Do zadań Działu Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 1. zapewnienie dzieciom całodobowej opieki w pieczy zastępczej;

 2. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługującym rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka;

 3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługującym usamodzielnianym wychowankom pieczy zastępczej oraz placówek wymienionych w ustawie o pomocy społecznej, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;

 4. prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji oraz pełniących funkcje rodziny zastępczej oraz prowadzących rodzinne domy dziecka;

 5. prowadzenie innych spraw związanych z przyznawaniem świadczeń przysługujących dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej.

 6. przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie postępowań związanych z wytaczaniem powództwa o zasądzenie świadczeń alimentacyjnych we współpracy z Zespołem ds. Prawnych;

 7. realizacja zadań w zakresie usamodzielnień wychowanków;

 8. sporządzanie porozumień dotyczących pokrywania wydatków na opiekę i wychowanie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

 9. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej;

 10. prowadzenie spraw związanych z realizacją postanowień sądu o umieszczeniu nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych;

 11. sporządzanie analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań.

 12. prowadzenie rejestru obejmujacego:

  • wykaz dzieci umieszczonych w pieczy zastepczej, osób, które osiagneły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej(...)

  • wykaz osób posiadających pozytywną lub negatywną wstępną kwalifikację do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

  • wykaz kandydatów zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

  • wykaz rodzin zastępczych z podziałem na rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe i zawodowe;

  • wykaz rodzinnych domów dziecka;

  • wykaz placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych

  • wykaz osób usamodzioelnianych

W ramach Działu zadania z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej realizuje Zespół ds. Pieczy Zastępczej. Do zadań Zespołu ds. Pieczy Zastępczej należy w szczególności:

 1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

 2. kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

 3. przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów oraz osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;

 4. zapewnianie pomocy i wsparcia oraz prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, a także umożliwienie uzyskania porady w poradni specjalistycznej;

 5. przygotowywanie rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na przyjęcie dziecka;

 6. dokonywanie oceny sytuacji dziecka oraz opinii dotyczącej dalszej zasadności pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

 7. przygotowanie planów pomocy dziecku;

 8. dokonywanie oceny rodziny zastępczej oraz prowadzącego rodzinny dom dziecka pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej funkcji oraz jakości pełnionej pracy;

 9. wydawanie opinii określonych w ustawie, w tym: o zasadności przysposobienia dziecka, o kontaktach dziecka z rodziną biologiczną i wpływie tych kontaktów na dziecko;

 10. współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z powiatowym centrum pomocy rodzinie, ośrodkiem pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi

 11. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną celem poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających.