DODATEK OSŁONOWY

ROK 2024

 

PUNKT PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO NA ROK 2024 DLA MIESZKAŃCÓW CHORZOWA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie

ul. Racławicka 19

Pok. 212

czynny w okresie od dnia 19 stycznia 2024 r. do dnia 30 kwietnia 2024 r. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (wydawanie pustych formularzy w punkcie informacyjnym)

Godziny przyjęć:

poniedziałek - 7:30 – 15:45

wtorek, środa, czwartek - 7:30 – 14:30

piątek - 7:30 – 13:30

 

W związku z art. 12 ustawyz dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r. poz. 2760), który wszedł w życie 31 grudnia 2023 r. został wprowadzony dodatek osłonowy za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy przysługuje:

1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2023 r. poz. 390 i 658) nie przekracza kwoty 2100 zł, oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;

2) osobie, o której mowa powyżej, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa powyżej, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Dodatek osłonowy za okres wynosi 50% kwot wskazanych odpowiednio w ust. 5 albo 6 po ich waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. w stosunku do 2021 r. (14%), określonym w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. poz. 68).

Dodatek osłonowy obliczony wg. powyższych wskaźników wynosi rocznie:

1) 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego; 

2) 343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 

3) 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób; 

4) 657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób. 

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

1) 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób; 

3) 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Aby otrzymać wypłatę dodatku osłonowego wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. należy składać do dnia 30 kwietnia 2024 r.

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługujący osobom jak wyżej, za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. i jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

Prosimy o nieskładanie i nieprzesyłanie wniosków o dodatek osłonowy na nieobowiązujących formularzach, gdyż będzie to skutkowało koniecznością ponownego złożenia wniosku na prawidłowym druku.

Strona Ministerstwa Klimatu i Środowiska - aktualny wzór wniosku

Rozporządzenie Ministra Klimatu zawierające aktualny wzór wniosku – treść rozporządzenia nie jest elementem wniosku. Wniosek zawarty jest na stronach 2 – 12 rozporządzenia.

Wniosek można również złożyć:

 1. za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu wniosku do Organu realizującego wypłatę dodatku) lub;
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – decyduje data wpływu na skrzynkę odbiorczą Organu realizującego
  (PROSZĘ PAMIĘTAĆ O ELEKTRONICZNYM PODPISANIU WNIOSKU, KTÓRY JEST ZAŁĄCZNIKIEM. PODPISANIE TYLKO PISMA LUB BRAK PODPISÓW BĘDZIE SKUTKOWAŁ KONIECZNOŚCIĄ UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH. KAŻDY ZAŁĄCZNIK (w tym wniosek w formacie PDF) NALEŻY PODPISAĆ PRZED JEGO DODANIEM DO PISMA.)

Jak w 2024 r. złożyć wniosek o dodatek osłonowy przy użyciu ePUAP

Wskazówki: Co musisz zrobić, aby podpisać podpisem zaufanym dokument PDF, który nie ma podpisu (gov.pl):

 1. Przygotuj dokument PDF (plik), który chcesz podpisać.
 2. Kliknij przycisk Podpisz lub sprawdź dokument PDF.
 3. Dodaj z dysku lokalnego dokument PDF (plik) – kliknij Wybierz dokument z dysku albo przeciągnij plik myszką.
 4. Po poprawnym dodaniu dokumentu, kliknij przycisk Podpisz.
 5. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto (jeżeli twój profil zaufany był założony przez bankowość elektroniczną, przy logowaniu wybierz logotyp swojego banku).
 6. Kliknij Podpisz podpisem zaufanym i postępuj zgodnie z komunikatami na ekranie.
 7. Wskaż miejsce, w którym chcesz przystawić stempel (to jest graficzne odwzorowanie twojego podpisu).
 8. System wygeneruje nowy plik PDF, w którym zawarty będzie twój podpis.
 9. Kliknij Pobierz, aby zapisać podpisany dokument PDF na dysku lokalnym.