Centrum Pracy Socjalnej

Adres siedziby:
41-503 Chorzów
ul. Kasprowicza 2
tel. 32 2412646
adres e-mail: cps@opschorzow.pl
www: www.cps-chorzow.pl

Kierownik Centrum Pracy Socjalnej: dr Piotr Gierek

 

CENTRUM PRACY SOCJALNEJ przy Ośrodku Pomocy Społecznej

Centrum Pracy Socjalnej jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą w ramach struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Swoją działalność rozpoczęło w maju 2005 roku. Budynek, w którym funkcjonuje Centrum mieści się w dzielnicy Chorzów Stary przy ul Kasprowicza 2, pochodzi z 1908 roku i figuruje w rejestrze zabytków.

Centrum prowadzi działania z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności zajmuje się aktywizacją społeczno zawodową osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także aktywizacją i organizacją społeczności lokalnej.

Z pomocy Centrum mogą skorzystać wszystkie osoby wymagające wsparcia, a w szczególności: osoby bezrobotne, bezdomne, niepełnosprawne, uzależnione, niezaradne życiowo, rodziny niewydolne opiekuńczo-wychowawczo, osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, mieszkańcy Chorzowa Starego i Maciejkowic korzystający ze świadczeń pomocy społecznej i innych form zabezpieczenia społecznego realizowanych przez OPS; a także seniorzy zamieszkujący przede wszystkim dzielnicę Chorzów Stary i Maciejkowice. Centrum Pracy Socjalnej proponuje różne formy działań dla mieszkańców miasta, a należą do nich m. in.:

 1. Klub Integracji Społecznej (KIS) prowadzący działania z zakresu reintegracji społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
 2. Punkt koordynacji prac społecznie użytecznych (PSU) organizowanych dla osób bezrobotnych, korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej, posiadających II profil pomocy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chorzowie.
 3. Punkt Poradnictwa Zawodowego i Socjalnego (PPZ) - czynny w każdy poniedziałek w godz. 16.00-18.00.
 4. Program Aktywizacja i Integracja (PAI) prowadzony we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy.
 5. Lokalna Integracja Społeczności (LIS) program mający na celu integrację i aktywizację społeczności lokalnej szczególnie zamieszkującej Chorzów Stary i Maciejowice.
 6. Prowadzenie grup: wsparcia, edukacyjnych, spotkaniowych oraz dla osób 50+.
 7. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej - czynny w poniedziałki i środy w godz. 13.00-17.00.
 8. Punkt koordynacji nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu.
 9. Gminny Program Aktywizacji Społeczno - Zawodowej na Rzecz Budownictwa Socjalnego (tzw. „Budownictwo socjalne”) skierowany jest do osób niezaradnych życiowo, samotnych czy niepełnoprawnych. Polega na wykonaniu drobnych remontów, przez stworzoną do tego celu ekipę remontową, w mieszkaniach socjalnych beneficjentów OPS będących w zasobach gminy Chorzów.
 10. Nieformalny punkt informacyjny (promocyjny) w zakresie ekonomii społecznej (utworzony na podst. Planu Rozwoju Ekonomii Społecznej dla OPS w Chorzowie) działający głównie dla uczestników Klubu Integracji Społecznej.
 11. Punkt ds. mediacji rodzinnych - czynny w każdy trzeci poniedziałek miesiąca w godz. 13.00 -16.00.
 12. Działalność szkoleniowa i edukacyjna pracowników socjalnych oraz związana z przygotowaniem zawodowym praktykantów do wykonywania zawodu pracownika socjalnego.
 13. Warsztaty kulinarne „Gotowanie z FEAD-em”.
 14. Punkt wydawania ciepłych posiłków dla mieszkańców Chorzowa Starego i Maciejowic.

Od 2017 roku Centrum zainicjowało wydawanie kwartalnika pn. „Chorzowskie Socialia” (ISSN - 2544-106X). Celem czasopisma jest promocja działań Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie oraz działań pomocowych realizowanych przez chorzowskie instytucje z zakresu szeroko ujmowanej pracy socjalnej, pomocy społecznej, a także aktywnej polityki społecznej i ekonomii społecznej.

W siedzibie Centrum działają również:

 • Klub Emerytów KWK „ Polska”- spotkania we wtorki w godzinach 12.00-16.00.
 • Klub Seniora Chorzów Stary - spotkania w czwartki w godzinach 12.00-16.00.
 • Świetlica Socjoterapeutyczna Poradni Psychologiczno Pedagogicznej czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 -18.00.
 • Filia Nr 3 Biblioteki Miejskiej w Chorzowie.

Centrum Pracy Socjalnej jest jednym z niewielu miejsc w dzielnicy Chorzowa Starego skupiających rożne grupy społeczne, stanowiąc przy tym ważne ogniwo lokalnej siatki wsparcia społecznego. Centrum czynne jest w poniedziałki od 7.00-16.00 od wtorku do czwartku od 7.00 do 15.00, w piątki od 7.00 do 14.00. Więcej informacji na stronie: www.cps-chorzow.pl      

Procedura uzyskania pomocy: zgłoszenie osobiste do Centrum lub skierowanie od pracownika socjalnego.

 

Czasopismo CHORZOWSKIE SOCIALIA

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym numerem kwartalnika Chorzowskie Socialia, wydawanego przez CPS promującego działania pomocowe realizowane przez chorzowskie instytucje z zakresu szeroko ujmowanej pracy socjalnej, pomocy społecznej, a także aktywnej polityki społecznej i ekonomii społecznej.

Czasopismo dostępne jest na stronie: http://cps-chorzow.pl/chorzowskie-socialia/