Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Placówka jest czynna całodobowo, ma charakter ponadlokalny.
Mieści się na I piętrze w budynku przy:

ul. 3 Maja 4/U4 w Chorzowie
tel. 32 345 28 10
adres e-mail: sowopr.chorzow@gmail.com

 

Zakres działalności obejmuje:

 • Prowadzenie hostelu dla ofiar przemocy
 • Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy
 • Prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych i edukacyjno – rozwojowych dla dzieci z rodzin przemocowych
 • Praca socjalna
 • Indywidualne konsultacje psychologiczne
 • Konsultacje pedagogiczne i wychowawcze
 • Zapewniamy dostęp do bezpłatnych porad prawnych
 • Współpraca z innymi instytucjami działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinach

Placówka posiada 10 miejsc noclegowych dla kobiet i matek z dziećmi –
ofiar przemocy w rodzinie.

Osoby przyjmowane są bez skierowania, bez względu na posiadany dochód.

Ośrodek zatrudnia pracowników socjalnych, psychologa, pedagoga.
Ponadto zatrudnieni są opiekunowie nocni oraz wolontariusze.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 

Prowadzimy zajęcia grupowe

 • Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie jest prowadzona w środy w godzinach od 16.00 do 18.00.
 • Grupa dla dzieci z rodzin, w których występuje przemoc lub są zagrożone przemocą w rodzinie ma spotkania we wtorki od godz. 15.30 do 17.30.

Placówka powstała na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ). Standard podstawowych usług określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 50, poz.259).

 

Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, media oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy
i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

 1. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych.
 2. CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany.
 3. DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić.
 4. KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej.
 5. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie
  z przemocą.
 6. KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 7. KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy
  w rodzinie.

Przemoc w rodzinie może dotyczyć każdego bez względu na płeć, wiek, wykształcenie czy status społeczny, dlatego przełam wstyd, strach i milczenie.
Masz prawo do godnego życia bez przemocy.