Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

 

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej. Powyższy przepis reguluje art. 36 pkt 1 lit. h oraz art. 53a ustawy  o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901).

Wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej. Przyznawane jest na pisemnie złożony wniosek.

Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie opiekuna prawnego zakwalifikowane zostało jako świadczenie z pomocy społecznej, opiekun prawny pobierający wynagrodzenie ma obowiązek  na podstawie przepisów tej ustawy, informowania ośrodka pomocy społecznej o zmianie swojej sytuacji, w szczególności o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego i/lub o uchyleniu postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W powyższych przypadkach wynagrodzenie za sprawowanie opieki nie będzie przysługiwało, a należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wymagana dokumentacja do realizacji świadczenia:

  1. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za sprawowania opieki, który należy złożyć u pracownika socjalnego wg miejsca zamieszkania.
  2. Odpis prawomocnego postanowienia  Sądu o przyznaniu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
  3. Odpis prawomocnego postanowienia Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.
  4. Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.

pobierz plik: [ Wniosek o wynagrodzenie dla opiekuna ]