Dodatek osłonowy

W dniu 03.01.2022 r. ogłoszono ustawę z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym oraz  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska określające wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej od stycznia 2022r. do 31 października 2022r. na adres skrytki ePUAP Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie:

/OPSChorzow/skrytka


W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Instrukcja złożenia wniosku elektronicznego.

Wnioski składane w formie papierowej będą przyjmowane w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie ul. Racławicka 19 w godzinach przyjmowania stron w pok. 205.

Dodatkowy punkt wydawania i przyjmowania wniosków o dodatek osłonowy dla mieszkańców Chorzowa czynny jest w okresie od 17 stycznia 2022r. do 18 lutego 2022r. Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie - Chorzów, ul. 3-go Maja 18 (budynek za probostwem Parafii Św. Barbary, wejścia od ul. 3-go Maja i ul. Wileńskiej)

poniedziałek 8:30 - 14:30
wtorek 8:30 - 14:30
środa 10:30 - 16:30
czwartek 11:00 - 17:00
piątek 7:30 - 13:30

Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. i będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do dnia 31 marca 2022r. oraz do dnia 2 grudnia 2022 r.

W przypadku złożenia  wniosku o wypłatę dodatku osłonowego później niż na 2 miesiące przed upływem tych terminów, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku. 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270) nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
 2. osobie, o której mowa w pkt 1, w przypadku gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę przekracza kwotę, o której mowa w pkt 1, w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego, złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.Jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
  • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
  • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2021 r. poz. 1697), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Dodatek osłonowy, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243), wynosi rocznie:

 1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
 2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
 3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
 4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.

O dodatek osłonowy w podwyższonej kwocie (zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 2 ust. 6 ustawy o dodatku osłonowym) może ubiegać się wnioskodawca spełniający jednocześnie następujące przesłanki:

 1. korzysta z jednego z wymienionych we wniosku (oraz ustawie) źródeł ogrzewania;
 2. wskazane przez niego źródło jest głównym źródłem ogrzewania;
 3. wskazane źródło ogrzewania jest zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi;
 4. źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i  remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku gdy, którakolwiek z powyższych przesłanek nie została spełniona (np. źródło ogrzewania uprawniające do podwyższonego dodatku nie zostało zgłoszone do CEEB; budynek korzysta z ciepła z sieci ciepłowniczej; budynek ogrzewany jest drewnem, pelletem, gazem etc.), wniosek o przyznanie dodatku osłonowego powinien być rozpatrywany pod kątem ewentualnego przyznania kwoty dodatku osłonowego w podstawowych wysokościach (wskazanych w art. 2 ust. 5 ustawy o dodatku osłonowym).

Zarówno gminy, jak i ośrodki pomocy społecznej, posiadają prawo do zwrócenia się do CEEB z prośbą o uzyskanie informacji dotyczącej źródła ogrzewania wnioskodawcy.

W zakresie prawdziwości danych zawartych we wniosku (np. używanie jednego z wymienionych we wniosku i ustawie źródeł ogrzewania jako głównego źródła ogrzewania; zasilane tego źródła ogrzewania węglem lub paliwami węglopochodnymi).

Informacja o zgłoszeniu źródła, podawana we wniosku o ustalenie prawa do dodatku osłonowego zawiera pełne pouczenie w jakim przypadku zaznacza się takie źródło. Zaznaczając w pkt 3 wniosku którekolwiek z wymienionych źródeł ogrzewania wnioskodawca oświadcza pod odpowiedzialnością karną, nie tylko że posiada takowe źródło ale również, że zostało ono zgłoszone do CEEB, a co za tym idzie, że ma wiedzę o jego zgłoszeniu. Konsekwencją braku głoszenia wskazanego źródła ogrzewania w CEEB przy weryfikacji oświadczenia przez organ może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Wpis do CEEB organ rozpatruje w kontekście adresu budynku zamieszkiwanego przez gospodarstwo domowe, którego członek wnioskuje o dodatek osłonowy. Nie jest istotne, kto jest właścicielem źródła ogrzewania (właścicielem nieruchomości) i kto dokonał zgłoszenia w CEEB. Istotne jest faktyczne korzystanie przez wnioskodawcę i jego gospodarstwo domowe z danego źródła ogrzewania zgłoszonego do CEEB.

Gmina nie ma wpływu na relacje wnioskodawca – właściciel/zarządca nieruchomości dotyczącą decyzji o złożeniu wniosku do CEEB – gmina ocenia stan faktyczny na dzień złożenia wniosku.

Składanie deklaracji do CEEB rozpoczęło się 1 lipca 2021 r. Od  tego dnia właściciel lub zarządca budynku, w którym źródła ciepła zostały uruchomione po raz pierwszy przed dniem 1 lipca 2021 r., ma czas do 30 czerwca 2022 r. na ich zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Biorąc pod uwagę powyższe terminy ustawodawca umożliwił składanie wniosków o wypłatę dodatku osłonowego do dnia 31 października 2022 r.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu dodatku osłonowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, odbierając ten wniosek od wnioskodawcy, informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu dodatku osłonowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Informacja dostępna jest również na stronie BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy.

Pliki do pobrania:

pobierz plik: [ Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. ]

pobierz plik: [ Wzór wniosku o dodatek osłonowy ]

pobierz plik: [ Wskazówki jak wypełnić wniosek o dodatek osłonowy ]