Zespół Interdyscyplinarny

ZARZĄDZENIE NR OR/184/2017 PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW Z DNIA 7.11.2017 R. W SPRAWIE POWOŁANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO III KADENCJI:

1. Pani Danuta Szary - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów, przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chorzowie,
2. Pani Bożena Antończyk - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
3. Pani Teresa Gabor - przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie,
4. Pani Joanna Łuczak - przedstawiciel Ośrodka Wsparcia Rodziny w Chorzowie,
5. Pani Ewa Sankiewicz - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
6. Pani Irena Gałkowska - kurator sądowy - przedstawiciel Sądu Rejonowego w Chorzowie,
7. Pani Aleksandra Latos-Pawełczyk - Prokurator Prokuratury Rejonowej w Chorzowie,
8. Pani Katarzyna Wiernicka - przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie,
9. Pani Halina Hiltawska - przedstawiciel reprezentujący ochronę zdrowia w Chorzowie,
10. Pani Irena Świerczyńska - przedstawiciel reprezentujący oświatę w Chorzowie.

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego została Pani Teresa Gabor (przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie) a Zastępcą Przewodniczącej Pani Bożena Antończyk (przedstawiciel Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie).

Zespół Interdyscyplinarny składa się z 11 osób, z których 4 posiadają certyfikat specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym 1 osoba ma certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 1 osoba była do roku 2014 członkiem Zespołu Monitorującego. 

Cd działań Zespołu.

Rok 2016
W 2016 roku, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pozyskano środki na projekt: POPRAWIAMY STANDARDY.

 • W ramach projektu wykonano prace remontowe w hostelu w Ośrodku Wsparcia Rodziny w Chorzowie. Wyremontowano 5 pokoi dla rodzin, w tym 2 pokoje rodzinne i 3 dla matki z dzieckiem, aneks kuchenny i łazienki. Doposażono pokoje   w nowe meble. Dokonano remontu pomieszczeń magazynowych w Punkcie Opieki nad Dzieckiem zwanym świetlicą, dzięki temu pozyskano dodatkowe pomieszczenia do spotkań z osobami uwikłanymi w problem przemocy w rodzinie. Wymalowano i wyposażono sale terapeutyczne w Ośrodku Pomocy Społecznej do wyłącznej dyspozycji grup roboczych, koordynatorów grup roboczych czy pracujących tam specjalistów. Wymalowano i doposażono sale terapeutyczne w Ośrodku Wsparcia Rodziny oraz doposażono gabinety specjalistów . Dzięki tym działaniom zapewniono godne warunki pobytu rodzin uwikłanych w problem przemocy w rodzinie, zdecydowanie działania te wpłynęły na gwarancję intymności, poszanowania godności dając warunki możliwości swobodnej wypowiedzi i bezpieczeństwa.
 • Dzięki pracom remontowym zwiększyła się liczba gabinetów specjalistów i sal terapeutycznych. W Ośrodku Wsparcia Rodziny obecnie są 3 gabinety dla specjalistów i 1 sala terapeutyczna. W Ośrodku Pomocy Społecznej utworzono 2 gabinety i 1 salę terapeutyczną a w świetlicy pozyskano 2 gabinety. Na uwagę zasługuje fakt, że poza wymienionymi wyżej ośrodkami w mieście Chorzów funkcjonuje także Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie mający w swej organizacji nie tylko 2 pokoje w ramach hostelu, ale także 2 gabinety specjalistów. W ramach projektu utworzono biuro dla osoby obsługującej działania Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Działanie te wprost przyczyniły się nie tylko do zwiększenia dostępności do świadczonych usług ale przede wszystkim do zagwarantowania właściwego miejsca, właściwie wyposażonego, co zdecydowanie poprawiło standardy pracy z osobami uwikłanymi w problem przemocy w rodzinie. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w mieście Chorzowie zwiększyła się liczba ośrodków świadczących pomoc osobom dotkniętym problemem przemocy. Obecnie należą do nich: Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Wsparcia Rodziny, Punkt Opieki nad Dzieckiem zwany świetlicą, MKRPA, Centrum Inicjatyw Społecznych, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Zagospodarowanie w kolejnych instytucjach pomocowych sal terapeutycznych i gabinetów specjalistów nie tylko rozszerza ofertę świadczonych usług ale bezpośrednio wpływa na wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Ze środków własnych zorganizowano w roku 2016

 • 3 edycje szkolenia: Dziecko wykorzystywane seksualnie. Charakterystyka dziecka – ofiary przemocy seksualnej. Zasady interwencji wobec dziecka i członków rodziny. Wzięło w nich udział 70 specjalistów z różnych chorzowskich instytucji – pracowników socjalnych, psychologów , pedagogów, kuratorów sądowych.
 • Już czwarty raz zorganizowano konferencję dla przedstawicieli wszystkich chorzowskich instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Temat konferencji: Sprawca przemocy też potrzebuje pomocy. Na spotkanie przybyło ok 100 zaproszonych gości. Zostały wręczone nagrody dla wyróżniających się członków grup roboczych. Każdy uczestnik konferencji otrzymał książkę: Magdalena Czub: Zrozumieć dziecko wykorzystywane seksualnie, GPW 2015.

Rok 2017
W 2017 roku, w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” pozyskano środki na projekt: RAZEM. Projekt bezpośrednio kierowano do najsłabszych, czyli do osób starszych i niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży.

 • Głównym naszym celem była mobilizacja osób starszych i niepełnosprawnych w celu zorganizowania grup samopomocowych. Założeniem było, że Grupy Samopomocowe w zakresie przeciwdziałania przemocy   w rodzinie mogą znacznie wpłynąć na jakość życia osób doświadczających przemocy osób starszych lub niepełnosprawnych. W związku z czym zaproszono do programu 6 Klubów Seniora działających w różnych dzielnicach Miasta Chorzów. Były to:
 1. KLUB SENIORA „NIEZAPOMINAJKI” działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rodziny w Chorzowie
 2. KLUB SENIORA działający przy Centrum Pracy Socjalnej w Chorzowie.
 3. KLUB SENIORA „PRZYSTAŃ” działający przy Chorzowskim Stowarzyszeniu „Serce”.
 4. KLUB SENIORA „ NASZ KRĄG” działający przy Chorzowskim Stowarzyszeniu „Serce”.
 5. KLUB SENIORA „MACIEJ” działający przy Chorzowskim Stowarzyszeniu „Serce”.
 6. KLUB SENIORA działający przy Centrum Inicjatyw Społecznych w Chorzowie.

Pierwszym krokiem było spotkanie z liderami tych Klubów wybranych członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Przekazano informację o grupach samopomocowych, czym są, jak je prowadzić. Zorganizowano, w każdym z Klubów, spotkanie specjalisty z klubowiczami, na którym omówiono podstawową wiedzę związaną z przemocą w rodzinie. Celem tych spotkań było uświadomienie i uwrażliwienie na specyfikę doznawanej przemocy w rodzinie osób starszych i niepełnosprawnych oraz wprowadzenie tej tematyki, przez liderów, do organizowanych spotkań. Każda z grup otrzymała materiały informujące czym jest przemoc i jakie mogą być jej formy wobec osób starszych i niepełnosprawnych, informatory gdzie szukać pomocy. Każda z grup otrzymała dodatkowe środki, z których zorganizowano wycieczki, wyjście do teatru, imprezy okolicznościowe – „Dzień Seniora”, „Andrzejki”.

       W przeprowadzanych pogadanka wzięło udział 313 osób, w imprezach kulturalnych czy wycieczkach wzięło udział 277 osób.

 • Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie na temat ,,Procedura „ Niebieskie Karty” w ochronie osób starszych i niepełnosprawnych”. Udział w szkoleniu wzięły osoby wykonujące usługi opiekuńcze na rzecz starszych i niepełnosprawnych mieszkańców miasta Chorzowa. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Pracy Socjalnej, Centrum Inicjatyw Społecznych, Domów Pomocy Społecznej.

       Szkolenie odbyło się w dwóch grupach. Łącznie udział w szkoleniach wzięły 24 osoby, w tym 22 kobiety i 2 mężczyzn

Każdy uczestnik otrzymał materiały i broszury edukacyjno – informacyjne. To było kolejne szkolenie o tej tematyce. Osoby, które w różnych lokalnych instytucjach realizują usługi opiekuńcze miały możliwość zwiększenia swojej wiedzy i świadomości na temat ochrony osób starszych i niepełnosprawnych przed doświadczaniem przemocy.

 • Zorganizowano i zrealizowano program zajęć profilaktycznych i terapeutycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej. Zajęcia były kierowane do 40 dzieci i młodzieży – świadków lub potencjalnych ofiar przemocy domowej.

Program realizowano w Punkcie Opieki nad Dzieckiem. Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu przez 2 godziny. Odbyło się 7 spotkań. W czasie trwania programu dodatkowo zorganizowano 2 wycieczki dla grupy 40 osób. Jedna do Miasteczka Westernowego Twinpings a druga do Zbrosławic. Uczestnicy programu w ankietach ewaluacyjnych podkreślali, że zajęcia były interesujące i przydatne. Z ankiet wynika, że znacznie poszerzyli swoją wiedzę o problemie przemocy i możliwości poszukiwania pomocy.

 • Przeprowadzono „Program Wzmacniania Rodziny”, zwany dalej PWR. Program został zgłoszony do systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego i został oceniony jako spełniający standardy na II poziomie – DOBRA PRAKTYKA. Program jest przeznaczony dla rodziców i dzieci w wieku 10 – 14 lat i skierowany jest do rodzin, które muszą wzmocnić swoje umiejętności wychowawcze, sprawowanie właściwej kontroli nad dzieckiem oraz dla młodzieży potrzebującej wiedzy na rzecz doskonalenia swoich umiejętności interpersonalnych    i indywidualnych.

Celem programu było pokazanie alternatywnych metod wychowawczych nie opartych na karach fizycznych i sposobów zastępowania przemocy. Program we wszystkich częściach składowych promował wychowanie bez przemocy, uczył prawidłowych wzorców rodzinnych. Program w całości zrealizowało 10 rodzin czyli 21 osób. Jedna rodzina była tylko na 1 spotkaniu (matka z 3 dzieci), całości programu nie ukończyła 1 osoba (babcia) . W programie uczestniczyło: 6 matek, 1 ojciec, 1 babcia, 1 dziadek, 1 opiekunka a z młodzieży: 4 chłopców, 7 dziewczyn.

Dla zwiększenia efektywności i współpracy instytucji zajmujących się, z mocy ustawy, problemem przemocy w rodzinie, oraz by podnieść świadomość skutków płynących ze stosowania przemocy zorganizowano w ramach projektu szereg działań:

 • Szkolenie dla członków grup roboczych. Celem szkolenia było zintegrowanie pracowników wszystkich służb pracujących w danym terenie na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wzmocnienie kompetencji pracowników zajmujących się pomaganiem rodzinom uwikłanym w problem przemocy i zwiększeniem świadomości skutków przemocy. Odbyły się 2 edycje szkoleń. Warsztaty trwały 8 godzin. W pierwszej edycji udział wzięło 31 osób, a w drugiej 32 osoby. Razem warsztaty ukończyły 63 osoby.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali skrypt: Grzegorz Wrona: Prawo Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla członków grup roboczych i Zespołów Interdyscyplinarnych.

 • Wszyscy powołani koordynatorzy grup roboczych – 12 osób, brało udział w odbywających się systematycznie superwizjach pracy w ramach procedury „Niebieskie Karty”. Superwizję prowadził certyfikowany superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie . W czasie od czerwca do grudnia odbyło się 60 godzin superwizji.
 • Zorganizowano lokalną konferencję dla chorzowskich służ zajmujących się pomocą rodzinom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie.

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych wręczył wyróżniającym się członkom grup roboczych nagrody i wyróżnienia. Podsumowaniem był wykład o bezpieczeństwie osób doświadczających przemocy. W konferencji wzięło udział 90 przedstawicieli wszystkich chorzowskich instytucji zajmujących się pomocą w zakresie przemocy w rodzinie. Każdy uczestnik otrzymał książkę Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pt.: Wyprawa PoMoc. Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie.

W ramach realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 Zespół Interdyscyplinarny dodatkowo podjął następujące działania:

 • Szkolenie członków grup roboczych na temat : Prawo Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W szkoleniu wzięło udział 18 osób różnych chorzowskich instytucji zajmujących się realizacją procedury „Niebieskie Karty”.

Każdy uczestnik spotkania otrzymał skrypt: Grzegorz Wrona: Prawo Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych.

 • Zakupiono dla beneficjentów programu „RAZEM” następujące pozycje, w ramach działań profilaktycznych i edukacyjnych:

Książki:

 • GODNE ŻYCIE BEZ PRZEMOCY. Poradnik dla osób stosujących przemoc, wydany przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”,
 • Grzegorz Wrona: Prawo Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych,
 • Wyprawa PoMoc. Poradnik dla osób doznających przemocy w rodzinie. Wydana przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Broszury:

 • ŻÓŁTA KARTKA,
 • JESTEM ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE – Co robić?

Plansze:

 • Procedura „Niebieskie Karty” – co to takiego?
 • Co to jest PRZEMOC?

Rok 2018
W roku 2018 w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 Zespół Interdyscyplinarny opracował program „RODZINA” , który został całkowicie sfinansowany ze środków Miasta Chorzów. Celem projektu było wprowadzenie działań edukacyjnych służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych, alternatywnych wobec stosowania przemocy, metod i kompetencji rodziców oraz poszerzenie wiedzy i zdobycie nowych narzędzi do pracy z rodzinami uwikłanymi w problem przemocy w rodzinie.

W ramach tego projektu zrealizowano :

 • Przeprowadzono 3 edycje I części szkolenia : SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW. Do warsztatów zostały zaproszone rodziny korzystające z pomocy takich instytucji jak : Ośrodek Pomocy Społecznej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Punkt Opieki nad Dzieckiem oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. W sumie do I części warsztatów zgłosiło się 39 osób a program ukończyły 34 osoby. W drugiej częściej uczestniczyło 14 osób.

Na uwagę zasługuje fakt, iż z inicjatywy rodziców powstała grupa wsparcia dla rodziców, którzy ukończyli warsztaty. Grupa ta funkcjonuje od 1.09.2018.

 • Szkolenia kadry specjalistów różnych chorzowskich instytucji mająca na celu poszerzenie wiedzy o skutkach przemocy i pomoc w nabyciu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W szkoleniach brali udział : pracownicy socjalni, kuratorzy zawodowi SR Chorzów, pedagodzy, policjanci, psycholodzy i pedagodzy Ośrodka Wsparcia Rodziny i Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Przeprowadzono :

- 50 godzinne szkolenie : Praca z osobą stosującą przemoc. Wzięło w nim udział 25 osób.

- 20 godzinne szkolenie : Interwencja kryzysowa. Wzięło w nim udział 20 osób.

- 20 godzinne szkolenie : Dialog motywacyjny. Wzięło w nim udział 18 osób.

 • Zorganizowano coroczną lokalną konferencję pt. : Dziecko w systemie rodziny z problemem przemocy w rodzinie. W konferencji wzięło udział 100 przedstawicieli wszystkich instytucji, które ustawowo zajmują się pomocą rodzinom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie. Tradycyjnie wręczono nagrody dla wyróżniających się członków grup roboczych oraz każdy uczestnik otrzymał pozycję - W. Eichelberger, A. Gutek : Patchworkowe rodziny. Jak w nich żyć.

Pozyskano środki z funduszu PARPA na systematyczną superwizję dla koordynatorów grup roboczych oraz przeprowadzono edukacyjne spotkanie z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych.

SPRAWOZDANIE z MPPPwR za 2019

SPRAWOZDANIE Z EWALUACJI PROGRAMU K-E

 

Zespół Interdyscyplinarny ma swoją siedzibę w Chorzowie przy ul. 3 Maja 4/1

tel./fax 32/ 345 28 10

adres e-mail: interdyscyplinarny@opschorzow.pl