pomoc-osobom-niepelnosprawnym

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych

Likwidacja barier architektonicznych

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

A. O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeśli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lub budynku mieszkaniowego, w którym stale zamieszkują.

B. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 póz 1190). Wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym jest każdorazowo określana w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

C. Miejsce składania wniosku : Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kruszcowa 22 41-500 Chorzów – sekcja ds. PFRON pok. Nr 37 Tel. 032 7716324
Termin składania wniosków: w każdym czasie

D. Tryb postępowania;

Pierwszy etap

Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa:
1. wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1
2. oświadczenie o dochodach – załącznik nr 2
3. załączniki:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /grupy inwalidzkiej,
 • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS/ lub niepełnosprawności/ dot. Dzieci do lat 16/
 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju
 • niepełnosprawności
 • udokumentowana podstawa prawna zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier /własność, umowa najmu/

 

Drugi etap

Po zakwalifikowaniu wniosku dot. dofinansowania osoba niepełnosprawna dostarcza następujące dokumenty:

 • projekt - (rysunek techniczny)
 • kosztorys
 • zezwolenie budowlane / w koniecznych przypadkach/
 • zgoda właściciela budynku
 • inne zezwolenia i dokumenty wymagane do realizacji zadania

Po zweryfikowaniu przedłożonego zakresu prac w miejscu likwidacji barier przez przedstawiciela OPS i po sprawdzeniu kosztorysu przez inspektora następuje ostateczne zatwierdzenie zakresu robót związanych z likwidacja barier architektonicznych oraz ich koszt.

 

Trzeci etap

 • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • realizacja zadnia

 

Czwarty etap - rozliczenie zadania

Osoba niepełnosprawna przedkłada:

 • kosztorys powykonawczy lub rozliczenie końcowe /który musi zostać sprawdzony przez i zatwierdzony przez inspektora nadzoru OPS/
 • dowód wpłaty własnego udziału
 • fakturę wystawiona na wnioskodawcę
 • faktury zakupu materiałów - (do wglądu)

 

 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH ZASADY ROZPTRYWANIA WNIOSKÓW

1.Wnioski rozpatrywane są według kolejności ich składania do czasu wyczerpania się środków finansowych na ich realizacje

2. Wnioski nie zrealizowane w roku w który zostały złożone przechodzą do realizacji w roku następnym ( dotyczy to również wniosków złożonych w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych)

3. Środki przeznaczone na realizacje wniosków wydawane są na bieżąco

4. Każdy złożony wniosek podlega weryfikacji formalnej

5. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski dotyczące:

a) budowy podjazdów, wind, podnośników na wózki inwalidzkie
b) zakupu urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych (schodołazy, podnośniki transportowe, itp.)
c) osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszające się nie wózkach inwalidzkich lub obłożnie chore, wymagające całodobowej opieki drugiej osoby oraz dzieci niepełnosprawnych

6. Prace związane dostosowaniem wyposażenia mieszkań będą realizowane jedynie w przypadku zrealizowania wniosków mających na celu likwidacje barier uniemożliwiających osobie niepełnosprawnej poruszania się w lokalu mieszkalnym

7. Nie są objęte dofinansowaniem prace remontowe jak np. montaż sufitów, wymiana instalacji gazowej, wodnokanalizacyjnej, elektrycznej, płytki powyżej powierzchni styczności z wodą.

 

 

Likwidacja barier technicznych

Bariery techniczne są to przeszkody wynikające z braku zastosowania określonych przedmiotów i urządzeń czy rozwiązań technicznych, utrudniających lub uniemożliwiających osobie niepełnosprawnej pokonywanie ograniczeń wynikających z niepełnosprawności.

A. O dofinansowanie likwidacji barier technicznych się mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z wyżej przedstawionej definicji

B. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 póz 1190). Wysokość dofinansowania do likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym jest każdorazowo określana w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

C. Miejsce składania wniosku : Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kruszcowa 22 41-500 Chorzów –sekcja ds. PFRON pok. Nr 37 tel 0327716324
Termin składania wniosków: w każdy czasie

D. Tryb postępowania;

1.wniosek o dofinansowanie - załącznik nr 1

2.oswiadczenie o dochodach - załącznik nr 2

3.załączniki:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /grupy inwalidzkiej, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS/ lub niepełnosprawności/ dot. Dzieci do lat 16/
 • opia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności /jeśli nie jest określone w orzeczeniu/
 • wycenę urządzenia / z kosztorysem w przypadku montażu/ potwierdzoną przez dostawcę, sprzedawcę lub wykonawcę usługi
 • ekspertyzę zużycia lub zniszczenia dotychczas użytkowanego sprzętu lub urządzenia /jeżeli jest to uzasadnione

 

Po zatwierdzeniu wniosku do realizacji następuje:

 • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • realizacja zadnia
 • rozliczenie zadania

 

Osoba niepełnosprawna przedkłada:

 • dowód wpłaty własnego udziału
 • fakturę wystawioną na wnioskodawcę za usługę lub zakup

 

 

Likwidacja barier w komunikowaniu się

A. O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności

B. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.06.2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 póz 1190). Wysokość dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Maksymalna wysokość dofinansowania w danym roku kalendarzowym jest każdorazowo określana w zarządzeniu Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej

C. Miejsce składania wniosku : Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Kruszcowa 22 41-500 Chorzów –sekcja ds. PFRON pok. Nr 37 tel 032 7716324
Termin składania wniosków: w każdy czasie

D. Tryb postępowania;

1. wniosek o dofinansowanie – załącznik nr 1

2. oswiadczenie o dochodach – załącznik nr 2

3. załączniki:

 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/grupy inwalidzkiej, orzeczenia lekarza orzecznika ZUS/lub niepełnosprawności/dot. Dzieci do lat 16/
 • kopia orzeczeń osób wspólnie zamieszkujących
 • aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informacje o rodzaju niepełnosprawności/jeśli nie jest określone w orzeczeniu/
 • wycenę urządzenia/z kosztorysem w przypadku montażu/potwierdzoną przez dostawcę, sprzedawcę lub wykonawcę usługi

 

W przypadku zakupu komputera należy dołączyć zaświadczenie od pedagoga szkolnego, terapeuty potwierdzające konieczność komputera w procesie edukacyjno-terapeutycznym.

Zaświadczenie zakładu pracy, UP, organizacji na rzecz której wykonuje prace

 

Po zatwierdzeniu wniosku do realizacji następuje:

 • podpisanie umowy pomiędzy wnioskodawcą a Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • realizacja zadnia
 • rozliczenie zadania

 

Osoba niepełnosprawna przedkłada:

 • dowód wpłaty własnego udziału
 • fakturę wystawioną na wnioskodawcę za zakupiony sprzęt lub urządzenie / w przypadku montażu-fakture za montaż/