Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

Poszukujemy kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie miasta Chorzowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie poszukuje rodzin z terenu miasta Chorzowa, które są zainteresowane zapewnieniem czasowej opieki dzieciom pozbawionych opieki rodziców.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie Ośrodka przy ul. Racławickiej 19.

Małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim decydujące się na prowadzenie rodzinnych form pieczy zastępczej  muszą spełniać następujące warunki:

 • odbyć szkolenie i uzyskać pozytywna opinię o zakwalifikowaniu do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • posiadać odpowiednie warunki mieszkaniowe (w przypadku podjęcia decyzji o pozostaniu zawodową rodzina zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka istnieje możliwość otrzymania mieszkania z zasobów miasta),
 • posiadać stałe źródło dochodu, a także dobry stan zdrowia umożliwiający właściwą opiekę nad dzieckiem,
 • posiadać stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz korzystać z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • w zakresie władzy rodzicielskiej kandydaci nie mogą być jej pozbawieni, ani też władza rodzicielska nie powinna im być ograniczona albo  zawieszona,
 • wywiązywać się z obowiązku łożenia na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby, gdy ciąży na nich taki obowiązek z mocy prawa lub orzeczenia sądu,
 • posiadać stan zdrowia pozwalający na właściwą  opiekę nad dzieckiem,
 • nie być skazanym za umyślne przestępstwo.

Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia:

 • bezpłatne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
 • świadczenie wypłacane miesięcznie  na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
 • jednorazową pomoc pieniężną na wydatki związane z przyjęciem dziecka,
 • wynagrodzenie miesięczne dla rodzin zawodowych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka
 • stałą pomoc ze strony psychologa, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej lub specjalisty pracy socjalnej, 
 • pomoc (materialną, rzeczowa, itp. ) dla pełnoletnich wychowanków opuszczających rodzinne formy pieczy zastępczej.