z Chorzowa ]

pobierz plik: [ Zgłoszenie przystąpienia do ChKDR ]

 

Zostań partnerem programu
„Chorzowska Karta Dużej Rodziny”

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do lokalnego programu Chorzowska Karta Dużej Rodziny.

Do współpracy zapraszamy podmioty prowadzące działalność gospodarczą niezależnie od sektora, czy jej wielkości.

Warunkiem udziału jest zapewnienie ulg lub dodatkowych uprawnień dla rodzin objętych programem.

Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu będzie czytelnym znakiem przychylnego nastawienia Państwa firmy do Dużej Rodziny, a zaoferowane w ramach udziału zniżki czy ulgi pozwolą zwiększyć grono klientów, wzmocnią wizerunek firmy, poprawią jej rozpoznawalność wśród mieszkańców okazujących się Kartą Dużej Rodziny, gdzie siedem pierwszych cyfr stanowi identyfikator podziału terytorialnego dla Miasta Chorzów ( 2463011)

W programie uczestniczą rodziny, zamieszkałe na terenie miasta Chorzowa , które mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek

Ponadto, Partner będzie promowany i reklamowany przez Urząd Miasta Chorzowa na stronie internetowej dotyczącej programu lokalnego „Chorzowskiej Karty Dużej Rodziny” www.opschorzow.pl oraz na stronie internetowej www.ops.bip.chorzow.eu

Wyrazem włączenia się w przedsięwzięcie - "Chorzowska Karta Dużej Rodziny" jest przedstawienie na piśmie swoje propozycji bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławickiej 19, lub drogą elektroniczną na adres e-mail ops@opschorzow.pl

Druk zgłoszenia przystąpienia do programu do pobrania z w/w strony internetowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 7716301