Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Chorzowie.

ul. Racławicka 19
41-500 Chorzów

32 771 63 01 (sekretariat)

32 77 16 303 (punkt informacyjny)

ops@opschorzow.pl

książka telefoniczna dyżury pracowników socjalnych

Informacje

Dodatek Elektryczny

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Więcej informacji TUTAJ

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie informuje, że od dnia 27-09-2022 rozpoczyna wypłatę
przyznanych dodatków węglowych na konta bankowe oraz w kasie Ośrodka.

 W okresie od 27-09-2022 do 30-09-2022 wydłużono godziny otwarcia kasy Ośrodka, która będzie czynna:

Wtorek           8:00 - 14:00

Środa             8:00 - 14:00

Czwartek        8:00 - 14:00

Piątek             8:00 - 13:00

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 2 ust. 11 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.) dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Wnioski o dodatek należy składać w formie papierowej w Centrum Aktywizacji Społecznej, przy ul. Powstańców 70/3 w Chorzowie od dnia 28.09.2022 r. w godzinach:

  • Poniedziałek: 8:00-16:00
  • Wtorek: 8:00-14:00
  • Środa: 8:00-14:00
  • Czwartek: 8:00-14:00
  • Piątek: 8:00-13:00

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy;
  • kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;
  • kocioł olejowy.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy, gaz miejski) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Więcej informacji TUTAJ

 

DODATEK WĘGLOWY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 11 sierpnia 2022 r. została opublikowana ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692). Zadanie związane z przyznawaniem ww. świadczenia dla mieszkańców Chorzowa realizowane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie.

Źródło ciepła musi być wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Więcej informacji TUTAJ

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej e-PUAP. Wniosek należy wydrukować oraz wypełnić, następnie zeskanować.
Zeskanowany wniosek powinien zostać osobno obarczony podpisem elektronicznym, można tego dokonać za pomocą Profilu Zaufanego korzystając ze strony www.gov.pl – podpisz dokument(https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany).
Podpisany wniosek należy pobrać, a następnie przekazać za pomocą platformy ePUAP jako pismo ogólne do podmiotu publicznego (/OPSChorzow/skrytka), gdzie jako załącznik dodajemy wcześniej podpisany wniosek oraz osobno podpisujemy wysyłane pismo.
Do prawidłowego złożenia wniosku o dodatek węglowy wymagane są dwa podpisy elektroniczne, osobny na wypełnionym wniosku oraz drugi na piśmie ogólnym przesyłanym do tutejszego Ośrodka, w przeciwnym razie osoby będą wzywane do uzupełnienia brakującego podpisu.

Dodatkowe informacje na temat podpisu zaufanego.

 

 

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Chorzowie informuje:

Wnioski o wydawanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i o orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16 roku życia są przyjmowane bezpośrednio w siedzibie zespołu pok.103 w dniach i godzinach:

wtorki – godz.8.00-14.00

czwartki – godz.8.00-14.00

Natomiast:

w poniedziałki i środy w godz. 8.00 do 14.00 – przyjmowane są wnioski o wydanie kart parkingowych i legitymacji osoby niepełnosprawnej

W PIĄTEKI STRON NIE PRZYJMUJEMY

 

Udział wnioskodawcy na posiedzeniu składów orzekających jest nieobowiązkowy ( do odwołania)

Do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego zachowuje ważność przepis art. 15h ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Więcej informacji w zakładce Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o niepełnosprawności w Chorzowie.

W związku z nowelizacją przepisów dotyczących doręczeń elektronicznych, od dnia 5.10.2021r., co do zasady podania wnoszone na adres poczty elektronicznej OPS Chorzów (t.j. na adres e-mail), będą pozostawione bez rozpoznania.

Oznacza to, że wnioskowi, który zostanie wysłany na adres e-mail Ośrodka, nie zostanie nadany dalszy bieg, a Państwo nie uzyskają informacji na temat niepodjęcia czynności.

Wyjątek stanowią przepisy szczególne, które dopuszczają możliwość złożenia podania w innej formie, np. ustawa o dostępie do informacji publicznej.

Jednocześnie informujemy, iż podania można wnosić w sposób wskazany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności w formie pisemnej na adres Ośrodka, czy przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP.

Podstawa prawna: art. 63 §1 k.p.a., zmieniony ustawą z dnia 18.11.2020r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. Z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.)

INFORMACJE

Szanowni Państwo!
 
Informujemy, że w dniu 09 czerwca 2023 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie
będzie nieczynny
za wyjątkiem Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (p. 111)
Osoby chcące skorzystać z porady prawnej jw. proszone są o naciśnięcie dzwonka.
 
W sprawach nagłych przyjmują pracownicy socjalni
pod numerami telefonów:
32 7716373
32 7716323
32 7716336