KLUB SENIOR+

KLUB SENIOR+  mieści się w pomieszczeniu Centrum Pracy Socjalnej na II piętrze

ul. Kasprowicza 2

41-503 Chorzów

tel. 32 241-26-46
adres e-mail: cudzich.k@opschorzow.pl
http://cps-chorzow.pl/klub-senior/
Kierownik Klubu Senior+: Krzysztof Cudzich

 

KLUB SENIOR+ został powołany na podstawie UCHWAŁY NR XVI/281/19 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Klub Senior+ przy ul. Kasprowicza 2 w Chorzowie.

Uczestnikami Klubu Senior+ mogą być mieszkańcy Chorzowa będący osobami nieaktywnymi zawodowo w wieku 60+.Klub Senior+ dysponuje 15 miejscami. Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych.

Klub Senior+ działa w wyznaczone trzy dni w tygodniu za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych sytuacjach Klub może realizować swoje działania w innych godzinach lub w dniach wolnych od pracy.Zajęcia w Klubie organizowanie są w formie:

  1. spotkań ogólnych: prelekcji, wycieczek, wizyt studyjnych, spotkań integracyjnych, imprez okolicznościowych, udziału w ogólnodostępnych lub dedykowanych imprezach artystycznych, kulturalnych, sportowych itp.,
  2. warsztatów tematycznych.

Cele działalności Klubu Senior+ to m.in.:

  • poprawa stanu psychofizycznego uczestników,
  • zapewnienie wsparcia i stworzenie odpowiednich warunków do różnych form aktywności i integracji seniorów,
  • motywowanie środowiska seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego
    i zwiększenia udziału w życiu społecznym,
  • zapewnienie wsparcia i stworzenie warunków do samopomocy i aktywności seniorów jako liderów społeczności lokalnej,
  • rozwój systemu pomocy środowiskowej dla seniorów,
  • zawieranie nowych znajomości i utrzymywanie więzi wśród seniorów – uczestników Klubu Senior+,
  • integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów z różnych środowisk,
  • współpraca z instytucjami działającymi w regionie, np. Policją, Strażą Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Biblioteką Miejską, poradniami zdrowia, szkołami, przedszkolami, Kościołem katolicki i in. związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami czy fundacji itp.,
  • wypełnianie czasu wolnego osobom starszym w sposób będący swoistą profilaktyką przeciw marginalizacji i wykluczeniu społecznemu,
  • propagowanie kultury i sztuki,
  • upowszechnianie zdrowego trybu życia – ochrona i promocja zdrowia,
  • propagowanie różnych form działalności twórczej seniorów,
  • promocja Miasta Chorzów.

Klub Senior+ realizuje zadania w zależności od potrzeb zgłaszanych przez uczestników Klubu.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w zajęciach Klubu SENIOR+ zapraszamy do kontaktu z pracownikami Centrum Pracy Socjalnej!